Vyhláška č. 3/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach

Čiastka 1/1978
Platnosť od 26.01.1978
Účinnosť od 26.01.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 89 Zmluva nadobudla platnosť 6. januárom 1978.