Vyhláška č. 14/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií

Čiastka 5/1977
Platnosť od 11.03.1977 do31.01.2002
Účinnosť od 01.07.1977 do31.01.2002
Zrušený 40/2002 Z. z.