Vyhláška č. 141/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 32/1978
Platnosť od 12.12.1978
Účinnosť od 27.12.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 5 dňom 14. októbra 1978.