95

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 12. decembra 1977

o typizácii vo výstavbe

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa § 130 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Typizácia vo výstavbe, jej účel a zdroje

(1) Typizácia vo výstavbe (ďalej len „typizácia“) je plánovitá racionalizačná činnosť, ktorá je zameraná na unifikáciu požiadaviek na stavebné objekty, ich priestorové časti, stavebné sústavy a stavebné diely a na tvorbu alebo účelný výber navzájom koordinovaných funkčných, technicko-ekonomických a architektonických riešení (ďalej len „riešenie“) vhodných na opakované použitie a na ich najširšie uplatnenie vo výstavbe. Typizácia vo výstavbe je dôležitým činiteľom štátnej technickej a investičnej politiky vo výstavbe.

(2) Účelom typizácie je vytvárať podmienky:

a) pre unifikáciu a ustálenie sortimentu výrobkov pre stavebné objekty a ich časti a ich hospodárnu výrobu,

b) pre hospodárne navrhovanie stavebných objektov,

c) pre rozvoj spriemyselnenia stavebníctva,

d) pre zvyšovanie kvality stavieb,

e) pre uplatňovanie progresívnych foriem oceňovania a stabilizáciu rozpočtových nákladov,

f) pre racionalizáciu prípravy stavieb a ich uskutočňovanie,

g) pre súlad užívateľských a dodávateľských nárokov.

(3) Podkladom pre typizáciu sú najmä:

a) určené zásady technickej a investičnej politiky,

b) potreby investičnej výstavby a požiadavky na jej kultúrnu, technicko-ekonomickú, funkčnú a estetickú úroveň,

c) výrobná a materiálová základňa stavebníctva a jej plánovitý rozvoj,

d) realizačné výstupy rozvoja vedy a techniky,

e) výsledky experimentálneho overovania vo výstavbe,

f) technické normy a iné právne predpisy,

g) poznatky a skúsenosti z opakovanej výstavby,

h) dvojstranné a mnohostranné dohody členských štátov RVHP.

§ 2

Predmet typizácie

(1) Predmetom typizácie sú:

a) stavebné diely,

b) stavebné sústavy,

c) stavebné objekty1) a ich priestorové časti (ďalej len „stavebné objekty“).

(2) Stavebnými dielmi sa rozumejú ucelené súčasti stavebných objektov vymedzené procesom stavania, charakterizované súhrnom výrobkov a prác a plniace v nich určité technické a účelové funkcie. Stavebnými dielmi sú stavebné konštrukcie a zostavy technických zariadení2) a ich skladby a kombinácie.

(3) Stavebnými sústavami sa rozumejú súbory nosných stavebných konštrukcií a ostatných dielov konštrukčne s nimi súvisiacich, určené na vymedzené použitie.

(4) Priestorovými časťami stavebných objektov sa rozumejú skladobné časti stavebných objektov s vymedzenými účelovými a najmä prevádzkovými funkciami.

DRUHÁ ČASŤ

RIADENIE A ZABEZPEČOVANIE TYPIZÁCIE, UPLATŇOVANIE TYPIZÁCIE A SLEDOVANIE VYUŽITIA TYPOVÝCH PODKLADOV

§ 3

Riadenie typizácie

(1) Typizáciu riadia vo svojej ustanovenej pôsobnosti Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, Ministerstvo výstavby a techniky ČSR a Ministerstvo výstavby a techniky SSR.

(2) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj najmä:

a) riadi plánovanie typizácie,3)

b) určuje hlavné smery typizácie a uplatňuje ich v štátnom pláne projektových prác v záväzných úlohách pre ústredné orgány štátnej správy, vrcholné orgány družstiev a spoločenských organizácií (ďalej len „ústredné orgány“) a pre krajské národné výbory ako ústredné orgány investorov,

c) rozvíja teóriu a metódy typizácie,

d) zabezpečuje úlohy vyplývajúce z medzinárodnej integrácie v oblasti typizácie,

e) riadi a koordinuje spracovanie a vydávanie informácií o typizácii.

(3) Ministerstvo výstavby a techniky ČSR a Ministerstvo výstavby a techniky SSR (ďalej len „ministerstvá výstavby a techniky“) najmä:

a) riadia plánovanie typizácie ústredných orgánov republík,

b) navrhujú Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj hlavné smery a záväzné úlohy typizácie a uplatňujú ich pri plánovaní v republikách.

§ 4

Zabezpečovanie typizácie

(1) Typizáciu zabezpečujú a uplatňujú vo svojej ustanovenej pôsobnosti a v súlade so štátnou technickou a investičnou politikou ústredné orgány, krajské národné výbory, Národný výbor hlavného mesta Prahy a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „krajské národné výbory“) a vytvárajú pre ňu podmienky.

(2) Zabezpečovanie typizácie spočíva najmä:

a) v plánovaní typizácie,

b) v zabezpečovaní a koordinácii plánovaných úloh typizácie,

c) v dôslednom využívaní výsledkov typizačných prác,

d) v spracúvaní podkladov hlavných smerov typizácie.

(3) Typizáciu účelových druhov stavebných objektov zabezpečujú ústredné orgány, ktoré riadia príslušné odvetvia (ďalej len „odvetvový ústredný orgán“), podľa prílohy č. 1. Zabezpečujú najmä:

a) unifikáciu požiadaviek pre navrhovanie stavebných objektov,

b) spracovanie typizačných smerníc a typových podkladov stavebných objektov a využívajú pritom v najväčšej miere schválené typové podklady stavebných dielov a stavebných sústav a bežne vyrábaných a dodávaných normalizovaných výrobkov,

c) koordináciu tvorby podrobnej dokumentácie k typovým podkladom stavebných objektov, ktoré schválili,

d) prerokovanie výrobného zabezpečenia výstavby podľa typových podkladov stavebných objektov s ústrednými orgánmi dodávateľov pre investičnú výstavbu (ďalej len „ústredné orgány dodávateľov“).

(4) Typizáciu stavebných dielov a stavebných sústav zabezpečujú ústredné orgány dodávateľov podľa prílohy č. 2. Zabezpečujú najmä:

a) unifikáciu a spracovanie typových podkladov stavebných dielov a stavebných sústav,

b) výrobu a dodávky pre výstavbu podľa typových podkladov a podľa podrobnej dokumentácie k typovým podkladom stavebných objektov,

c) aby organizácie nimi riadené poskytovali spracovateľom typizačných smerníc, typových podkladov a spracovateľom podrobnej dokumentácie k typovým podkladom stavebných objektov všetky potrebné podklady, a pokiaľ ide o obsah, rozsah a lehoty poskytovania podkladov, aby postupovali podľa obdoby ustanovenia § 27 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

(5) Ústredné orgány a krajské národné výbory určia na zabezpečovanie typizácie zodpovedného pracovníka orgánu a vymedzia po dohode podľa príslušnosti s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj, Ministerstvom výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvom výstavby a techniky SSR jeho oprávnenie.

(6) Právomoc ústredných orgánov a krajských národných výborov pri zabezpečovaní typizácie nemožno prenášať na orgány a organizácie nimi riadené.

§ 5

Uplatňovanie typizácie a sledovanie využitia typových podkladov

(1) Ústredné orgány, národné výbory a orgány a organizácie nimi riadené uplatňujú typové podklady v celom procese investičnej výstavby, a to nielen pri jej príprave, ale aj pri jej realizácii. To sa vzťahuje tak na projektové organizácie, ako na investorov a dodávateľov (výrobcov) aj na spracovateľov dokumentácie stavieb a podkladov pre ňu.

(2) Výrobcovia a dodávatelia vyrábajú a dodávajú výrobky pre výstavbu uskutočňovanú podľa typových podkladov a podľa podrobných dokumentácií k typovým podkladom stavebných objektov.

(3) Ministerstvo stavebníctva ČSR a Ministerstvo stavebníctva SSR (ďalej len „ministerstvá stavebníctva“) zabezpečujú, aby organizácie nimi riadené oznamovali obstarávateľom územných projektov4) záväzné údaje o stavebných sústavách, ktoré na území použijú.

(4) Orgány vykonávajúce štátnu expertízu5) a orgány schvaľujúce úvodné projekty stavieb nad 2 000 000 Kčs nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby6) sledujú a posudzujú uplatnenie typových podkladov podľa prehľadov o využití typových podkladov a opakovateľných projektov, ktoré im predložia orgány (organizácie) predkladajúce projektové úlohy na štátnu expertízu a úvodné projekty na schválenie.7),8)

TRETIA ČASŤ

DRUHY A OBSAH TYPIZAČNÝCH PRÁC

§ 6

Druhy typizačných prác

Typizačnými prácami sú:

a) typizačná štúdia,

b) typizačná úloha,

c) typový podklad,

d) podrobná dokumentácia k typovému podkladu stavebného objektu,

e) typizačné smernice,

f) ostatné úlohy zahrnuté v pláne typizácie.

§ 7

Typizačné štúdie

(1) Typizačné štúdie sú rozborové a prípravné práce, ktoré slúžia:

a) zisteniu technických, ekonomických a iných súvislostí a podmienok prípravy a realizácie zložitých alebo dlhodobých programov typizácie,

b) zisteniu, overeniu alebo vytváraniu podmienok vypracovania typizačných smerníc alebo typových podkladov s osobitným zreteľom na koordináciu užívateľských a výrobných hľadísk vo výstavbe a na rozvoj materiálno-technickej základne stavania,

c) zdokonaľovaniu metód typizácie.

(2) Typizačné štúdie sa vypracúvajú podľa potreby a obsahujú najmä:

a) vymedzenie svojho predmetu a účelu,

b) rozbor problematiky s návrhom jej riešenia,

c) závery a návrhy opatrení na úseku typizácie.

§ 8

Typizačné úlohy

(1) Typizačné úlohy vymedzujú požiadavky a podmienky vypracovania a využitia typových podkladov a určujú pre ne najmä:

a) predmet a účel,

b) obsah, rozsah a podrobnosť vypracovania,

c) požiadavky na riešenie,

d) podmienky použitia,

e) vecný a časový vzťah k súvisiacim úlohám výskumu a vývoja, experimentálneho overovania vo výstavbe a k výrobnému overeniu,

f) vzťah ku schváleným typizačným smerniciam a typovým podkladom,

g) požiadavky na overenie typového podkladu a vykonanie skúšok,

h) harmonogram vypracovania typového podkladu.

