Vyhláška č. 162/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch

Čiastka 32/1976
Platnosť od 24.12.1976 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1980
Zrušený 231/1988 Zb.

162

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 20. decembra 1976

o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Predmety a sadzby správnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) sa ustanovujú v pripojených sadzobníkoch, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.

(2) Národné výbory a iné orgány štátnej správy (ďalej len „správne orgány“) vyberajú poplatky za poplatné úkony, ktoré vykonávajú podľa sadzobníka I a oddielov A a B sadzobníka II, bez ohľadu na to, v ktorých oddieloch sadzobníka sa ustanovujú. Orgány štátnej mierovej služby vyberajú poplatky za osobitné poplatné úkony, ktoré vykonávajú podľa oddielu C sadzobníka II.

§ 2

(1) Poplatky ustanovené v sadzobníkoch rámcove (najnižšou a najvyššou prípustnou sumou) sa vyrubujú v medziach sadzby podľa rozsahu, času trvania, namáhavosti a závažnosti úkonu.

(2) Poplatky ustanovené v sadzobníkoch percentom z ceny vecí sa vyrubujú z maloobchodnej ceny, a ak nie je určená, vyrubujú sa z ceny, za ktorú možno vec predať v čase, v ktorom sa poplatok vyrubuje, a pri poplatkoch zročných bez vyrubenia z ceny, za ktorú možno vec predať v čase zročnosti poplatku. Poplatník je povinný oznámiť túto cenu správnemu orgánu vyrubujúcemu poplatok; ak jeho údaj zrejme nezodpovedá maloobchodnej cene alebo ak poplatník túto cenu vôbec neudá, určí ju vyrubujúci orgán spôsobom ustanoveným v predchádzajúcej vete; pokiaľ však cenu nemožno určiť ani týmto spôsobom, určí ju vyrubujúci orgán podľa skutočností mu známych.

(3) Základ poplatku, ktorý sa v sadzobníkoch ustanovuje percentom ceny, zaokrúhľuje sa hore na sumu deliteľnú dvadsiatimi. Poplatky do 50 halierov sa zaokrúhľujú na celé koruny dolu a nad 50 halierov na celé koruny hore.

§ 3

Čas a spôsob vyrubenia a zročnosť poplatku

(1) Poplatky sa vyrubujú pred vykonaním úkonu ústnou alebo písomnou výzvou na zaplatenie poplatku, ak sadzobníky neustanovujú, že sa platia bez vyrubenia.

(2) Poplatky sú zročné pred vykonaním úkonu, ak sadzobníky neustanovujú inak.

(3) Po vykonaní úkonu sa vyrubujú len poplatky:

a) za úkony, pri ktorých to ustanovujú sadzobníky,

b) pri ktorých vykonanie úkonov je vzhľadom na spôsob ustanovenia sadzby poplatku predpokladom určenia výšky poplatku,

c) za úkony, ktoré sa vykonali, aj keď sa poplatok nezaplatil (§ 7 zákona).

(4) Poplatky uvedené v odseku 3 sa vyrubujú platobným výmerom a sú zročné do 15 dní odo dňa doručenia tohto výmeru.

§ 4

Spôsob platenia

(1) Poplatky sa platia kolkovými známkami, ak neprevyšujú 600 Kčs.

(2) V hotovosti alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave sa platia poplatky,

a) ak to ustanovuje sadzobník,

b) ak sú podľa sadzobníka priamym príjmom národných výborov alebo

c) ak je tento spôsob platenia vhodnejší, i keď poplatok neprevyšuje 600 Kčs.

(3) Poplatky, ktoré sa neplatia kolkovými známkami a nie sú príjmom národných výborov, sa platia na účet štátneho rozpočtu federácie alebo republiky zriadeného na príslušnej okresnej (obvodnej) finančnej správe.

