130

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. júla 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Dňa 10. apríla 1978 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci.

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 22 platnosť 3. aprílom 1979.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky,

vychádzajúc z bratskej spolupráce medzi Komunistickou stranou Československa a Bulharskou komunistickou stranou a z tesného zväzku medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou, spočívajúcich na zásadách marxizmu-leninizmu a socialistického internacionalizmu,

konajúc v súlade s cieľmi a zásadami Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou z 26. apríla 1968,

presvedčené, že kultúrna a vedecká spolupráca hrá dôležitú úlohu pri zbližovaní bratských národov oboch krajín a vedie k vzájomnému obohacovaniu ich socialistickej národnej kultúry,

opierajúc sa o výsledky dlhoročnej kultúrnej a vedeckej spolupráce a o kladné skúsenosti získané pri plnení Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou z 22. mája 1965,

využívajúc kladné skúsenosti a úspechy dosiahnuté v kultúre a vede Zväzu sovietskych socialistických republík a ostatných krajín socialistického spoločenstva,

konštatujúc plodný charakter mnohostrannej spolupráce krajín socialistického spoločenstva v oblasti vedy, školstva, kultúry, informácií a propagandy a vyjadrujúc odhodlanie túto spoluprácu ďalej rozvíjať,

usilujúc sa rozvojom dvojstrannej a mnohostrannej kultúrnej a vedeckej spolupráce prispievať k odzbrojeniu a upevneniu mieru, k dôslednému uskutočňovaniu zásad a dohôd obsiahnutých v Záverečnom akte Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

vyjadrujúc pripravenosť venovať i v budúcnosti stálu pozornosť všestrannému rozširovaniu a zvyšovaniu efektívnosti kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú všestranne prispievať k ďalšiemu rozvoju vzájomnej spolupráce a výmene skúseností v oblasti vedy, školstva, kultúry a umenia, hromadných oznamovacích prostriedkov, zdravotníctva, cestovného ruchu, telesnej výchovy a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú využívať možnosti kultúrnej a vedeckej spolupráce na propagovanie marxisticko-leninského svetového názoru, mierumilovnej zahraničnej politiky krajín socialistického spoločenstva a na upevňovanie a zdokonaľovanie spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou v politickej, hospodárskej, vedecko-technickej a kultúrnej oblasti a v iných oblastiach s cieľom ďalej zbližovať národy oboch krajín.

Článok 3

Zmluvné strany budú napomáhať všestranný rozvoj spolupráce, rozširovanie a prehlbovanie priamych stykov medzi akadémiami vied, vedeckými ústavmi, organizáciami a inštitúciami oboch krajín.

Táto spolupráca zameraná na úspešné riešenie úloh socialistickej výstavby v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike, sa bude uskutočňovať:

1. rozsiahlou kooperáciou a špecializáciou v rôznych oblastiach vedy na dvojstrannom a mnohostrannom základe, ako aj v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,

2. spoločným rozpracovaním aktuálnych otázok spoločenských vied, predovšetkým otázok teórie a praxe socialistickej výstavby v Československej socialistickej republike a Bulharskej ľudovej republike, zdokonaľovaním ideologickej práce a upevňovaním východiskových pozícií socializmu v ideologickom zápase socialistického spoločenstva s nepriateľskou ideológiou,

3. zriaďovaním spoločných vedeckých skupín a zmiešaných komisií s cieľom čo najefektívnejšie vykonávať vedecké výskumy dohodnutých tém, ktoré majú dôležitý význam pre rozvoj národného hospodárstva v oboch krajinách,

4. vzájomnou výmenou vedcov a odborníkov na vykonávanie vedeckovýskumnej činnosti, na výmenu skúseností, účasťou na vedeckých zasadaniach, zjazdoch, konferenciách, sympóziách, konzultáciách, na prednášky a referáty,

5. prípravou a vydávaním spoločných vedeckých publikácií, vydávaním publikácií a vedeckých prác druhej krajiny, výmenou informácií z oblasti vedeckovýskumnej činnosti.

