Vyhláška č. 114/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

Čiastka 26/1978
Platnosť od 27.09.1978
Účinnosť od 12.10.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku XIII dňom 1. júla 1978.