(4) Federálne ministerstvo financií alebo ministerstvo financií republiky môže v jednotlivých prípadoch povoliť dočasné platenie poplatkov na účet toho správneho orgánu, ktorý ich vyrubil, a určiť, v akých časových obdobiach je správny orgán povinný takto platené poplatky prevádzať na účet štátneho rozpočtu federácie alebo republiky.

§ 5

Mena

(1) Percentné poplatky za úkony československých zastupiteľských úradov sa vyrubujú v mene, v ktorej je vyjadrená cena základu poplatku. Ostatné poplatky za úkony československých zastupiteľských úradov sa vyrubujú v československých korunách.

(2) Poplatky za úkony československých zastupiteľských úradov vyrubené poplatníkom zdržiavajúcim sa v cudzine sa platia v mene štátu, v ktorom je československý zastupiteľský úrad vyrubujúci alebo vyberajúci poplatok. Ak to však československý zastupiteľský úrad uzná za vhodné, môže prijať platenie aj v inej cudzej mene. Poplatky za úkony československých zastupiteľských úradov vyrubené poplatníkom zdržiavajúcim sa v Československej socialistickej republike sa platia v československých korunách.

§ 6

Oslobodenie

Okrem orgánov uvedených v § 10 ods. 1 zákona a osobného oslobodenia uvedeného v sadzobníkoch sú od poplatkov oslobodení diplomatickí zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike, všetci príslušníci ich rodín žijúci s nimi v spoločnej domácnosti, konzuli z povolania, iné osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za úkony, ktorými sa poskytuje osobitná výhoda alebo plnenie.

§ 7

Okrem prípadov uvedených v sadzobníkoch sú vecne od poplatkov oslobodené:

a) úkony potrebné na vykonávanie predpisov o nemocenskom poistení, sociálnom zabezpečení, poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, poskytovaní starostlivosti o pracovné sily, rodinu, matku a dieťa;

b) úkony potrebné na vykonávanie predpisov o obrane štátu, včítane podaní, protokolov a vysvedčení potrebných na vykonanie branného zákona;

c) úkony potrebné na založenie jednotných roľníckych družstiev, prípadne na zlúčenie doterajších jednotných roľníckych družstiev;

d) úkony urobené v súvislosti s vykonávaním pozemkových úprav alebo so zaokrúhľovaním pozemkov;

e) úkony potrebné pri zakladaní a vedení evidencie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam;

f) úkony týkajúce sa prevodov nehnuteľností a bezodplatných prevodov hnuteľného majetku v osobnom alebo súkromnom vlastníctve do socialistického vlastníctva;

g) úkony v konaní o prihláške vynálezu so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia a úkony v konaní o prihláške priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie osvedčenia na priemyselný vzor.

§ 8

Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán vráti poplatníkovi zaplatený poplatok,

a) ktorý bol zaplatený pred vykonaním úkonu, k vykonaniu ktorého nedošlo bez zavinenia poplatníka, alebo ktorý bol zaplatený bez toho, že by bol poplatník na to povinný;

b) ktorý bol zaplatený pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať, ak nedošlo k jeho vecnému prejednaniu;

c) ktorý sa odpísal;1)

d) ak poplatník vzal pred vydaním rozhodnutia späť podanie, pri predložení ktorého sa poplatok zaplatil, alebo ak sa úkol zrušil.

(2) Správny orgán vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil na poplatku viac, než bol povinný, alebo o ktorú sa zaplatený poplatok dodatočne znížil.

(3) Správny orgán vyrubujúci poplatok rozhodne o tom, či a aká časť zaplateného poplatku sa poplatníkovi vráti, ak nedošlo vinou poplatníka k vykonaniu úkonu, za ktorý sa poplatok zaplatil. Správny orgán môže vrátiť na žiadosť najviac 65 % sumy zaplatenej na poplatku. Vrátené sumy sa do 50 halierov zaokrúhľujú na celé koruny dolu a nad 50 halierov na celé koruny hore.

(4) Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatok zaplatil.

(5) O vrátení poplatku rozhodne správny orgán, ktorý poplatok vyrubil (vybral).

