Zákon č. 147/1978 Zb.Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1979

Čiastka 33/1978
Platnosť od 27.12.1978