Vyhláška č. 98/1976 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov a stavebných prác

(v znení č. 105/1981 Zb.)

Čiastka 19/1976
Platnosť od 26.08.1976 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1982 do31.12.1982
Zrušený 165/1982 Zb.