§ 9

(1) Poplatky uvedené v položkách sadzobníka I, ktoré ustanovuje Federálne ministerstvo financií alebo ministerstvá financií republík, sa menovite uvádzajú v spoločnom ustanovení k celému sadzobníku I. Ostatné poplatky sa ustanovujú spoločne.

(2) Poplatky uvedené v položkách sadzobníka II ustanovuje Federálne ministerstvo financií.


§ 10

(1) Zrušujú sa:

vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 120/1972 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 119/1973 Zb.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.


SADZOBNÍK I

poplatkov vyberaných a vyrubovaných správnymi orgánmi

Spoločné ustanovenia k celému sadzobníku I:

1. Federálne ministerstvo financií ustanovuje tieto položky: 11, 12, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63.

2. Ministerstvo financií ČSR a Ministerstvo financií SSR ustanovuje tieto položky: 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66.

3. Poplatky podľa položiek 6, 8, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 39, 40, 58, 60, 61, 64, 65, 66, pokiaľ úkony vykonávajú národné výbory - sú príjmom národného výboru, ktorý úkon vykonal. V týchto prípadoch sa poplatky neplatia kolkovými známkami.

Oddiel A

Všeobecná správa

Položka 1:

a) Vydanie úradného potvrdeniaKčs 5,-
b) Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osôbKčs 5,-
c) Vydanie druhého, tretieho a ďalšieho rovnopisu vybavenia za každú aj len začatú stranu vydávaného
- Úradom pre vynálezy a objavyKčs 100,-
- v ostatných prípadochKčs 5,-
d) Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove, s výnimkou potvrdení o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch, prípadne o tom, že žiadateľ nedlhuje dane a poplatky, za každú aj len začatú stranu
- vydávaného Úradom pre vynálezy a objavyKčs 100,-
- v ostatných prípadochKčs 5,-
e) Vydanie rovnopisu osvedčenia zápisu ochrannej známky alebo priemyselného vzoru, výpisu alebo potvrdenia z registra ochranných známok alebo z registra priemyselných vzorovKčs 40,-
f) Cudzojazyčné potvrdenie o pravosti destilátuKčs 10,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osôb sú oslobodené:
a) pošty,
b) Živnostenská banka, n. p.
2. Od poplatku sú oslobodené oznámenia skutočností uvedených v matrikách, zasielané na žiadosť cirkvám a cirkevným spoločnostiam.
3. Od poplatku sú oslobodené úkony uvedené v tejto položke vykonávané Úradom pre vynálezy a objavy, pokiaľ o ne žiada autor vynálezu (priemyselného vzoru) alebo jeho dedič a pokiaľ sa týkajú jeho prihlášok vynálezov (priemyselných vzorov) so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia (osvedčenia) alebo udelených mu autorských osvedčení (osvedčení).
Poznámky:
1. Ak sa vydáva úradné potvrdenie alebo písomné oznámenie pre viac osôb jedným opatrením, vyberie sa poplatok Kčs 5,- za potvrdenie alebo oznámenie adresy každej osoby.
2. Prvý rovnopis rodného, sobášneho, úmrtného listu (úplný výpis z matriky) nepodlieha poplatku, pokiaľ nie je v ďalších položkách alebo predpisoch ustanovené inak.
3. Za vydanie potvrdenia v zmysle tejto položky sa nepovažuje a poplatok sa nevyberie, ak ide o vydanie osvedčenia o skutočnostiach, ktoré nie sú obsahom správneho konania.
4. Za odpisy vyhotovované československými zastupiteľskými úradmi sa vyberá poplatok podľa položky 10 sadzobníka II.
5. Úhrada reprodukcií vyhotovených na objednávku sa spravuje príslušnými cenovými predpismi.