(2) Typizačné úlohy ďalej obsahujú najmä:

a) predpokladaný rozsah uplatnenia typového podkladu a jeho prínos,

b) neprekročiteľný limit základných rozpočtových nákladov záväzný pre spracovateľov typových podkladov,

c) orientačné technicko-hospodárske ukazovatele a ich porovnanie s vyhlásenými alebo dosahovanými ukazovateľmi,

d) predpokladané náklady na vypracovanie typového podkladu,

e) doklady o prerokovaní návrhu typizačnej úlohy.

§ 9

Typové podklady

(1) Typové podklady sú dokumentáciou, ktorá určuje riešenie stavebných dielov alebo stavebných sústav alebo stavebných objektov.

(2) Typové podklady stavebných dielov a stavebných sústav slúžia hlavne:

a) na prípravu dodávateľskej dokumentácie a na prípravu výroby prvkov stavebných dielov a stavebných sústav,

b) ako projektové podklady,9) prípadne ako východiskové technické údaje na ich spracovanie,

c) ako podklady na spracovanie typových podkladov stavebných objektov.

(3) Typové podklady stavebných objektov, prípadne podrobná dokumentácia k typovým podkladom stavebných objektov slúžia na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb podľa vyhlášky č. 163/1973 Zb.

(4) Typové podklady sa spracúvajú na základe schválených typizačných úloh.

(5) Typový podklad obsahuje:

a) úvodnú časť,

b) technickú časť,

c) ekonomickú a rozpočtovú časť.

(6) Rozpočtová časť typového podkladu sa spracúva do podrobností zodpovedajúcich miere jeho riešenia. Základné rozpočtové náklady10) sa pri typovom podklade stavebného dielu a stavebnej sústavy určujú podľa obdoby ustanovenia § 58 ods. 2, pri typovom podklade stavebného objektu podľa obdoby ustanovenia § 52 ods. 2, prípadne § 58 ods. 2 vyhlášky č. 163/1973 Zb. a smerníc FMTIR č. 7/1976 o zostavovaní odbytových rozpočtov (Spravodajca FMTIR čiastka 8 ročníka 1976).

(7) Podrobné členenie typových podkladov a obsah typových podkladov stavebných dielov, stavebných sústav a stavebných objektov sú uvedené v prílohách č. 3 až 6. V typových podkladoch stavebných objektov pre výrobu, prípadne stavebných objektov zahŕňajúcich prevádzkové zariadenia sa uvádzajú aj všetky údaje vzťahujúce sa na budúcu prevádzku (príloha č. 6).

(8) V typovom podklade sa označia riešenia, ktoré sa môžu pri používaní typového podkladu nahradiť bez zvýšenia základných rozpočtových nákladov a bez zhoršenia úžitkových parametrov iným riešením, ak to vyžaduje odlišnosť materiálovej základne alebo územné, urbanistické, prípadne iné podmienky.

(9) Schvaľujúci orgán môže v typizačnej úlohe určiť, že typový podklad stavebného objektu sa vypracuje ako podrobná dokumentácia k typovému podkladu stavebného objektu (§ 10 ods. 1) pri zachovaní všetkých náležitostí typového podkladu.

(10) Typový podklad obsahuje neprekročiteľný limit základných rozpočtových nákladov záväzný pre spracovanie podrobnej dokumentácie k typovému podkladu stavebného objektu a pre využitie typového podkladu v projektovej dokumentácii.

§ 10

Podrobná dokumentácia k typovému podkladu stavebného objektu

(1) Podrobná dokumentácia k typovému podkladu stavebného objektu (ďalej len „podrobná dokumentácia“) je podrobné prepracovanie schváleného typového podkladu stavebného objektu zodpovedajúce podmienkam materiálovej základne, územným, urbanistickým podmienkam a pod. Spracúva sa s podrobnosťou obdobnou podrobnosti vykonávacieho projektu spracúvaného podľa § 41, 42 a prílohy č. 11 vyhlášky č. 163/1973 Zb. bez tých častí, ktoré riešia umiestnenie stavebného objektu, a bez súvislostí, ktoré z umiestnenia vyplývajú.

(2) Podrobná dokumentácia sa spracúva podľa potreby, najmä v tých prípadoch, keď ústredný orgán investora je odlišný od odvetvového ústredného orgánu. Musí byť v súlade so schváleným typovým podkladom a musí zodpovedať výrobným a dodávateľským možnostiam a rozpočtovým nákladom prerokovaným s dodávateľom stavebnej časti stavby,11) ktorého určí na žiadosť ústredného orgánu investora ústredný orgán dodávateľa.

(3) Súčasťou podrobnej dokumentácie je rozpočet obsahujúci len základné rozpočtové náklady.12)

§ 11

Typizačné smernice

(1) Typizačné smernice určujú unifikované požiadavky pre navrhovanie a realizáciu vo výstavbe.

(2) Druhy typizačných smerníc sú:

a) všeobecné typizačné smernice,

b) typizačné smernice pre stavebné objekty.

(3) Všeobecné typizačné smernice určujú všeobecné dlhodobe platné princípy typizácie, a to spravidla:

a) unifikované rady schém a parametrov (rozmerové, zaťažovacie a pod.),

b) pravidlá pre variabilný rozvoj skladby, zameniteľnosť a vymeniteľnosť stavebných dielov a výrobkov pre ne použitých,

c) požiadavky na stavebné diely a stavebné sústavy,

d) požiadavky na zariadenie na výrobu a dopravu stavebných dielov a na uskutočňovanie stavebných objektov.

(4) Typizačné smernice pre stavebné objekty určujú požiadavky na jednotlivé účelové druhy stavebných objektov. O spracovaní príkladov riešení k typizačným smerniciam a o ich podrobnosti rozhodne ústredný orgán, ktorý ich zabezpečuje. Obsah typizačných smerníc stavebného objektu je uvedený v prílohe č. 7.

(5) Požiadavky uvedené v odsekoch 3 a 4 sa určujú schémami, parametrami alebo iným spôsobom a vyjadrujú sa textove, číselne, prípadne výkresmi.

§ 12

Vykonávanie typizačných prác

(1) Vykonávanie typizačných prác zabezpečujú ústredné orgány u spracovateľov, ktorými môžu byť len organizácie odborne na to spôsobilé. Typizačné smernice a typové podklady môžu spracúvať iba organizácie na takú činnosť oprávnené na základe a v rozsahu udeleného oprávnenia.13)

(2) Ústredné orgány a krajské národné výbory využívajú pri vykonávaní typizačných prác súčinnosť všetkých zúčastnených na typizácii, zostavujú na tento účel pracovné skupiny odborníkov, vedú ich a mobilizujú k dosiahnutiu najlepších výsledkov. V prípadoch, keď je to účelné, používajú na ciele typizácie aj projektové súťaže.14)

(3) Typizačné úlohy, typové podklady, podrobná dokumentácia a typizačné smernice sa musia spracovať v súlade s platnými technickými normami a inými právnymi predpismi.

(4) Všeobecné typizačné smernice zabezpečujú podľa ich obsahu vo svojej pôsobnosti Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, ministerstvá výstavby a techniky, odvetvové ústredné orgány a ústredné orgány dodávateľov.

(5) Typizačné úlohy pre stavebné objekty, typové podklady a typizačné smernice stavebných objektov zabezpečujú podľa svojej pôsobnosti odvetvové ústredné orgány, najmä uvedené v prílohe č. 1. Pritom spolupracujú podľa potreby s krajskými národnými výbormi.

(6) Podrobnú dokumentáciu zabezpečujú ústredné orgány investorov včítane krajských národných výborov, pokiaľ si to nevyhradil odvetvový ústredný orgán.

(7) Typizačné úlohy a typové podklady stavebných dielov a stavebných sústav zabezpečujú vo svojej pôsobnosti ústredné orgány dodávateľov, najmä uvedené v prílohe č. 2.

§ 13

Prerokúvanie typizačných prác a spôsob ich spracovania

(1) Spracovatelia typizačných úloh sú povinní prerokovať návrhy týchto úloh:

a) so zainteresovanými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré plnia špecifické úlohy podľa osobitných predpisov,15)

b) s budúcim spracovateľom typového podkladu,

c) s výrobcami (dodávateľmi), prípadne s ďalšími organizáciami, ktoré určí ich nadriadený orgán.

(2) Spracovatelia typových podkladov sú povinní obdobne prerokovať návrhy typových podkladov s orgánmi a organizáciami uvedenými v predchádzajúcom odseku pod písmenami a) a c).

(3) Spracovatelia typizačných smerníc sú povinní prerokovať návrhy týchto smerníc s ústrednými orgánmi uvedenými v odseku 1 pod písm. a) a s výrobcami (dodávateľmi), ktorých sa návrhy typizačných smerníc týkajú.

(4) Orgány a organizácie uvedené v odseku 1 pod písm. a) až c) a výrobcovia (dodávatelia), ktorých sa týkajú návrhy typizačných smerníc, sú povinní vyhovieť žiadostiam spracovateľov o prerokovanie do 30 dní.

(5) Výsledky prerokovania premietnu spracovatelia do návrhov typizačných prác a pripoja k nim doklady o prerokovaní.

(6) Typové podklady a podrobná dokumentácia sa musia spracovať tak, aby umožňovali racionalizáciu projektových prác a racionalizáciu výroby.

(7) Za chyby typizačných prác zodpovedá ich spracovateľ podľa všeobecných predpisov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE, SCHVAĽOVANIE, ZÁVÄZNOSŤ, PLATNOSŤ A UVEREJŇOVANIE TYPIZAČNÝCH PRÁC

§ 14

Návrhy typizačných úloh, typových podkladov a typizačných smerníc podliehajú schváleniu po predchádzajúcom posúdení.

§ 15

Posudzovanie

(1) Návrhy typizačných úloh, typových podkladov a typizačných smerníc posudzujú a súhrnné posudky vypracúvajú schvaľujúce ústredné orgány (§ 17 ods. 1) samy alebo ich zabezpečujú v odborne spôsobilých organizáciách; takými organizáciami môžu byť najmä projektové organizácie, výskumné alebo skúšobné ústavy a vysoké školy.

(2) Pri posudzovaní sa podľa druhu a obsahu typizačnej práce sleduje najmä:

a) súlad so štátnou technickou a investičnou politikou a hlavnými smermi typizácie,

b) využitie výsledkov spolupráce s ostatnými krajinami RVHP,

c) súlad s technickými normami a inými právnymi predpismi,

d) súlad s technicko-hospodárskymi ukazovateľmi,

e) efektívnosť16) riešenia stavebného objektu z hľadiska budúcej prevádzky (užívania),

f) technická, ekonomická a architektonická úroveň,

g) dodržanie neprekročiteľných limitov základných rozpočtových nákladov,

h) splnenie požiadaviek starostlivosti o životné prostredie,

i) uspokojovanie potrieb užívateľov,

j) splnenie požiadaviek na sprogresívnenie a racionalizáciu výroby a výstavby,

k) uplatnenie realizačných výstupov rozvoja vedy a techniky,

l) zabezpečenie materiálovej a výrobnej základne,

m) zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,

n) zaistenie požiarnej bezpečnosti,

o) hospodárnosť údržby.

