Vyhláška č. 25/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach a o vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

Čiastka 5/1978
Platnosť od 10.03.1978
Účinnosť od 10.03.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 34 Zmluva nadobudla platnosť 12. septembrom 1977.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.03.1978 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.03.1978