Položka 2:

Vydanie vodičského preukazu Kčs 20,-

Položka 3:

a) Vydanie dokladu (preukazu) ako náhrady za zničený, stratený alebo neupotrebiteľný doklad (preukaz)Kčs 10,-
b) Vydanie cestovného dokladu ako náhrady za stratený, zničený alebo neupotrebiteľný dokladKčs 10,- až 500,-
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené pri položke I sadzobníka I pod č. 3 platí tu obdobne.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže znížiť poplatok až na pätinu alebo zvýšiť až na desaťnásobok sadzby, ak ide o opätovné vydanie dokladu (preukazu) ako náhrady za stratený, zničený alebo neupotrebiteľný doklad (preukaz).
Poznámky:
1. Poplatok sa vyberie, aj keď sa za vydanie pôvodného dokladu (preukazu) poplatok nevyberá.
2. Za vydanie rodného, sobášneho a úmrtného listu ako náhrady za stratený, zničený alebo neupotrebiteľný doklad sa vyberie poplatok podľa položky 1 písm. d) (úplný výpis z matrík).

Položka 4:

Overenie
a) podpisu na listinách za každú osobu, ktorej podpis sa overujeKčs 4,-
b) úradných pečatí a úradných podpisov (superlegalizácia)Kčs 40,- až 200,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené overenie podpisu stránok na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch čs. armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.
Poznámka:
Za overenie podpisu Federálnym ministerstvom zahraničných vecí a československými zastupiteľskými úradmi (legalizácia a superlegalizácia) sa vyberá poplatok podľa položky 9 sadzobníka II.

Položka 5:

a) Overenie neúradného odpisu (fotokópie) predloženého poplatníkom, ak nie je naň určený osobitný poplatok, za každú aj začatú stranu listiny, ktorej odpis (fotokópia) sa overuje
v českom alebo slovenskom jazykuKčs 5,-
v cudzom jazykuKčs 10,-
b) Overenie odpisu materiálu zo štátnych a ostatných archívovKčs 10,- až 50,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené overovanie odpisov listín potrebných na vyrubenie notárskych poplatkov alebo pre zbierku registrovaných zmlúv alebo pre evidenciu nehnuteľností vedenú v príslušnom orgáne Ústrednej správy geodézie a kartografie. Na týchto odpisoch sa však musí vyznačiť účel, na ktorý boli vyhotovené.
Poznámka:
Za overenie odpisu československým zastupiteľským úradom sa vyberá poplatok podľa položky 10 sadzobníka II.

Položka 6:

a) Znalecký alebo odborný posudok správneho orgánu na žiadosť poplatníka za každú aj len začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie posudku (včítane overovania podkladov, získavania materiálu a pod.)Kčs 25,-, najviac však spolu Kčs 3000,-
b) Znalecký alebo odborný posudok k žiadosti o vývoz kultúrnych pamiatok, predmetov múzejnej alebo galerijnej hodnoty a archiválií za každú aj len začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie posudkuKčs 30,-, najviac však Kčs 3000,-
c) Znalecký alebo odborný posudok pri posudzovaní projektov technických zariadení, parných kotlov, tlakových nádob, zdvíhadiel a silnoprúdových elektrických zariadeníKčs 300,-, za každú druhú aj ďalšiu začatú hodinu Kčs 25,-, najviac však Kčs 3000,-
Poznámka:
Ak na vydanie odborného posudku bolo treba vykonať miestne (komisionálne) konanie, poplatok za odborný posudok sa úmerne zvýši a poplatok za vykonanie miestneho zisťovania sa nevyberie.

Položka 7:

Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve za každú aj len začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie osvedčeniaKčs 25,-, najviac však Kčs 3000,-

Položka 8:

