Zákon č. 146/1978 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1979

Čiastka 33/1978
Platnosť od 27.12.1978 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1979 do31.12.1979

146

ZÁKON

z 13. decembra 1978

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1979

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

1. Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 160 093 475 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 160 043 475 000 Kčs

rozpočtový prebytok je 50 000 000 Kčs

(Príloha).

2. Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 21 257 713 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 12 957 611 000 Kčs

z toho:

a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 698 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 850 000 000 Kčs

b) dotácie na investície na realizáciu úloh oblastného rozvoja pre organizácie riadené federálnymi orgánmi

- Slovenskej socialistickej republike 160 000 000 Kčs

c) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 630 490 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 349 231 000 Kčs

d) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 13 166 500 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 7 462 200 000 Kčs

e) dotácie na cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 5 073 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 3 087 000 000 Kčs

f) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 819 723 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 499 180 000 Kčs

g) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 870 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 550 000 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 36 872 287 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 28 862 389 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 146/1978 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie

Príjmy(v tisícoch Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva159 062 637
Ostatné príjmy 1 030 838
Úhrn160 093 475
Výdavky
Výdavky federálnych organizácií na:
hospodárstvo 39 969 920
kultúrne a sociálne opatrenia 1 650 493
obranu a bezpečnosť 17 078 900
správu 1 370 858
súdy, prokuratúry a arbitráž 23 304
Spolu 60 093 475
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu 99 950 000
Úhrn160 043 475
Prebytok 50 000