Schvaľovanie

§ 16

Podklady pre schválenie

(1) Podkladmi pre schválenie typizačných úloh, typových podkladov a typizačných smerníc sú:

a) súhrnný posudok (§ 15 ods. 1),

b) stanoviská zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré plnia špecifické úlohy podľa osobitných predpisov,

c) stanoviská ústredných orgánov dodávateľov k typizačným úlohám pre stavebné objekty, k typovým podkladom a k typizačným smerniciam stavebných objektov,

d) stanoviská odvetvových ústredných orgánov pri typizačných úlohách a typových podkladoch stavebných dielov a stavebných sústav,

e) stanoviská ministerstiev stavebníctva k typizačným úlohám a k typovým podkladom stavebných dielov a stavebných sústav schvaľovaným ostatnými dodávateľskými ústrednými orgánmi, pokiaľ si ministerstvá stavebníctva tieto stanoviská vyhradili,

f) stanovisko Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj pri záväzných úlohách typizácie určených pre federálne ústredné orgány a pri vybraných záväzných úlohách typizácie určených pre ústredné orgány republík a stanovisko ministerstiev výstavby a techniky pri záväzných úlohách typizácie určených pre ústredné orgány republík. Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj si môže vyhradiť zaujať stanovisko aj pri ostatných úlohách všetkých ústredných orgánov, ministerstvá výstavby a techniky pri ostatných úlohách ústredných orgánov republík.

(2) Stanoviská si vyžiada schvaľujúci ústredný orgán (§ 17 ods. 1). Podmienkou vydania stanoviska uvedeného v predchádzajúcom odseku pod písmenom f) je predloženie schvaľovaných typizačných prác včítane súhrnného posudku, stanovísk podľa toho istého odseku písm. b) až e) a návrhu schvaľovacieho protokolu. Pri záväzných úlohách určených pre ústredné orgány republík, ktoré si vyberie, dostane Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj pre svoje stanovisko aj stanovisko Ministerstva výstavby a techniky ČSR, prípadne Ministerstva výstavby a techniky SSR.

(3) Ústredné orgány štátnej správy v stanoviskách podľa odseku 1 písm. b) najmä uvedú, či predložené návrhy zodpovedajú ich osobitným predpisom a požiadavkám.

(4) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky v stanoviskách podľa odseku 1 písm. f) uvedú, či predložený návrh je v súlade s hlavnými smermi typizácie.

(5) Ústredné orgány dodávateľov v stanoviskách podľa odseku 1 písm. c) k typizačným úlohám pre stavebné objekty a k typovým podkladom stavebných objektov a k typizačným smerniciam uvedú, či návrhy zodpovedajú štátnej technickej a investičnej politike najmä na úseku rozvoja výrobnej a materiálovej základne a spriemyselnenia stavebníctva. Ústredné orgány dodávateľov vo svojom stanovisku uvedú, odkedy a v akom rozsahu budú dodávky špecifikované v predložených návrhoch organizácie nimi riadené uskutočňovať.

(6) Odvetvové ústredné orgány v stanoviskách podľa odseku 1 písm. d) uvedú, či predložené návrhy svojimi parametrami zodpovedajú potrebám investičnej výstavby v ich odvetví v súlade so štátnou technickou a investičnou politikou.

(7) Pre zaujatie stanovísk uvedených v odseku 1 písm. b) až f) platí všeobecná lehota 30 dní.

§ 17

Priebeh schvaľovania

(1) Návrhy typizačných smerníc, typizačných úloh a typových podkladov schvaľujú ústredné orgány uvedené v § 12 ods. 4, 5, 7 (ďalej len „schvaľujúci orgán“).

(2) Schvaľujúce orgány určia pri schválení typových podkladov a typizačných smerníc podmienky ich použitia. Tieto podmienky musia byť zahrnuté do schvaľovacieho protokolu.

(3) Pokiaľ schvaľujúci orgán nesúhlasí so stanoviskami ústredných orgánov uvedených v § 16 ods. 1 písm. b), c), e) a f), musia sa také prípady riešiť dohodou medzi vedúcimi ústredných orgánov zúčastnených na rozpore. Na stanoviská odvetvových ústredných orgánov podľa § 16 ods. 1 písm. d) sa prihliada pri vymedzení použiteľnosti typových podkladov.

(4) Typové podklady stavebných dielov a stavebných sústav sa môžu schváliť, ak budú za práce a dodávky, z ktorých sa stavebné diely a stavebné sústavy skladajú, určené ceny.

(5) Schvaľujúce orgány sú povinné pred schválením prerokovať závažnejšie národohospodárske dôsledky vyplývajúce z uplatnenia typových podkladov a typizačných smerníc s príslušným ministerstvom financií a s príslušnou plánovacou komisiou.

(6) O schválení typizačnej úlohy, typového podkladu alebo typizačných smerníc vypracuje schvaľujúci orgán protokol.

§ 18

Záväznosť

(1) Platné typové podklady a typizačné smernice sú všeobecne záväzné za podmienok vymedzených na ich použitie schvaľujúcim orgánom.

(2) Iba v celkom mimoriadnych prípadoch môžu orgány štátnej expertízy udeliť súhlas s výnimočným nepoužitím typových podkladov pre stavebné objekty alebo ich časti. Svoj súhlas sú povinné výslovne vyjadriť v zápisnici o štátnej expertíze.

§ 19

Platnosť, zmeny a zrušenie

(1) Orgány schvaľujúce typizačné smernice a typové podklady určia pri schválení začiatok ich platnosti; môžu tiež určiť, kedy sa ich platnosť končí.

(2) Pri zmenách typizačných úloh, typizačných smerníc a typových podkladov sú schvaľujúce orgány povinné postupovať obdobne ako pri pôvodnom schválení a prihliadať pritom na povahu a rozsah zmien.

(3) Zmeny neprekročiteľných limitov základných rozpočtových nákladov v typizačných úlohách a v typových podkladoch (§ 8 ods. 2 a § 9 ods. 10) môžu povoliť v riadne odôvodnených prípadoch len orgány, ktoré tieto typizačné práce schválili.

(4) O zrušení typizačných smerníc a typových podkladov rozhoduje schvaľujúci orgán.

§ 20

Zodpovednosť za vady dodávok

Použitie platných typizačných smerníc alebo typových podkladov na spracovanie projektovej alebo dodávateľskej dokumentácie nezbavuje účastníkov výstavby zodpovednosti za vady ich dodávok podľa všeobecných predpisov.

§ 21

Uverejňovanie typizačných prác

(1) Schvaľujúce orgány podľa príslušnosti uverejnia v Ústrednom vestníku ČSR alebo v Ústrednom vestníku SSR:

a) názov schváleného typového podkladu alebo schválených typizačných smerníc, číslo a dátum schválenia, ich obsah, podmienky ich použitia (§ 18 ods. 1) a začiatok, prípadne čas platnosti,

b) názov a číslo schváleného typového podkladu alebo typizačných smerníc, ktoré sa menia alebo zrušujú alebo ktorých platnosť sa zmenila,

c) spracovateľa a názov a adresu distributéra typizačných smerníc alebo typového podkladu.

(2) Podrobnú dokumentáciu vyhlási orgán, ktorý ju zabezpečuje (§ 12 ods. 6), rovnakým spôsobom ako iné svoje opatrenia a zároveň to oznámi ústrednému orgánu, ktorý schválil typový podklad, podľa ktorého sa podrobná dokumentácia spracovala.

PIATA ČASŤ

EVIDENCIA TYPIZAČNÝCH PRÁC A INFORMÁCIE O NICH

§ 22

Ústredné miesta evidencie typizačných prác a informácií o typizácii

(1) Ústrednými miestami evidencie typizačných prác a informácií o typizácii (ďalej len „ústredné miesta evidencie a informácií“) sú:

a) Studijní a typizační ústav v Prahe pre typizačné smernice a typové podklady schvaľované federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi Českej socialistickej republiky,

b) Študijný, projektový a typizačný ústav v Bratislave pre typizačné smernice a typové podklady schvaľované ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Ústredné miesta evidencie a informácií metodicky usmerňujú, preverujú a zhromažďujú evidenčné podklady, zoznamy platných typových podkladov a typizačných smerníc, návrhy informačných listov o schválených typizačných smerniciach a typových podkladoch a vyhlásených podrobných dokumentáciách a vedú evidenciu ich zmien a zrušení. Studijní a typizační ústav v Prahe zostaví celoštátne prehľady typových podkladov, typizačných smerníc a podrobných dokumentácií a odovzdá ich na uverejnenie Československému stredisku výstavby a architektúry v Prahe.

§ 23

Evidencia platných typizačných smerníc, typových podkladov a podrobných dokumentácií

(1) Evidenčnými podkladmi sú:

a) schvaľovací protokol typizačných smerníc alebo typového podkladu (prípadne jeho odpis),

b) evidenčné štítky17) s jednotnými druhmi údajov a v jednotnej úprave pri typových podkladoch, typizačných smerniciach a pri podrobných dokumentáciách.

(2) Schvaľujúce orgány odovzdávajú evidenčné podklady ústredným miestam evidencie a informácií do 30 dní po schválení typizačných smerníc a typových podkladov. Protokoly o schválení odovzdajú v jednom, evidenčné štítky v troch vyhotoveniach. Okrem toho schvaľujúce orgány odovzdajú ústredným miestam evidencie a informácií do 31. júla každého roka zoznam typových podkladov a typizačných smerníc platných k 30. júnu toho istého roka.

(3) Schvaľujúce orgány vedú evidenciu obsahujúcu základné identifikačné údaje o všetkých typizačných smerniciach a typových podkladoch, ktoré schválili.

(4) Ústredné orgány uvedené v § 12 ods. 6 oznámia do 30 dní ústredným miestam evidencie a informácií vyhlásenie podrobnej dokumentácie a zároveň im odovzdajú tri vyhotovenia evidenčných štítkov.

(5) Studijní a typizační ústav v Prahe metodicky zjednocuje evidenciu platných typizačných smerníc, typových podkladov a podrobných dokumentácií a informácie o nich v Československej socialistickej republike.

