Vyhláška č. 13/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 2/1979
Platnosť od 20.02.1979
Účinnosť od 07.03.1979
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 10 nadobudla platnosť 23. augustom 1978.