Vyhláška č. 58/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi

Čiastka 19/1977
Platnosť od 27.09.1977
Účinnosť od 12.10.1977
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku XXIV dňom 30. augusta 1972 a pre Československú socialistickú republiku 8. septembrom 1976.