Vyhláška č. 117/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979
Účinnosť od 23.11.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 18 odseku 1 platnosť 17. januárom 1979.