Článok 4

Zmluvné strany budú uskutočňovať široký program spolupráce v oblasti školstva. Za tým účelom budú napomáhať najmä:

1. ďalšie rozvíjanie a prehlbovanie spolupráce medzi príslušnými orgánmi v oblasti školstva, ktoré riadia školy všetkých druhov a stupňov,

2. rozširovanie výmeny vedecko-pedagogických informácií o súčasných efektívnych metódach výučby a výchovy a aj výmeny vedecko-pedagogických pracovníkov a odborníkov na spoločné rozpracovanie aktuálnych problémov vzdelania, uskutočňovanie konzultácií a koordinácie úsilia pri riešení otázok intenzifikácie výučby a zavádzania moderných učebných pomôcok,

3. rozširovanie a prehlbovanie výmeny skúseností z oblasti komunistickej výchovy mládeže a rozvoja jej tvorivých možností,

4. výmenu učiteľov na pôsobenie na vysokých školách druhej strany, na prednášky a konzultácie,

5. výmenu vedeckých pracovníkov katedier a mladých pracovníkov, absolventov vysokých škôl s cieľom zvyšovať kvalifikáciu a špecializáciu,

6. výmenu študentov a ašpirantov na úplné alebo čiastočné štúdium,

7. výmenu skupín študentov vysokých škôl a skupín žiakov všetkých typov stredných a učňovských škôl na výrobno-študijné praxe, jazykové kurzy a semináre,

8. zaraďovanie vhodných informácií o druhej krajine do učebníc literatúry, dejepisu a zemepisu,

9. spoluprácu medzi redakciami pedagogických časopisov a publikácií, výmenu pedagogickej a metodologickej literatúry, názorných učebných pomôcok a vzdelávacích filmov, vzájomné informovanie a publikovanie vedeckých materiálov.

Článok 5

Zmluvné strany budú napomáhať výučbu a rozširovanie českého, slovenského a bulharského jazyka a literatúry, vyučovanie týchto jazykov vo svojich školských zariadeniach a ústavoch a ďalšími formami, pravidelnú výmenu vyučujúcich a odborníkov - jazykovedcov a vedcov z oblasti literatúry, organizovanie seminárov týchto jazykov, vykonávanie spoločných vedeckovýskumných prác z oblasti jazykov, literatúry, dejepisu a zemepisu oboch krajín a vydávanie vedeckých prác z tejto oblasti.

Článok 6

Zmluvné strany budú napomáhať ďalšiu všestrannú výmenu a vzájomné obohacovanie socialistickej kultúry v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike a zvyšovanie politickej a ideologickej účinnosti vzájomnej spolupráce. Za tým účelom budú napomáhať najmä:

1. širšie vzájomné oboznamovanie s dosiahnutými úspechmi socialistickej kultúry a najvýznamnejšími umeleckými dielami oboch krajín,

2. tesnejšiu koordináciu a zjednocovanie úsilia pri rozpracúvaní otázok ideovo-umeleckej a estetickej výchovy pracujúcich, prehlbovanie výmeny skúseností v kultúrnej výstavbe a spoločné rozpracovanie aktuálnych otázok umenia a kultúry,

3. rozvoj a prehlbovanie priamych stykov medzi príslušnými orgánmi v oblasti kultúry, kultúrnymi inštitúciami, tvorivými zväzmi a umelcami, umeleckými školami a ďalšími organizáciami a inštitúciami z oblasti kultúry,

4. predvádzanie, interpretovanie a propagovanie hudobných diel a publikácií, divadelných hier, premietanie filmov, predvádzanie diel výtvarného umenia a organizovanie umeleckých výstav,

5. uskutočňovanie účelných foriem spolupráce včítane organizovania festivalov umenia, dní kultúry, stretnutí a diskusií o aktuálnych ideovo-umeleckých problémoch,

6. pozývanie profesionálnych umeleckých kolektívov, súborov záujmovej umeleckej činnosti a jednotlivých umelcov a organizovanie ich pohostinských vystúpení,

7. široké zapájanie hromadných oznamovacích prostriedkov oboch krajín do popularizácie úspechov socialistického umenia a uskutočňovanie kultúrnych podujatí s cieľom dosiahnuť čo najväčší politický a propagačný účinok,

8. priamu spoluprácu medzi komerčnými agentúrami a inými organizáciami špecializovanými na rozširovanie kultúrnych hodnôt a statkov v zahraničí,

9. koordináciu činnosti v oblasti kultúry a vedeckej výmeny na popularizáciu úspechov socialistickej kultúry a umenia v tretích krajinách,

10. spoluprácu pri príprave a zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov v oblasti kultúry a umenia, zjednocovanie učebných plánov a programov vzdelávacích zariadení v oblasti kultúry a umenia a výmenu vyučujúcich, odborníkov, tvorivých pracovníkov a prekladateľov krásnej literatúry,

11. prehlbovanie spolupráce v oblasti realizácie socialistickej kultúrnej politiky, riadenia, plánovania a napomáhať vedecko-technický rozvoj v oblasti kultúry, rozvoj materiálnej základne kultúry, ako aj výmenu projektovej dokumentácie a noriem pre výstavbu kultúrnych objektov.

