Nariadenie vlády č. 1/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov

Čiastka 1/1978
Platnosť od 26.01.1978 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1978 do31.12.1991
Zrušený 520/1991 Zb.