§ 24

Informácie o typizačných smerniciach, typových podkladoch a podrobných dokumentáciách

(1) Informáciami o typizačných smerniciach, typových podkladoch a podrobných dokumentáciách sa rozumejú:

a) prehľady platných typizačných smerníc a typových podkladov,

b) informačné listy o typizačných smerniciach, typových podkladoch a o podrobných dokumentáciách,

c) zborníky technických riešení stavieb a ich častí.

(2) Tieto informácie sú súčasťou sústavy vybraných informácií pre výstavbu a uverejňujú sa v Československom katalógu pre výstavbu.18)

§ 25

Vydávanie a distribúcia prehľadov platných typizačných smerníc a typových podkladov

Prehľady platných typizačných smerníc a typových podkladov vydáva a distribuuje Studijní a typizační ústav v Prahe. Za Slovenskú socialistickú republiku mu potrebné údaje dodáva Študijný, projektový a typizačný ústav v Bratislave.

§ 26

Tvorba a vydávanie zborníkov technických riešení stavieb a ich častí

(1) Zborníky technických riešení stavebných objektov spracúvajú a vydávajú odvetvové ústredné orgány, zborníky technických riešení stavebných dielov a stavebných sústav spracúvajú a vydávajú ústredné orgány dodávateľov.

(2) Ústredné orgány uvedené v odseku 1 povinne a bezplatne zasielajú zborníky Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, ministerstvám výstavby a techniky, ministerstvám stavebníctva, Študijnému a typizačnému ústavu v Prahe, Študijnému, projektovému a typizačnému ústavu v Bratislave, Československému stredisku výstavby a architektúry v Prahe a Ústavu vedeckotechnických informácií v Prahe.

(3) Formu a obsah zborníkov určuje Studijní a typizační ústav v Prahe po dohode s Československým strediskom výstavby a architektúry v Prahe.

§ 27

Vydávanie a distribúcia informačných listov

(1) Schvaľujúce orgány a orgány uvedené v § 12 ods. 6 odovzdávajú vo dvoch vyhotoveniach návrhy informačných listov príslušným ústredným miestam evidencie a informácií do 30 dní po schválení typizačných smerníc a typových podkladov a po vyhlásení podrobných dokumentácií.

(2) Ústredné miesta evidencie a informácií bez zbytočných odkladov preveria návrhy informačných listov z hľadiska ich úplnosti a odovzdajú ich na uverejnenie Československému stredisku výstavby a architektúry.

(3) Jednotnú formu a obsah informačných listov určuje Studijní a typizační ústav v Prahe po dohode s Československým strediskom výstavby a architektúry.

§ 28

Oznamovanie zmien a zrušenia typizačných smerníc, typových podkladov a podrobných dokumentácií ústredným miestam evidencie a informácií

Pri zmenách a zrušení schvaľujúce (vyhlasujúce) orgány zašlú do 30 dní upravené evidenčné podklady ústredným miestam evidencie a informácií. Pri zmenách súčasne odovzdajú upravené návrhy informačných listov.

ŠIESTA ČASŤ

PLÁNOVANIE A FINANCOVANIE TYPIZÁCIE

§ 29

Plánovanie

(1) Typizácia sa uskutočňuje plánovite v súlade so štátnou technickou a investičnou politikou.

(2) Typizácia sa plánuje ako súčasť štátneho plánu projektových prác a príslušných hospodárskych plánov.

(3) Podrobnejší postup plánovania typizácie podľa odseku 2 ustanoví Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s ministerstvami výstavby a techniky a v súlade s Jednotnými metodickými pokynmi pre vypracovanie návrhov štátneho plánu.

§ 30

Financovanie

Neinvestičné výdavky na riešenie typizačných prác zahrnutých v štátnom pláne projektových prác upravujú osobitné predpisy.19)


SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31

Prechodné ustanovenia

(1) Typové podklady a typizačné smernice schválené pred začiatkom účinnosti tejto vyhlášky platia do zrušenia alebo nahradenia typizačnými smernicami alebo typovými podkladmi schválenými podľa tejto vyhlášky, prípadne do konca určeného času svojej platnosti.

(2) Typové podklady a typizačné smernice, ktoré boli rozpracované k 1. januáru 1978 a majú sa podľa plánu dokončiť do 31. decembra 1978, sa dokončia podľa dosiaľ platných predpisov.

§ 32

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

- vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 75/1971 Zb. o typizácii vo výstavbe,

- pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2/1975 o evidencii výsledných nástrojov typizácie vo výstavbe a o informáciách o nich (oznámené v čiastke 30/1975 Zb.).

§ 33

Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Šupka v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

Prehľad ústredných orgánov zabezpečujúcich typizáciu jednotlivých druhov stavebných objektov

Skupiny stavebných objektovDruhy stavebných objektovÚstredné orgány zabezpečujúce typizáciu
objekty pre zdravotníctvo- hygienické stanice
- obvodné zdravotnícke strediská
- nemocnice s poliklinikou
- polikliniky
- odborné liečebné ústavy
- objekty pre lekárenskú službu
- objekty osobitných detských zariadení (jasle, dojčenské ústavy, detské domovy, ozdravovne)
- dopĺňajúce objekty prevádzkových zariadení zdravotníckych stavieb
MZd ČSR, MZd SSR
MZd ČSR, MZd SSR
MZd ČSR, MZd SSR
MZd ČSR, MZd SSR
MZd ČSR, MZd SSR
MZd ČSR, MZd SSR
MZd ČSR, MZd SSR
MZd ČSR, MZd SSR
objekty pre sociálnu starostlivosť- objekty pre telesne, mentálne a zmyslove postihnutú mládež
- objekty pre telesne, mentálne a zmyslove postihnutých dospelých
- domovy a penzióny dôchodcov
MPSV ČSR, MPSV SSR
MPSV ČSR, MPSV SSR
MPSV ČSR, MPSV SSR
objekty pre miestne hospodárstvo
(pre komunálne služby a miestny priemysel)
- objekty komunálnych služieb (očistné kúpele, práčovne, sušiarne, čistiarne, dezinf. stanice)
- objekty miestneho priemyslu
- objekty verejnoprospešných služieb
- objekty združených služieb
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
objekty pre výchovu- materské školy
- všeobecnozvdelávacie školy
- učňovské školy a odborné učilištia
- odborné školy
- vysoké školy
- internáty a vysokoškolské internáty
- gymnáziá
- zdravotnícke školy a ústavy pre ďalšie vzdelávanie zdravotných pracovníkov
MŠ ČSR, MŠ SSR
MŠ ČSR, MŠ SSR
MŠ ČSR, MŠ SSR
MŠ ČSR, MŠ SSR
MŠ ČSR, MŠ SSR
MŠ ČSR, MŠ SSR
MŠ ČSR, MŠ SSR
MZd ČSR, MZd SSR
objekty pre vedu, kultúru a osvetu- divadlá
- kiná
- kultúrno-spoločenské strediská
- galérie a výstavné siene
- múzeá
- knižnice a archívy
MK ČSR, MK SSR
MK ČSR, MK SSR
MK ČSR, MK SSR
MK ČSR, MK SSR
MK ČSR, MK SSR
MK ČSR, MK SSR
objekty pre telovýchovu- viacúčelové telocvične
- športové haly
- plavecké bazény (otvorené, kryté)
- športové ihriská (futbal, tenis, volejbal, ľahká atletika, hádzaná, besketbal a pod.)
- športové areály
- sauny
- umelé ľadové plochy (otvorené, kryté)
ÚV ČSTV
ÚV ČSTV
ÚV ČSTV
ÚV ČSTV
ÚV ČSTV
ÚV ČSTV
ÚV ČSTV
objekty na spoločné ubytovanie a rekreáciu- hotely
- rekreačné chaty
- motely
- stanové a chatové osady
- zotavovne ROH
MO ČSR, MO SSR
MO ČSR, MO SSR
MO ČSR, MO SSR
MO ČSR, MO SSR
ÚRO
objekty pre obchod a verejné stravovanie- obchodné domy
- predajne
- kiosky, stánky
- jedálne, reštaurácie, kaviarne
- objekty závodného stravovania a závodné predajne
MO ČSR, MO SSR
MO ČSR, MO SSR
MO ČSR, MO SSR
MO ČSR, MO SSR
MO ČSR, MO SSR
objekty na bývanie- bytové domy
- bytové domy so vstavaným občianskym zariadením
- rodinné domčeky
- ubytovne
- hájovne a lesovne
MVT ČSR, MVT SSR
MVT ČSR, MVT SSR
MVT ČSR, MVT SSR
MVT ČSR, MVT SSR
MLVH ČSR, MLHV SSR
objekty pre výrobu (včítane príslušných objektov
pre dopravu, na skladovanie a ostatných sprievodných objektov)
- objekty potravinárskeho priemyslu
- objekty chemického priemyslu
- objekty spotrebného priemyslu
- objekty drevárskeho priemyslu
- objekty priemyslu stavebných hmôt
- objekty zariadenia staveniska
- objekty všeobecného strojárstva
- objekty hutníckeho a ťažkého priemyslu
- objekty priemyslu a ťažby a úpravy palív a rúd
- ostatné sprievodné objekty (sociálne objekty a prístavky, šatne, umyvárne, budovy laboratórií, energocentrá, kompresorovne, garáže aku-vozíkov včítane nabíjacích staníc, opravárenské prevádzkárne, rampy, sklady, žeriavové dráhy, mraziarne a pod.)
MZVž ČSR, MPVž SSR
MP ČSR, MP SSR
MP ČSR, MP SSR
MP ČSR, MP SSR
MSv ČSR, MSv SSR
MSv ČSR, MSv SSR
FMVs
FMHŤS
FMPE
Podľa príslušnosti k výrobnému odvetviu
objekty pre energetiku- kotolne a výhrevne
- strojárne a kompresorovne
- rozvodne
- transformovne a meniarne
- generátorovne
- elektrárne včítane palivového hospodárstva
- distribučné transfor. stanice
- ostatné energetické objekty (objekty zemných sietí, dieselgenerátorové stanice a pod.)
FMPE
FMPE
FMPE
FMPE
FMPE
FMPE
FMPE
FMPE
chladiace veže a odplynovače- gradovne
- chladiace veže komínové
- chladiace veže s ventilátormi
- mikroveže
FMPE
FMPE
FMPE
FMPE
objekty pre výrobu a úpravu plynu- generátorovne
- koksárenské batérie
- krakovacie stanice
- redukčné stanice
FMPE
FMPE
FMPE
FMPE
banské podzemné objekty- jamy
- šibíky
- prekopy (štôlne)
- chodby
- banské zásobníky
FMPE
FMPE
FMPE
FMPE
FMPE
čistiarne odpadových vôd, vodojemy a zásobníky- čiastiarne odpadových vôd
- úpravne vôd
- čerpacie stanice
- nádrže a vodojemy
- studne
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
objekty poľnohospodárskej a lesníckotechnickej meliorácie- objekty na odvodnenie
- objekty na závlahy
- objekty na lesníckotechnickú melioráciu
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
objekty pre živočíšnu a rastlinnú výrobu- objekty závodov na:
odchov teliec
odchov jalovíc
výkrm hovädzieho dobytka
chov dojníc
chov ošípaných
chov hydiny
- objekty pre rastlinnú výrobu (sušiarne, výrobne krmív, agrotechnické centrá, skleníky)
- zásobníky a jamy pre poľnohospodársku výrobu
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
objekty na skladovanie poľnohospodárskych produktov- silá
- zásobníky
- jamy a ohrádzky
- ostatné objekty na skladovanie
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
MZVž ČSR, MPVž SSR
objekty pre spoje- objekty pôšt
- telefónne ústredne
- retranslačné veže a veže televíznych zariadení
- objekty televíznych a rozhlasových zariadení
- zosilňovacie stanice
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
mosty - železničné mosty
- železničné podchody a batožinové tunely
- železničné mosty-galérie
- kombinované cestné a železničné mosty
- mosty diaľnic
- cestné mosty
- cestné mosty-galérie
- kombinované cestné a električkové mosty
- lavičky a mosty pre peších
- prieplavové a vodovodné mosty
- energomosty
FMD
FMD
FMD
FMD
FMD
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
FMPE
objekty železníc- železničný spodok
- železničný zvršok trate
- železničný zvršok stanice
- železničné stanice a čakárne
- remízy rušňov
- koľajové váhy
- špeciálne železničné objekty
(objekty pre oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, kontejnerové prekladiská a pod.)
FMD
FMD
FMD
FMD
FMD
FMD