Miestne zisťovanie (komisionálne konanie) - ak je podľa príslušných predpisov nariadené, alebo ak sa vykonáva z podnetu účastníkov konaniaKčs 25,- až Kčs 250,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku je oslobodené miestne zisťovanie vykonávané vo všeobecnom záujme (napr. pri živelných pohromách a nehodách), alebo ak ho bez návrhu účastníkov konania nariadil správny orgán alebo súd.
2. Oslobodenie uvedené pri položke 1 sadzobníka I pod č. 3 platí tu obdobne.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa komisionálne konanie vykonáva za účelom vydania rozhodnutia spoplatneného podľa položky 27 a 28 sadzobníka I, ak ďalej nie je ustanovené inak.
2. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa v zmysle tejto položky považuje aj také zisťovanie, ktoré musel vykonať správny orgán za účelom vybavenia podania, aj keď účastník konania vo svojom podaní oň výslovne nežiadal, alebo ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 9:

a) Podanie žiadosti na orgánoch štátnej správyKčs 5,-
b) Podanie žiadosti:
- o obnovu konania a za preskúmanie v mimoodvolacom konaníKčs 20,-
- o zrušenie práva užívať byt alebo časť bytu (v zmysle § 37 zákona č. 41/1964 Zb.) v prospech vlastníka rodinného domčeka alebo užívateľa bytu
(Ustanovenie sa použije obdobne pri žiadostiach o uvoľnenie nebytových priestorov v prospech vlastníka alebo užívateľa rodinného domčeka.)
Kčs 60,-
- o súhlas na užívanie bytu alebo jeho časti na iné účely než bytovéKčs 50,-
- Úradu pre vynálezy a objavyKčs 50,-
- o vydanie urýchleného (do 90 hodín) povolenia na vycestovanie do cudziny za účelom služobnej cestyKčs 10,- až 400,-
- o povolenie na vycestovanie do cudzinyKčs 10,- až 50,-
- cudzinky, ktorá uzavrela manželstvo s československým štátnym občanom,2) o vyslovenie súhlasu s nadobudnutím československého štátneho občianstvaKčs 50,-
- o vykonanie registrácie na výcvik vodičov cestných motorových vozidielKčs 50,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené žiadosti:
- o povolenie verejnej zbierky,
- o priznanie štipendia a o prijatie na rôzne druhy štúdia,
- o príspevok z Fondu na zmiernenie nepoistiteľných škôd v rastlinnej výrobe,
- vo veci škôd vzniknutých živelnou pohromou,
- vo veci povolenia spopolnenia zomretých a povolenia na prepravu mŕtvych a ostatkov,
- o povolenie podľa zákona o devízovom hospodárstve,
- duchovných o súhlas nakladať s cirkevným majetkom, o náhradu cestovných a sťahovacích trov a zastupovania,
- o oznámenie informácie alebo výkladu právneho predpisu.
Splnomocnenie:
Správny orgán vydávajúci povolenie na vstup do hraničného pásma môže upustiť od vyberania poplatku, ak sú žiadateľmi osoby vstupujúce do hraničného pásma za účelom zamestnania alebo vykonania brigádnických prác.
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie za žiadosti o vykonanie úkonov, ak sa za žiadaný úkon vyberá poplatok podľa ostatných položiek tohto sadzobníka, s výnimkou žiadosti o povolenie na vycestovanie do cudziny.
2. Za žiadosti sa považujú aj podania - s výnimkou sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich,3) ak sa má podľa ich obsahu vydať rozhodnutie, ktoré sleduje prospech účastníka konania.

Položka 10:

Privolenie výmeny (dohody o výmene)
- dvoch bytov alebo dvoch nebytových priestorovKčs 20,- a za každý ďalší (tretí, štvrtý atď.) byt alebo nebytový priestor Kčs 20,-

Oddiel B

Vnútorná správa

Položka 11:

