Vyhláška č. 75/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o opakovaných projektoch

(v znení č. 67/1978 Zb., 105/1981 Zb.)

Čiastka 24/1977
Platnosť od 23.11.1977 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1982 do31.12.1988
Zrušený 227/1988 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 6, ktoré nadobúda účinnosť 1. májom 1978