FMD
pozemné komunikácie- diaľnice a ich príslušenstvo
- objekty na diaľničnej sieti
- cesty a ich príslušenstvo
- miestne komunikácie a ich príslušenstvo
- odstavné plochy pre motorové vozidlá
- cestné váhy
- ostatné objekty na cestnej sieti
FMD
FMD
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
objekty podzemných vedení - vodovody
- kanalizácie
- parovody a teplovody
- plynovody a vzduchovody
- kanále na rozvody
- silnoprúdové káblové vedenia
- slaboprúdové káblové vedenia
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
FMPE
FMPE
FMPE
FMPE
FMS
objekty nadzemných vedení- trakčné vedenie celoštátnych dráh
- trakčné vedenie vlečiek a dráh zvláštneho určenia
- visuté dráhy
- trakčné vedenie mestských dráh
- rozvody elektrického prúdu
- nadzemné plynové rozvody
- nadzemné parné rozvody
FMD
FMD
FMD
MV ČSR, MV SSR
FMPE
FMPE
FMPE
toky, hrádze a objekty na nich - priehrady a hate
- hrádze a objekty na tokoch
- úpravy tokov
- plavebné zariadenia
- vodné elektrárne
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
Metro Praha- šachty, štôlne, tunely
- stanice
- nástupištia
- vstupné priestory
- vertikálne komunikácie
- ostatné objekty metra
NV hl. m. Prahy
NV hl. m. Prahy
NV hl. m. Prahy
NV hl. m. Prahy
NV hl. m. Prahy
NV hl. m. Prahy
tunely a štôlne- železničné tunely
- plavebné tunely
- cestné tunely
- tunely pre peších
- prívodové, obtokové a odpadové tunely vodných diel
- vodné tlakové štôlne
- vodné štôlne s voľnou hladinou
- riečne štôlne
FMD
MLVH ČSR, MLVH SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
MLVH ČSR, MLVH SSR
objekty na garážovanie a pre opravy vozidiel- hromadné garáže osobných automobilov
- hromadné garáže nákladných automobilov
- vozovne
- objekty pre údržbu a opravy vozidiel na hromadnú dopravu
- autobusové stanice
- autoservisy
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR
MV ČSR, MV SSR

Príloha č. 2 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

Prehľad ústredných orgánov zabezpečujúcich typizáciu jednotlivých druhov stavebných sústav a stavebných dielov

Druhy stavebných sústav a stavebných dielovÚstredné orgány zabezpečujúce typizáciu
Stavebné sústavy:
najmä:
- na silikátovej bázeMSv ČSR, MSv SSR
- na oceľovej bázeFMHŤS
- na drevenej bázeMP ČSR, MP SSR
Stavebné diely:
najmä:
- základyMSv ČSR, MSv SSR
- silikátové nosné stavebné konštrukcieMSv ČSR, MSv SSR
- oceľové nosné stavebné konštrukcieFMHŤS
- drevené nosné stavebné konštrukcieMP ČSR, MP SSR
- silikátové obvodové plášteMSv ČSR, MSv SSR
- kovoplastické obvodové plášteFMHŤS, MSv ČSR, MSv SSR
- drevené obvodové plášteMP ČSR, MP SSR
- otvorové výplne drevené a z umelých hmôtMP ČSR, MP SSR
- kovové doplnkové konštrukcieMSv ČSR, MSv SSR
- inštalačné jadráMSv ČSR, MSv SSR
- vykurovanieFMHŤS
- regulácia a meranieFMHŤS
- klimatizáciaFMHŤS
- osobné a nákladové výťahyFMHŤS
- verejné osvetlenieFMVS
- stavebné konštrukcie pre inžinierske objektyústredné orgány výrobných a dodávateľských organizácií

Príloha č. 3 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

Obsah typového podkladu stavebného dielu - stavebnej konštrukcie

I. Úvodná časť

II. Technická časť

III. Ekonomická a rozpočtová časť

IV. Prílohy typového podkladu stavebného dielu - stavebnej konštrukcie

príloha A - Dokladová dokumentácia

príloha B - Informatívna časť typového podkladu

príloha C - Návrh informačného listu typového podkladu

I. Úvodná časť

- názov typového podkladu,

- názov a adresa spracovateľa typového podkladu,

- názov a adresa schvaľujúceho ústredného orgánu,

- názov a adresa ústredného orgánu dodávateľa,

- názov a adresa distributéra typového podkladu,

- vymedzenie predmetu a účelu typového podkladu,

- zásadné podmienky a pokyny pre používanie typového podkladu,

- všeobecné vymedzenie zameniteľných riešení a spôsob ich označenia na výkresoch,

- prehľad rozhodujúcich súvisiacich technických noriem a iných právnych predpisov,

- členenie a obsah typového podkladu.

II. Technická časť

1. Technická správa

1.1. Technický opis stavebnej konštrukcie, prvkov a materiálov použitých v nej

- všeobecný technický opis,

- opis konštrukčného riešenia a použitých materiálov,

- zásady statického pôsobenia,

- opis stykov a spojov,

- priestupy a otvory,

- stupeň dokončenosti a kompletizácie.

1.2. Skladobnosť

- skladobné parametre a možnosti ich kombinácií,

- variabilita skladby konštrukcie,

- zásady skladby prvkov.

1.3. Technicko-fyzikálne parametre stavebnej konštrukcie.

Uvedú sa rozhodujúce údaje charakterizujúce vlastnosti stavebnej konštrukcie, najmä z hľadiska mechaniky, statiky, požiarnej bezpečnosti, zdravotnej neškodnosti, životnosti, spoľahlivosti, vplyvu prostredia (teplo, svetlo, hluk, vibrácie, pôsobenie plynov a kvapalín a pod.) a spôsob ich zistenia, či výpočtom alebo skúškami (odkaz na prílohy typového podkladu).

1.4. Vymedzenie riešení, ktoré sa môžu pri používaní typového podkladu bez zmeny nákladov nahradiť iným riešením, a určenie technicko-ekonomických parametrov a ďalších podmienok ich zámeny.

2. Technologická správa

- základné požiadavky na výrobu, dopravu, skladovanie a uskutočňovanie (montáž),

- požiadavky na základné technické a výkonnostné parametre montážnych prostriedkov a mechanizmov,

- prehľad vhodných montážnych prostriedkov a mechanizmov s ich základnými technickými a výkonnostnými parametrami.

3. Výkresy

- výkresy skladby konštrukcie s charakteristickými rezmi a s označením prvkov a podrobností a s odkazmi na ich príslušné podrobné výkresy,

- podrobné výkresy nových prvkov s uvedením určených tolerancií, hmotnosti a s výkazom spotreby hmôt a materiálov,

- výkresy podrobností stykov a spojov s údajmi potrebnými na ich vyhotovenie,

- výkresy podrobností priestupov a otvorov,

- príklady charakteristických skladieb konštrukcie,

- tabuľkový prehľad prvkov stavebnej konštrukcie s uvedením názvu, prípadne značky prvkov, so schematickým znázornením, základnými technickými údajmi a s uvedením ceny (v tabuľke sa označia nové prvky).

III. Ekonomická a rozpočtová časť

Technicko-ekonomické ukazovatele na mernú jednotku stavebnej konštrukcie:

- hmotnosť,

- spotreba základných hmôt,

z toho: vo výrobe,
na stavenisku,

- prácnosť na stavenisku v normohodinách,

- výrobná prácnosť prvkov v normohodinách,

- základné rozpočtové náklady s rozdelením na dodávku, dopravu a montáž,

- orientačné náklady na údržbu (ročné),

- orientačná početnosť prvkov (pre charakteristickú skladbu a vymedzený rozsah konštrukcie).

Príloha A

typového podkladu stavebného dielu - stavebnej konštrukcie-dokladová dokumentácia20)

Dokladová dokumentácia obsahuje najmä:

- typizačnú úlohu,

- schvaľovací protokol typizačnej úlohy,

- doklady o prerokovaní typového podkladu s orgánmi a organizáciami v priebehu jeho spracovania,21)

- doklady o rokovaní s dodávateľskými a výrobnými organizáciami (prerokovanie výroby a dodávok),21)

- odborné posúdenia a výsledky skúšok,21)

- stanoviská ústredných orgánov zúčastnených podľa vyhlášky na schválení typového podkladu,

- súhrnný posudok,

- ostatné špeciálne doklady,

- schvaľovací protokol typového podkladu.

Príloha B

typového podkladu stavebného dielu - stavebnej konštrukcie

- informatívna časť typového podkladu22)

Do informatívnej časti sa zaraďujú najmä:

- všetky podrobné výpočty (statické, tepelnotechnické, akustické, požiarnej bezpečnosti a pod.),

- podrobný rozpočet pre charakteristickú skladbu a vymedzený rozsah konštrukcie,

- podrobné tabuľky, diagramy, prehľady, porovnania, vyhodnotenia a pod., bližšie osvetľujúce údaje obsiahnuté v riešení typového podkladu.

