Vyhláška č. 143/1978 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív

Čiastka 32/1978
Platnosť od 12.12.1978
Účinnosť od 01.01.1979

OBSAH