Vydanie povolenia na vycestovanie do cudziny s platnosťou
a) na jednu cestuKčs 20,- až 400,-
b) na viacej ciestKčs 20,- až 400,- pri každom vycestovaní
Oslobodenie:
1. Od poplatku je oslobodené vydanie povolenia na vycestovanie do cudziny deťom vo veku do 15 rokov.
2. Od poplatkov je oslobodené vydanie povolenia na vycestovanie za účelom služobnej cesty (pracovnej cesty) do cudziny, s výnimkou prípadov uvedených v položke 9 písm. b) sadzobníka I.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže znížiť poplatok až na polovinu osobám, ktoré nie sú zárobkove činné (študentom, učňom, dôchodcom atď.), alebo ak ide o krátkodobú cestu podľa turistickej konvencie.
2. Ak poplatník prekročí dĺžku pobytu v cudzine, podľa ktorej bola pred vycestovaním určená výška poplatku, je povinný doplatiť sumu zodpovedajúcu skutočnej dĺžke pobytu. Správny orgán môže v tomto prípade zvýšiť poplatok až na dvojnásobok.
3. Za povolenie na vycestovanie za účelom vysťahovania alebo trvalého pobytu mimo územia ČSSR možno zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok hornej hranice sadzby. Ak sa také povolenie doručuje mimo územia ČSSR, určí poplatok československý zastupiteľský úrad.
4. Správny orgán môže znížiť poplatok až na štvrtinu dolnej hranice sadzby pri vycestovaní do štátov ustanovených všeobecne záväzným predpisom.
Poznámky:
1. Poplatok sa vyberie pri každej ceste pred prekročením štátnych hraníc nalepením kolkovej známky do colného a devízového vyhlásenia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou cestovného dokladu.
2. Výška poplatku sa spravuje podľa územnej platnosti vydaného povolenia na vycestovanie do cudziny a podľa dĺžky pobytu v cudzine.
3. Poplatok podľa tejto položky platia aj cudzinci trvale usadení v ČSSR pri vycestovaní do cuziny.

Položka 12:

Predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného dokladu alebo vycestovacej doložkyKčs 10,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené predĺženie alebo rozšírenie cestovného dokladu alebo vycestovacej doložky, ak ide o služobné cesty.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok primerane znížiť, prípadne upustiť od jeho vybrania, najmä v prípadoch, keď poplatník nemohol nastúpiť cestu v určenej lehote bez svojho zavinenia.

Položka 13:

Povolenie alebo predĺženie pobytu cudzincoviKčs 10,- až 100,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže od vybratia poplatku upustiť na základe vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu, prípadne poplatok zvýšiť až na päťnásobok hornej hranice sadzby.

Položka 14:

Vydanie hraničnej priepustky (malý pohraničný styk do oblasti mimo územia ČSSR)Kčs 5,- až 50,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie hraničnej priepustky:
- pre deti do 15 rokov,
- pre osoby, ktorým sa hraničná priepustka vystavuje za účelom výkonu zamestnania.
Poznámky:
1. Pri vydaní hromadnej hraničnej priepustky sa vyberá poplatok za každú osobu uvedenú v priepustke.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá za vydanie priepustky do hraničného pásma ČSSR.

Položka 15:

Povolenie zmeny
a) hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného priezviska alebo priezviska rozvedeného manžela na jeho predošlé priezviskoKčs 20,-
b) priezviska v iných prípadoch a menaKčs 200,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predošlé priezvisko, ak sa táto skutočnosť oznámi do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení manželstva rozvodom.
Poznámky:
1. Poplatným úkonom podľa tejto položky nie je zmena mena (oprava mena) osvojených detí alebo zmeny, ktoré treba uskutočniť v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
2. Za zmenu priezvisk manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

Položka 16:

Vydanie osvedčenia o československom štátnom občianstveKčs 10,-

Položka 17:

Udelenie štátneho občianstva ČSSR alebo prepustenie zo štátneho zväzku ČSSRKčs 40,- až 500,-
Splnomocnenie:
Za prepustenie zo štátneho zväzku ČSSR môže správny orgán zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok hornej hranice sadzby.
Poznámka:
Ak sa osvedčenie o prepustení zo štátneho zväzku ČSSR doručuje do cudziny, určí poplatok československý zastupiteľský úrad.

