Vyhláška č. 96/1976 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu

Čiastka 19/1976
Platnosť od 26.08.1976 do31.12.1999
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1999
Zrušený 87/1996 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1977 - 31.12.1999