Článok 7

Zmluvné strany budú všestranne podporovať činnosť kultúrnych a informačných stredísk na základe osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami.

Článok 8

Zmluvné strany budú rozvíjať všestrannú spoluprácu v oblasti vydávania kníh, polygrafie a knižného obchodu. Za tým účelom budú podporovať najmä:

1. vydávanie prekladov najvýznamnejších kníh z politickej, spoločenskovednej, odbornej, vedeckej, vedeckopopulárnej oblasti a krásnej literatúry a literatúry pre deti a mládež,

2. vydávanie spoločných prác o aktuálnych problémoch súčasnosti,

3. vydávanie prác venovaných dejinám, kultúre a životu v druhej krajine,

4. rozširovanie a propagovanie literatúry druhej krajiny a usporadúvanie reprezentačných a tematických výstav,

5. priamu spoluprácu medzi nakladateľstvami oboch krajín,

6. mnohostrannú spoluprácu krajín socialistického spoločenstva v oblasti nakladateľstiev a rozširovanie literatúry.

Článok 9

Zmluvné strany budú napomáhať ďalšie prehlbovanie efektívnej spolupráce v oblasti rozhlasu, televízie, filmu, medzi tlačovými agentúrami, redakciami novín a časopisov a zväzmi novinárov, ktorá sa bude uskutočňovať na základe priamych dohôd.

Článok 10

Spolupráca v oblasti zdravotníctva sa bude uskutočňovať podľa osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami.

Článok 11

Zmluvné strany budú napomáhať všestranný rozvoj spolupráce v oblasti telesnej výchovy a športu na základe priamych dohôd medzi príslušnými organizáciami.

Článok 12

Spolupráca v oblasti cestovného ruchu sa bude uskutočňovať podľa osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami.

Článok 13

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj spolupráce v oblasti kultúry medzi odborovými zväzmi, organizáciami mládeže, žien a inými spoločenskými organizáciami, medzi vedecko-technickými spoločnosťami, ako aj medzi družobnými krajmi a mestami oboch krajín.

Článok 14

Zmluvné strany budú napomáhať rozširovanie a prehlbovanie spolupráce medzi archívnymi inštitúciami svojich krajín, výmenu informácií a kópií archívnych materiálov medzi nimi na vedecké účely, ako aj výmenu špecialistov z oblasti archívnictva.

Článok 15

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zjazdoch, konferenciách, festivaloch, prehliadkach, konkurzoch, výstavách, súťažiach a iných akciách uskutočňovaných v každej z oboch krajín, ktoré zaujímajú obe strany a patria do sféry činnosti tejto Dohody, budú pozývať vedcov, predstaviteľov vedy, školstva, kultúry a umenia, zdravotníctva a športu druhej strany a podporovať ich účasť na týchto akciách.

Článok 16

Zmluvné strany budú napomáhať ďalšie zdokonaľovanie systému ochrany autorských práv a popularizáciu kultúrnych hodnôt druhej strany.

Článok 17

Zmluvné strany budú napomáhať ďalšie zdokonaľovanie mnohostrannej kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi socialistickými krajinami, výmenu informácií o rozvoji kultúrnych a vedeckých stykov s tretími krajinami, rozpracovanie a uskutočňovanie spoločných programov a dohodnutých podujatí na propagovanie úspechov socializmu v oblasti kultúry a vedy, koordinovanie činnosti v medzinárodných kultúrnych a vedeckých organizáciách a účasť na mnohostranných podujatiach kultúrneho a vedeckého charakteru.

Článok 18

Za účelom plnenia tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať päťročné plány kultúrnej a vedeckej spolupráce.

Koordináciu a kontrolu vykonávania tejto Dohody bude uskutočňovať Federálne ministerstvo zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky.

Článok 19

Finančné otázky, ktoré vyplynú z vykonávania tejto Dohody, sa upravia v päťročných plánoch v súlade s vnútroštátnymi predpismi každej zo zmluvných strán.

Článok 20

Nadobudnutím platnosti tejto Dohody stratí platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou z 22. mája 1965, ako aj dohody z oblasti školstva zo 16. mája 1972 a zo 14. marca 1973 podpísané na základe Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou z 22. mája 1965.

Článok 21

Táto Dohoda sa dojednáva na obdobie desiatich rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalších päť rokov, dokiaľ jedna zo zmluvných strán neprejaví želanie ukončiť platnosť Dohody písomným oznámením druhej strane šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia.

Článok 22

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dané v Prahe 10. apríla 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

M. Lúčan v. r.

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky:

L. Živkova v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.