Vyhláška č. 13/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a lesnom hospodárskom plánovaní

Čiastka 3/1978
Platnosť od 31.01.1978