Vyhláška č. 83/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj(ďalej FMTIR) o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

Čiastka 17/1976
Platnosť od 06.08.1976 do31.07.2000
Účinnosť od 15.07.1996 do31.07.2000
Zrušený 50/1976 Zb.