Vyhláška č. 68/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1972 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku

Čiastka 13/1976
Platnosť od 24.06.1976 do30.06.1979
Najbližšie účinné znenie 24.06.1976
Zrušený 58/1979 Zb.

68

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 24. júna 1976,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1972 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode so zúčastneným ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 1 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Článok 1

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 4/1972 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku sa mení a dopĺňa takto:

1. príloha č. 1 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 4/1972 Zb. sa nahrádza prílohou č. 1 v znení pripojenom k tejto vyhláške;

2. príloha č. 2 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 4/1972 Zb. sa nahrádza prílohou č. 2 v znení pripojenom k tejto vyhláške.


Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Barčák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 4/1972 Zb.

Zoznam tovaru, ktorého vývoz je v turistickom styku zakázaný

1. mäso, ryby, hydina a výrobky z nich (včítane konzerv)

2. maslo

3. sadlo

4. jedlé tuky

5. mliečne konzervy (včítane sušeného mlieka)

6. ryža

7. cukor

8. suché plody (orechy, mandle, figy, datle, hrozienka a pod.)

9. južné ovocie (pomaranče, citróny, grapefruity, banány, ananás) a výrobky z neho

10. textilný tovar pre dojčence

11. pletená bielizeň a bielizeň šitá z tkanín

12. pletené vrchné ošatenie

13. pančuchové výrobky okrem dámskych polyamidových pančúch

14. detské vrchné odevy

15. flanely, manchestre a plyše

16. obuv každého druhu

17. výrobky zo zlata

18. pneumatiky a duše

19. benzín vo vozidlách registrovaných v cudzine, s výnimkou benzínu v nádobách pevne zabudovaných vo vozidle

Príloha č. 2 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 4/1972 Zb.

Zoznam tovaru, ktorý možno v turistickom styku vyvážať iba na vývozné povolenie

Druh tovaru Výška správneho poplatku
1. dovážané tabakové výrobky 100 %
2.prikrývky 100 %
3.kožené rukavice 100 %
4.gumotextilné ležadlá a nafukovacie gumové člny 100 %
5.nehrdzavejúce príbory a nehrdzavejúci riad 100 %
6.príbory a nehrdzavejúci riad100 %
7.inštalačný, elektroinštalačný a stavebný materiál 100 %