Vyhláška č. 34/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje

Čiastka 5/1976
Platnosť od 12.04.1976 do30.06.1990
Účinnosť od 27.04.1976 do30.06.1990
Zrušený 275/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 3. februárom 1976.