Položka 18:

Povolenie uzavrieť manželstvo na inom miestnom národnom výbore poverenom viesť matriky, než je miestny národný výbor uvedený v § 4 ods. 1 zákona č. 94/1963 Zb., o rodineKčs 50,- až 150,-

Položka 19

Uzavretie manželstva:
a) pred iným miestnym národným výborom povereným viesť matriky, než je miestny národný výbor uvedený v § 4 ods. 1 zákona č. 94/1963 Zb. o rodineKčs 100,- až 500,-
b) pred československým zastupiteľským úradom
- ak manželstvo uzavierajú československí štátni občania zdržiavajúci sa mimo územia ČSSR zo služobných dôvodovKčs 100,- až 500,-
- v ostatných prípadochKčs 300,- až 1500,-
Oslobodenie pri položkách 18 a 19:
Od poplatku sú oslobodené poplatné úkony podľa položiek 18 a 19, ak život toho, kto chce uzavrieť manželstvo, je priamo ohrozený (§ 4 ods. 3 zákona č. 94/1963 Zb.).
Splnomocnenie pri položkách 18 a 19:
Správny orgán môže poplatok odpustiť alebo určenú výšku poplatku znížiť zo sociálnych dôvodov alebo v prípadoch, keď snúbenci uzavierajú manželstvo na miestne príslušnom miestnom národnom výbore svojho zamestnávateľa.

Položka 20:

Uzavretie manželstva medzi cudzími štátnymi príslušníkmi alebo osobami bez štátnej príslušnosti a povolenie uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcuKčs 100,- až 1000,-
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže z dôvodu všeobecného záujmu poplatok odpustiť alebo určenú výšku poplatku znížiť.
2. Správny orgán môže poplatok určiť na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého jeden zo snúbencov je štátnym príslušníkom, prípadne od vybrania poplatku upustiť.
Poznámka:
Ak sa vybral poplatok podľa položky 18, zníži sa o túto sumu poplatok vybraný podľa tejto položky.

Položka 21:

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určeného času alebo mimo určenej sobášnej steneKčs 100,- až 500,-
Splnomocnenie:
V odôvodnených prípadoch môže správny orgán na žiadosť snúbencov poplatok odpustiť alebo určenú výšku poplatku znížiť.

Položka 22:

Vysvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo v cudzine Kčs 20,-

Položka 23:

Nazretie do matrík narodených, zosobášených a zomretých za jednu knihu a jeden začatý deň Kčs 5,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok primerane znížiť, prípadne od vybrania poplatku upustiť z dôvodu všeobecného záujmu.

Položka 24:

a) Vydanie zbrojného preukazu osvedčujúceho právo držať a nosiť zbraň, rozšírenie alebo predĺženie jeho platnosti na ďalší rokKčs 20,-
b) Povolenie držať poľovnú zbraň - ak držiteľ nemá poľovný lístok (položka 58) - za každú zbraňKčs 40,-
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov v činnej službe, Ľudových milícií a zborov nápravnej výchovy.

Položka 25:

Vydanie povolenia na nákup zbrane (krátkej, malokalibrovky a dlhej zbrane) alebo povolenia na jej prevod z jedného držiteľa na iného bez ohľadu na počet nakupovaných alebo prevádzaných zbraníKčs 20,-
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov v činnej službe, Ľudových milícií a zborov nápravnej výchovy.
Poznámka:
Ak sa súčasne vydáva povolenie na vývoz zbraní a ak sa za toto povolenie vyrubil poplatok podľa položky 26, nevyrubí sa už poplatok podľa tejto položky.

Položka 26:

Povolenie za vývoz alebo dovoz zbraní za každú vyvážanú alebo dovážanú
- krátku zbraňKčs 20,-
- malokalibrovku a dlhú zbraň (guľovnicu, guľobrokovnicu, kozlicu, brokovnicu a pod.)Kčs 100,-
- náhradnú hlaveňKčs 20,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené povolenie na vývoz alebo dovoz zbraní získaných ako ceny v streleckých alebo podobných súťažiach.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku za povolenie na vývoz zbraní, ktoré poplatník získal darom od socialistickej organizácie.
Poznámka:
Poplatok neplatia československí štátni občania, ktorí vyvážajú zbraň dočasne mimo územia ČSSR za účelom poľovania alebo športových pretekov.

