Vyhláška č. 56/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave

(v znení č. 80/1992 Zb.)

Čiastka 12/1978
Platnosť od 29.05.1978
Účinnosť od 10.03.1992