Príloha č. 4 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

Obsah typového podkladu stavebného dielu - zostavy technického zariadenia

I. Úvodná časť

II. Technická časť

III. Ekonomická a rozpočtová časť

IV. Prílohy typového podkladu stavebného dielu - zostavy technického zariadenia

príloha A - Dokladová dokumentácia

príloha B - Informatívna časť typového podkladu

príloha C - Návrh informačného listu typového podkladu

I. Úvodná časť

- názov typového podkladu,

- názov a adresa spracovateľa typového podkladu,

- názov a adresa schvaľujúceho ústredného orgánu,

- názov a adresa ústredného orgánu dodávateľa,

- názov a adresa distributéra typového podkladu,

- vymedzenie predmetu a účelu typového podkladu,

- zásadné podmienky a pokyny pre používanie typového podkladu,

- všeobecné vymedzenie zameniteľných riešení a spôsob ich označenia na výkresoch,

- prehľad rozhodujúcich súvisiacich technických noriem a iných právnych predpisov,

- členenie a obsah typového podkladu.

II. Technická časť

1. Technická správa

1.1. Zásady a metódy výpočtov, podmienky a pokyny pre ich použitie (tabuľky, nomogramy, odkazy na výpočtové programy).

1.2. Požiadavky na prevádzku, údržbu a obsluhu technického zariadenia.

1.3. Zariaďovacie predmety

- rozmery, kapacita, materiál, hmotnosť, rozmiestnenie, prístupnosť, spôsob osadenia,

- požiadavky na veľkosť plôch a priestorov na ich umiestnenie, dopravu, montáž, údržbu a používanie,

- požiadavky na mikroklímu v priestore umiestnenia zariaďovacích predmetov,

- požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti,

- požiadavky na stavebné konštrukcie a úpravy,

- požiadavky na dopravnú cestu pre prípravu a manipuláciu.

1.4. Rozvodné siete

- druhy a materiál,

- pripojenie na vonkajšie siete a určenie pripájacieho miesta,

- požiadavky na priestor na umiestnenie pripájacieho zariadenia (veľkosť, stavebné vybavenie, prístupnosť, bezpečnosť, mikroklíma, hygiena s ohľadom na montáž, údržbu a opravy).

1.5. Meranie a regulácia

- opis systémov,

- požiadavky na priestor, jeho vlastnosti a na stavebné úpravy.

1.6. Vymedzenie technických zariadení, ktoré sa môžu pri používaní typového podkladu bez zmeny nákladov nahradiť iným riešením, a určenie technickoekonomických parametrov a ďalších podmienok ich zámeny.

2. Technologická správa

- požiadavky na manipuláciu, prípravu a skladovanie materiálu a zariadenia,

- požiadavky na technológiu montáže, mechanizmy pre dopravu a montáž,

- osobitné požiadavky na bezpečnosť práce pri montáži a na ochranu zdravia pri nej.

3. Výkresy

- pôdorysné riešenia, prípadne schémy technického zariadenia,

- podrobnosti stavebných úprav a osadenia technického zariadenia,

- podrobné výkresy atypických častí technického zariadenia,

- tabuľkový prehľad prvkov technického zariadenia s ich základnými technickými údajmi a s uvedením ceny (v tabuľke sa označia nové prvky).

III. Ekonomická a rozpočtová časť

1. Technicko-ekonomické ukazovatele na merné jednotky:

- spotreba hlavných materiálov,

- spotreba energií a médií,

- základné rozpočtové náklady technického zariadenia (bez stavebných úprav),

- prácnosť na stavenisku v normohodinách,

- orientačné náklady na údržbu (ročné),

- orientačná početnosť prvkov a zariadení (pre charakteristickú skladbu a vymedzený rozsah).

Príloha A

typového podkladu stavebného dielu- zostavy technického zariadenia - dokladová dokumentácia20)

Dokladová dokumentácia obsahuje najmä:

- typizačnú úlohu,

- schvaľovací protokol typizačnej úlohy,

- doklady o prerokovaní typového podkladu s orgánmi a organizáciami v priebehu jeho spracovania,21)

- doklady o rokovaní s dodávateľskými a výrobnými organizáciami (prerokovanie výroby a dodávok),21)

- odborné posúdenia a výsledky skúšok,21)

- stanoviská ústredných orgánov zúčastnených podľa vyhlášky na schválení typového podkladu,

- súhrnný posudok,

- ostatné špeciálne doklady,

- schvaľovací protokol typového podkladu.

Príloha B

typového podkladu stavebného dielu - zostavy technického zariadenia - informatívna časť typového podkladu22)

Do informatívnej časti sa zaraďujú najmä:

- všetky podrobné výpočty (kapacitné, dimenzovacie, tepelnotechnické, spotreby energií a médií, požiarnej bezpečnosti a pod.),

- podrobný rozpočet pre charakteristickú skladbu a vymedzený rozsah,

- podrobné tabuľky, diagramy, prehľady, porovnania, vyhodnotenia a pod., bližšie osvetľujúce údaje obsiahnuté v riešení typového podkladu.

Príloha č. 5 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

Obsah typového podkladu stavebnej sústavy

I. Úvodná časť

II. Technická časť

III. Ekonomická a rozpočtová časť

IV. Prílohy typového podkladu stavebnej sústavy

príloha A - Dokladová dokumentácia

príloha B - Informatívna časť typového podkladu

príloha C - Návrh informačného listu typového podkladu

I. Úvodná časť

- názov typového podkladu,

- názov a adresa spracovateľa typového podkladu,

- názov a adresa schvaľujúceho ústredného orgánu,

- názov a adresa ústredného orgánu dodávateľa,

- názov a adresa distributéra typového podkladu,

- vymedzenie predmetu a účelu typového podkladu,

- zásadné podmienky a pokyny pre používanie typového podkladu,

- prehľad rozhodujúcich súvisiacich technických noriem a iných právnych predpisov,

- členenie a obsah typového podkladu,

- vymedzenie zameniteľných riešení a spôsob ich označenia na výkresoch.

II. Technická časť

1. Technická správa

- vymedzenie obsahu stavebnej sústavy,

- zásady konštrukčného riešenia stavebnej sústavy,

- zásady statického pôsobenia stavebnej sústavy,

- zásady statických (prípadne iných) výpočtov,

- vzťažná osnova a vzťažné rozmery stavebnej sústavy,

- skladobnosť a variabilita stavebnej sústavy,

- technický opis stavebnej sústavy a jednotlivých stavebných dielov tejto sústavy,

- opis stykov a spojov,

- priestupy a otvory,

- technicko-fyzikálne parametre stavebnej sústavy a jednotlivých stavebných dielov tejto sústavy (statické, tepelné, akustické, požiarnej bezpečnosti a pod.) a spôsob ich zistenia, či výpočtom alebo skúškami (odkaz na prílohy TP),

- výber ostatných stavebných konštrukcií a technických zariadení vhodných na kompletizáciu stavebnej sústavy s odkazmi na schválené typové podklady, zborníky, katalógy a pod.,

- opis spôsobu zakladania pri zvolených podmienkach,

- vymedzenie riešení, ktoré sa môžu pri používaní typového podkladu bez zmeny nákladov nahradiť iným riešením, a určenie technicko-ekonomických parametrov a ďalších podmienok ich zámeny.

2. Technologická správa

- základné požiadavky na výrobu, dopravu, skladovanie a uskutočňovanie (montáž),

- požiadavky na základné technické a výkonnostné parametre montážnych prostriedkov a mechanizmov,

- prehľad vhodných montážnych prostriedkov a mechanizmov s ich základnými technickými a výkonnostnými parametrami,

- zásady postupu stavebných a montážnych prác.

3. Výkresy

- schéma pôdorysnej a výškovej vzťažnej osnovy s uvedením a s určením zásad dilatácie (prípadne znázornenie axonometrii),

- výkresy možných skladobných variantov stavebnej sústavy,

- výkresy skladby stavebných konštrukcií s charakteristickými rezmi a s označením prvkov a podrobností a s odkazmi na ich príslušné podrobné výkresy,

- podrobné výkresy nových prvkov s uvedením určených tolerancií, hmotnosti a s výkazom spotreby hmôt a materiálov,

- výkresy podrobností stykov a spojov s údajmi potrebnými na ich vyhotovenie,

- výkresy podrobností priestupov a otvorov,

- výkresy ostatných stavebných konštrukcií a technických zariadení vhodných na kompletizáciu sústavy,

- príklady charakteristických skladieb stavebnej sústavy,

- tabuľkový prehľad prvkov stavebnej sústavy s uvedením názvu, prípadne značky prvkov, so schematickým znázornením, základnými technickými údajmi a s uvedením ceny (v tabuľke sa označia nové prvky),

- vzorové výkresy zakladania pri zvolených podmienkach.

III. Ekonomická a rozpočtová časť

Technicko-ekonomické ukazovatele na mernú jednotku vymedzeného rozsahu charakteristickej skladby stavebnej sústavy:

- hmotnosť,

- spotreba základných hmôt,

z toho:vo výrobe,
na stavenisku,

- prácnosť na stavenisku v normohodinách,

- výrobná prácnosť prvkov v normohodinách,

- základné rozpočtové náklady,

- orientačné náklady na údržbu (ročné),

- orientačná početnosť prvkov.

Príloha A

typového podkladu stavebnej sústavy - dokladová dokumentácia20)

Dokladová dokumentácia obsahuje najmä:

- typizačnú úlohu,

- schvaľovací protokol typizačnej úlohy,

- doklady o prerokovaní typového podkladu s orgánmi a organizáciami v priebehu jeho spracovania,21)

- doklady o rokovaní s dodávateľskými a výrobnými organizáciami (prerokovanie výroby a dodávok),21)

- odborné posúdenia a výsledky skúšok,21)

- stanoviská ústredných orgánov zúčastnených podľa vyhlášky na schválení typového podkladu,

- súhrnný posudok,

- ostatné špeciálne doklady,

- schvaľovací protokol typového podkladu.

Príloha B

typového podkladu stavebnej sústavy - informatívna časť typového podkladu22)

Do informatívnej časti sa zaraďujú najmä:

- všetky podrobné výpočty (statické, tepelnotechnické, akustické, požiarnej bezpečnosti a pod.),

- podrobný rozpočet pre charakteristickú skladbu a vymedzený rozsah stavebnej sústavy,

- podrobné tabuľky, diagramy, prehľady, porovnania, vyhodnotenia a pod., bližšie osvetľujúce údaje obsiahnuté v riešení typového podkladu.

