Vyhláška č. 128/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú

Čiastka 30/1978
Platnosť od 03.11.1978 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1979 do31.12.1990
Zrušený 254/1990 Zb.