Vyhláška č. 122/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave o vnútroštátnom zasielateľstve

(v znení č. 84/1992 Zb., 84/1992 Zb.)

Čiastka 24/1979
Platnosť od 12.11.1979 do31.08.1996
Účinnosť od 01.07.1992 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.