Príloha č. 6 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

Obsah typového podkladu stavebného objektu

A. Pozemné objekty

I. Úvodná časť

II. Technická časť

1. Architektonicko-stavebné riešenie

2. Zdravotníckotechnická inštalácia

3. Vykurovanie

4. Bleskozvody

5. Vzduchotechnické zariadenia

6. Silnoprúdové rozvody a zariadenia

7. Oznamovacie rozvody a zariadenia

8. Ostatné zariadenia

III. Ekonomická a rozpočtová časť

IV. Organizácia výstavby

V. Prílohy typového podkladu stavebného objektu

príloha A - Dokladová dokumentácia

príloha B - Informatívna časť typového podkladu

príloha C - Návrh informačného listu typového podkladu

I. Úvodná časť

- názov typového podkladu,

- názov a adresa spracovateľa typového podkladu,

- názov a adresa schvaľujúceho ústredného orgánu,

- názov a adresa ústredného orgánu dodávateľa,

- názov a adresa distributéra typového podkladu,

- vymedzenie predmetu a účelu typového podkladu,

- zásadné podmienky a pokyny pre používanie typového podkladu,

- prehľad rozhodujúcich súvisiacich technických noriem a iných právnych predpisov,

- členenie a obsah typového podkladu,

- všeobecné vymedzenie zameniteľných riešení a spôsob ich označenia na výkresoch.

II. Technická časť

1. Architektonicko-stavebné riešenie

1.1. Technická správa

- kapacitné alebo funkčné rady stavebných objektov alebo ich priestorových častí, ich opis, skladobnosť a možná variabilita,

- funkčné, prevádzkovodispozičné, technické a architektonické riešenie,

- zásady urbanistického začlenenia stavebného objektu do okolia a vymedzenie podmienok jeho pripojenia na dopravné a inžinierske siete,

- použitá stavebná sústava a zásady jej statického pôsobenia,

- technický opis nosných stavebných konštrukcií, obvodových plášťov, podláh, výplní otvorov, povrchov, doplnkových konštrukcií a pod.,

- opis spôsobu zakladania pri zvolených podmienkach,

- opis riešenia požiarnej ochrany,

- opis riešenia z hľadiska hygienickej starostlivosti a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci včítane opisu zabezpečenia pohody prostredia vnútri objektu (teplo, akustika, vetranie, klimatizácia, denné a umelé osvetlenie a pod.) s uvedením ich hlavných hodnôt,

- zoznam použitých centrálne regulovaných výrobkov a zoznam nadštandardných výrobkov,

- dopĺňajúce vysvetlenie a údaje k výkresom.

1.2. Výkresy (spravidla v mierke 1 : 100) obsahujú:

- pôdorysy všetkých podlaží a strechy vo väzbe na modulovú sieť obsahujúce najmä rozhodujúce rozmery priestorov a hlavných stavebných konštrukcií a označenia miestností (v legende sa uvedie podľa označených miestností ich účel, plocha, druh podlahy a úprava povrchov); vo výkresoch sa tiež schematicky zakreslí základné vybavenie a uvedie sa legenda k tomuto vybaveniu,

- charakteristické rezy s vyznačením výškových kót jednotlivých podlaží, ríms, hrebeňov, vstupov vo vzťahu k úrovni prvého podlažia,

- pohľady s udaním povrchovej úpravy,

- skladby priestorových častí objektov (pri stavebných objektoch riešených napr. metódou sekcií, buniek a pod.),

- výkresy skladby stavebných konštrukcií s charakteristickými rezmi a s označením prvkov a detailov a s odkazmi na dokumentáciu typových podkladov stavebnej sústavy a stavebných dielov použitých v stavebnom objekte (najmä odkazy na použité prvky a detaily stykov a spojov a pod.),

- podrobné výkresy nových prvkov a ich skladieb a podrobností ich stykov a spojov v nadväznosti na ostatné stavebné diely,

- tabuľkový prehľad prvkov s uvedením názvu, prípadne značky prvku, schematickým výkresom, základnými technickými údajmi a s uvedením ceny (v tabuľke sa označia nové prvky),

- vzorové výkresy zakladania pri zvolených podmienkach.

2. Zdravotníckotechnická inštalácia

2.1. Technická správa

- údaje o potrebe plynu, vody a množstva a druhov odpadových vôd,

- opis riešenia jednotlivých rozvodov včítane merania,

- tabuľkový prehľad zariaďovacích predmetov so základnými technickými údajmi a s uvedením ceny,

- dopĺňajúce vysvetlenia a údaje k výkresom.

2.2. Výkresy

- do pôdorysov sa schematicky zakreslia ležaté rozvody aj so strojovým zariadením, prípadne sa uvedú aj axonometrické schémy rozvodov,

- do pôdorysov sa schematicky zakreslia zariaďovacie predmety (umývadlá, záchody, inštalačné jadrá, hydranty a pod.).

3. Vykurovanie

3.1. Technická správa

- druh vykurovacej sústavy a jej opis,

- prehľad základných hodnôt pre výpočet potreby tepla a odhad celkovej spotreby tepla,

- rozsah regulácie a merania a opis riešenia,

- tabuľkový prehľad zariaďovacích predmetov so základnými technickými údajmi a s uvedením ceny,

- spôsob zapojenia na zdroje,

- dopĺňajúce vysvetlenia a údaje k výkresom.

3.2. Výkresy

- do pôdorysov sa schematicky zakreslí horizontálny rozvod, výhrevné telesá a rozmiestnenie vertikálnych rozvodov, prípadne sa uvedú aj axonometrické schémy rozvodov,

- ak stavebný objekt obsahuje kotolňu alebo odovzdávaciu stanicu, spracuje sa schéma a dispozičné riešenie tohto zariadenia.

4. Bleskozvody

4.1. Technická správa

- druh navrhovanej sústavy,

- tabuľkový prehľad použitých zariadení so základnými technickými údajmi a s uvedením ceny.

5. Vzduchotechnické zariadenia

5.1. Technická správa

- východiskové parametre pre výpočet zariadenia,

- druh systému a jeho opis,

- regulácia a jej opis,

- potreba energie,

- tabuľkový prehľad zariaďovacích predmetov so základnými technickými údajmi a s uvedením ceny,

- dopĺňajúce vysvetlenia a údaje k výkresom.

5.2. Výkresy

- do pôdorysov sa schematicky zakreslí dispozícia vzduchotechnických zariadení a strojov a konštrukcií pre ne, panelov, rozvádzačov, kanálov a potrubia s rozmermi trás,

- prípadné schémy rozvodov.

6. Silnoprúdové rozvody a zariadenia

6.1. Technická správa

- údaje o prúdových sústavách a napätí a druhu ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím,

- bilancia celkovej potreby elektrickej energie a prehľad potrieb v jednotlivých prúdových sústavách,

- požiadavky na riadenie, blokovanie, ovládanie a pod.,

- druh osvetlenia s údajmi požadovanej intenzity,

- opis zdroja napájania, miesto a spôsoby pripojenia,

- druhy prostredia a druhy uzemnení,

- opis technického riešenia rozvodov,

- tabuľkový prehľad elektrotechnických zariadení so základnými technickými údajmi a s uvedením ceny,

- dopĺňajúce vysvetlenia a údaje k výkresom.

6.2. Výkresy

- základné schémy rozvodov, dispozície so zakreslenými hlavnými trasami rozvodov s umiestnením rozvádzačov, s vyznačením druhov vedenia, s rozmiestnením druhov svietidiel, zásuviek a iných vývodov.

7. Oznamovacie rozvody a zariadenia

7.1. Technická správa

- opis riešenia a zásady väzby na verejné zariadenia (pripojenie na verejnú sieť),

- návrh na umiestnenie sústreďovacieho bodu miestneho rozvodu, jeho plochu a stručný opis rozvodu,

- tabuľkový prehľad použitých zariadení so základnými technickými údajmi a s uvedením ceny,

- dopĺňajúce vysvetlenia a údaje k výkresom.

7.2. Výkresy

- schémy rozvodov s pripojením k sústreďovacím bodom,

- dispozície so zakreslenými rozvodmi s vyznačením druhov vedení.

8. Ostatné zariadenia

8.1. Výťahy

8.1.1. Technická správa

- druh výťahu a jeho opis včítane spôsobov ovládania,

- tabuľkový prehľad použitých zariadení so základnými technickými údajmi a s uvedením ceny,

- dopĺňajúce vysvetlenia a údaje k výkresom.

8.1.2. Výkresy

- výkresy strojovne so zakreslením a umiestnením zariadenia,

- výkresy výťahových šácht.

8.2. Požiarna bezpečnosť stavebného objektu

8.2.1. Technická správa

- opis riešenia zahŕňajúci dôkaz o požiarnej bezpečnosti stavebného objektu včítane technických zariadení pre požiarnu bezpečnosť (signalizačné, hasiace zariadenie a pod.),

- tabuľkový prehľad použitých zariadení so základnými technickými údajmi a s uvedením ceny.

8.2.2. Výkresy

- v pôdorysoch sa zakreslí riešenie požiarnej bezpečnosti stavebného objektu,

- pôdorysy, rezy, prípadne schémy použitých zariadení protipožiarnej ochrany.

III. Ekonomická a rozpočtová časť

1. Údaje

1.1. Kapacity účelových jednotiek

1.2. Plochy a priestory

- zastavaná plocha (ZP),

- plocha všetkých podlaží (PZO) (meraná na vonkajšom líci obvodových konštrukcií),

- úžitková plocha (PU),

- čistá úžitková plocha (PUč) (úžitková plocha bez plochy komunikácií a technického zariadenia v objekte),

- plocha komunikácií,

- plocha technického zariadenia v stavebnom objekte,

- obstavaný priestor (OP).

1.3. Základné rozpočtové náklady

1.4. Orientačné náklady na údržbu (ročné).

2. Ukazovatele

2.1. využitia

- norma úžitkovej kvality (Q)

- m2 PUč/úč. j.

- štandard úžitkovej plochy (R)

- m2 PU/m2 PUč

- štandard úžitkovej plochy (K)

- m2 PZO/m2 PUč

- štandard obstavaného priestoru (S)

- m3 OP/úč. j.

2.2. ekonomickej úrovne

2.2.1. Merné rozpočtové náklady

- na účelovú jednotku

- Kčs/úč. j.

- na m2 úžitkovej plochy

- Kčs/m2 PU

- na m2 čistej úžitkovej plochy

- Kčs/m2 PUč

- na m3 obstavaného priestoru

- Kčs/m3 OP.

