Vyhláška č. 88/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd

Čiastka 20/1978
Platnosť od 28.08.1978
Účinnosť od 12.09.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 3 dňom 10. júla 1978.