Zákon č. 50/1976 Zb.Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Čiastka 9/1976
Platnosť od 07.05.1976
Účinnosť od 01.10.2019