2.2.2. Merné udržiavacie náklady

- na účelovú jednotku

- Kčs/úč. j.

- na m2 čistej úžitkovej plochy

- Kčs/m2 PUč.

2.2.3. Ukazovatele prácnosti na stavenisku

- na m2 čistej úžitkovej plochy

- Nh/m2 PUč

- na m3 obstavaného priestoru

- Nh/m3 OP.

3. Ekonomická správa

Správa obsahuje najmä:

- porovnanie základných rozpočtových nákladov s neprekročiteľným limitom určeným v typizačnej úlohe,

- zhodnotenie ukazovateľov typového podkladu stavebného objektu alebo jeho priestorových častí, prípadne jeho skladieb s vyhlásenou sústavou technicko-hospodárskych ukazovateľov,

- zhodnotenie efektívnosti riešenia z hľadiska budúcej prevádzky.16)

IV. Organizácia výstavby

1. Technická správa

- orientačný čas výstavby s uvedením podmienok, z ktorých bol čas výstavby odvodený,

- zásady postupu stavebných a montážnych prác,

- požiadavky na základné technické a výkonnostné parametre rozhodujúcich montážnych prostriedkov a mechanizmov,

- prehľad vhodných rozhodujúcich montážnych prostriedkov a mechanizmov s ich základnými technickými a výkonnostnými parametrami.

Príloha A

typového podkladu stavebného objektu - dokladová dokumentácia20)

Dokladová dokumentácia obsahuje najmä:

- typizačnú úlohu,

- schvaľovací protokol typizačnej úlohy,

- doklady o prerokovaní typového podkladu s orgánmi a organizáciami v priebehu jeho spracovania,21)

- doklady o rokovaní s dodávateľskými a výrobnými organizáciami (prerokovanie výroby a dodávok),21)

- odborné posúdenia a výsledky skúšok,21)

- stanoviská ústredných orgánov zúčastnených podľa vyhlášky na schválení typového podkladu,

- súhrnný posudok,

- ostatné špeciálne doklady,

- schvaľovací protokol typového podkladu.

Príloha B

typového podkladu stavebného objektu- informatívna časť typového podkladu22)

Do informatívnej časti typového podkladu sa zaraďujú najmä:

a) všetky podrobné výpočty, ktorých výsledné údaje sa uvádzajú priamo v typovom podklade, najmä:

- statické výpočty,

- výpočty súvisiace s pohodou prostredia vnútri objektu (denné a umelé osvetlenie, oslnenie, tepelné pomery, ochrana pred hlukom, otrasmi a pod.),

- výpočty pre návrhy zostáv technických zariadení,

- výpočty súvisiace s požiarnou bezpečnosťou stavebného objektu,

- výpočty pre určenie plôch a obstavaného priestoru,

- výpočet orientačného času výstavby,

- výpočet prácnosti na stavenisku v normohodinách,

- rozpočet;

b) podrobné tabuľky, diagramy, prehľady, porovnania, vyhodnotenia a pod., bližšie osvetľujúce údaje obsiahnuté v riešení typového podkladu,

c) výkresy preukazujúce urbanisticko-architektonickú úroveň riešenia.

Doplnok obsahu typového podkladu stavebného objektu pre výrobu, prípadne objektu zahŕňajúceho prevádzkové zariadenie (súhrn strojov a zariadení)

Obsah typového podkladu stavebného objektu sa doplní:

V technickej správe:

- technológia prevádzky (výroby),

- prevádzkové a funkčné schémy,

- technologické zariadenia a ich parametre, prehľad technologických strojov a zariadení,

- zásady a metódy prevádzkovotechnologických (výrobnotechnologických) výpočtov,

- zdroje a rozvod energií a médií,

- meranie a regulácia,

- pokyny pre prevádzku, údržbu a obsluhu.

Vo výkresoch:

- rozmiestnenie technologických zariadení,

- výkresy neštandardných častí technologických zariadení.

V ekonomickej a rozpočtovej časti:

- prevádzková potreba energií a médií,

- prevádzková (výrobná) efektívnosť,

- rozpočtové náklady prevádzkového súboru (hl. II SR bez DRN), prípadne súhrnu strojov a zariadení (hl. IV SR).

V dokladovej dokumentácii:

- doklady o prerokovaní typového podkladu s dodávateľom technologického zariadenia.

B. Inžinierske objekty

Typový podklad inžinierskych objektov sa člení rovnako ako typový podklad pozemných objektov, pričom sa jeho obsah upraví podľa druhu inžinierskeho objektu.

Príloha č. 7 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

Obsah typizačných smerníc stavebného objektu

I. Úvodná časť

II. Požiadavky na riešenie stavebného objektu

III. Prílohy typizačných smerníc stavebného objektu

príloha A - Dokladová dokumentácia

príloha B - Informatívna časť typizačných smerníc

príloha C - Návrh informačného listu typizačných smerníc

príloha D - Príklady riešenia

I. Úvodná časť

- názov typizačných smerníc,

- názov a adresa spracovateľa typizačných smerníc,

- názov a adresa schvaľujúceho ústredného orgánu,

- názov a adresa distributéra typizačných smerníc,

- vymedzenie účelu a predmetu typizačných smerníc,

- základné podmienky a pokyny pre použitie typizačných smerníc,

- prehľad rozhodujúcich súvisiacich technických noriem a iných právnych predpisov.

II. Požiadavky na riešenie stavebného objektu

1. Účelové požiadavky

- na kapacitné rady stavebných objektov alebo ich priestorových častí,

- na štandard plošný, objemový, technického zariadenia a vybavenia,

- na stavebný program, na prevádzkovodispozičné riešenie účelových priestorov stavebného objektu včítane osobitných nárokov vyplývajúcich z prípadnej technologickej časti,

- na prevádzkovú a funkčnú variabilitu a flexibilitu,

- na technicko-fyzikálne parametre zabezpečujúce pohodu prostredia v jednotlivých priestoroch (teplo, zvuk, osvetlenie, výmena, pohyb, čistota a vlhkosť vzduchu a pod.),

- na statické parametre (zaťažovacie a pod.).

2. Urbanistické a architektonické požiadavky:

- na stavebný pozemok,

- na veľkosť, tvar, podlažnosť a členenie, urbanistické formy a orientáciu stavebného objektu,

- na začlenenie do terénu, väzby na inžinierske a dopravné siete,

- na infraštruktúru a na starostlivosť o životné prostredie okolo budovy,

- na architektonický vzhľad interiéru a exteriéru.

3. Požiadavky na bezpečnosť:

- na požiarnu bezpečnosť,

- na bezpečnosť práce a technických zariadení,

- na ochranu zdravia.

4. Požiadavky na stavebné riešenie:

- požiadavky na skladobné, statické a technicko-fyzikálne parametre stavebnej sústavy a jej stavebných dielov,

- požiadavky na skladobné, technicko-fyzikálne a výkonnostné parametre ostatných stavebných konštrukcií a technických zariadení stavebného objektu.

5. Požiadavky na ekonómiu:

Požadované hodnoty ukazovateľov na účelové a merné jednotky.

Príloha A

typizačných smerníc stavebného objektu - dokladová dokumentácia23)

Dokladová dokumentácia obsahuje najmä:

- doklady o prerokovaní typizačných smerníc s orgánmi a organizáciami v priebehu jeho spracovania,24)

- odborné posúdenia,24)

- stanoviská ústredných orgánov zúčastnených podľa vyhlášky na schválení typizačných smerníc,

- súhrnný posudok,

- ostatné špeciálne doklady,

- schvaľovací protokol typizačných smerníc.

Príloha B

typizačných smerníc stavebného objektu - informatívna časť typizačných smerníc25)

Do informatívnej časti typizačných smerníc sa zaraďujú najmä:

a) všetky podrobné výpočty, ktorých výsledné údaje sa uvádzajú v typizačných smerniciach,

b) podrobné tabuľky, diagramy, prehľady, porovnania, vyhodnotenia a pod., bližšie osvetľujúce údaje obsiahnuté v typizačných smerniciach.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 89/1967 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie stavebných objektov a § 2 ods. 4 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

2) Zostavami technických zariadení sa rozumejú napr. vykurovanie, klimatizácia, zdravotnícka inštalácia, elektrická inštalácia a pod.

3) § 52 písm. b) bod 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev.

4) § 11 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

5) § 65 ods. 2 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

6) § 64 ods. 3 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

7) Bod 5 prílohy č. 14 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

8) Podrobnosti postupu pri sledovaní využitia typových podkladov obsahujú metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 28.1.1977 pre sledovanie využitia typových podkladov a opakovateľných projektov (Spravodajca FMTIR čiastka 1-2 roč. 1977).

9) § 27 ods. 4 a 10 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

10) § 52 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 163/1973 Zb.

11) § 1 ods. 4 vyhlášky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác.

12) Cena typového stavebného objektu (stavebného objektu realizovaného na základe typového podkladu) sa určí podľa osobitných predpisov, t. j. podľa pokynov Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o tvorbe veľkoobchodných cien typových stavebných objektov a podľa úpravy Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o rozpočtovaní súhrnných cien typových stavebných objektov a opakovaných stavebných objektov alebo prevádzkových súborov.

13) § 43 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a § 1 vyhlášky č. 88/1976 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

14) Vyhláška č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach.

15) Najmä hlavný hygienik ČSR a hlavný hygienik SSR, Ministerstvo vnútra ČSR - Hlavná správa požiarnej ochrany, Ministerstvo vnútra SSR - Hlavná správa požiarnej ochrany, Český úrad bezpečnosti práce a Slovenský úrad bezpečnosti práce.

16) Zásady hodnotenia efektívnosti investícií vydané úpravou FMTIR č. 3/1975 (Spravodajca FMTIR čiastka 2-3 ročníka 1975; oznámené v čiastke 7/1975 Zb.).

17) Tlačivá evidenčných štítkov vydávajú ústredné miesta evidencie a informácií.

18) § 128 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

19) § 28 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 153/1975 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

20) Nie je predmetom distribúcie schváleného typového podkladu.

21) Predkladá spracovateľ typového podkladu.

22) Nie je predmetom distribúcie schváleného typového podkladu; podľa potreby možno (aj čiastočne) osobitne objednať u distributéra typového podkladu.

23) Nie je predmetom distribúcie schválených typizačných smerníc.

24) Predkladá spracovateľ typizačných smerníc.

25) Nie je predmetom distribúcie schválených typizačných smerníc; podľa potreby možno (aj čiastočne) osobitne objednať u distributéra typového podkladu.