Vyhláška č. 109/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros

Čiastka 25/1978
Platnosť od 22.09.1978
Účinnosť od 07.10.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 28 Zmluva nadobudla platnosť 30. Júnom 1978.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.10.1978 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.09.1978