Vyhláška č. 116/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979
Účinnosť od 23.11.1979
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla podľa svojho článku 5 platnosť 5. februárom 1979.