Vyhláška č. 20/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám

Čiastka 4/1978
Platnosť od 24.02.1978 do31.12.1984
Účinnosť od 01.04.1978 do31.12.1984
Zrušený 103/1984 Zb.

OBSAH

20

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 12. januára 1978,

ktorou sa mení vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 70 ods. 1 písm. c) a § 71 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a podľa § 195 Trestného zákona č. 140/1961 Zb.:


Čl. I

V § 10 vyhlášky č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám sa vypúšťa odsek 2.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1978.


Minister spravodlivosti:

JUDr. Király v. r.

Minister zdravotníctva:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.