Oddiel C

Výstavba

Položka 27:

Vydanie stavebného povolenia:
a) pri bytovej výstavbe včítane rodinných domčekov, nadstavieb, prístavieb a iných úprav týchto objektovKčs 100,-
b) pri bytovej jednotke plniacej doplnkovú funkciu nebytového objektuKčs 200,-
c) pri objektoch individuálnej rekreácie (rekreačné domčeky, záhradné domčeky, chaty), včítane ich prístavieb a nadstavieb,
1. ktorých zastavaná plocha nepresahuje 16 m2Kčs 200,-
2. ktorých zastavaná plocha presahuje 16 m2 Kčs 400,-
3. ktorých zastavaná plocha nepresahuje 16 m2 a sú umiestnené (sú súčasťou) v záhradkárskej osadeKčs 100,-
d) pri garážach (za každú garáž bez ohľadu na počet stavebníkov, a to aj v prípade, ak ide o súvislú stavbu garáží)Kčs 200,-
e) pri drobných a iných stavbách (pokiaľ sa vydáva stavebné povolenie), ak sú stavebníkmi občaniaKčs 200,-
f) pri nebytovej výstavbe, včítane nadstavieb, prístavieb a iných úprav, drobných stavieb majúcich doplnkovú funkciu pre hlavný objekt, ak sú stavebníkmi organizácie, pri rozpočtovom náklade
do 1,5 mil. Kčs včítaneKčs 500,-
nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. včítaneKčs 1000,-
nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včítaneKčs 2000,-
nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včítaneKčs 3000,-
nad 100 mil. KčsKčs 5000,-
g) pri stavbách dočasných objektov zariadení staveniska, ak je vydané samostatné stavebné povolenie za každé vydané stavebné povolenie Kčs 200,- až 400,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku sú oslobodené bytové družstvá a okresné výstavbové družstvá, pokiaľ ide o stavby uvedené pod písmenom a).
2. Od poplatku sú oslobodené:
- stavby, ktorých povoľovanie upravujú osobitné predpisy vodného hospodárstva, pozemných komunikácií, elektrizačné, plynárenské (a o iných produktovodoch), ďalej predpisy o dráhach a predpisy o telekomunikáciách,
- vydania povolení stavebných úradov týkajúcich sa sadových úprav,
- vydania stavebných povolení týkajúcich sa výstavby ihrísk a športovísk.
Splnomocnenie:
1. Ak je stavebné povolenie vystavené na menšie stavebné úpravy (napr. zriadenie priečok, dverných otvorov a pod.), môže správny orgán znížiť poplatok až na jednu štvrtinu sadzby.
2. Ak je stavebné povolenie vydané na podklade výnimky zo stavebného obmedzenia z chráneného územia a zo stavebnej uzávery, môže správny orgán zvýšiť poplatok až na štvornásobok sadzby.
3. Pri drobných a iných stavbách (s výnimkou garáží), ak sú stavebníkmi občania, môže správny orgán s prihliadnutím na rozsah alebo účel stavby zvýšiť poplatok až na dvojnásobok sadzby.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za vydanie stavebného povolenia podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (zák. č. 50/1976 Zb.) a predpisov, ktoré ho vykonávajú.
2. Za miestne zisťovanie a kolaudačné konanie vo veci výstavby budov sa poplatok nevyberá s výnimkou:
- výstavby, pri ktorej je kolaudačné rozhodnutie vydané po lehote určenej v stavebnom povolení,
- stavieb užívaných bez stavebného povolenia, pri ktorých sa kolaudačné konanie vykonáva dodatočne,
- opakovaného miestneho zisťovania, ktoré sa vinou stavebníka prerušilo,
- kolaudačných rozhodnutí vydávaných postupne na dokončené objekty rozsiahlej stavby (sídliská, závody), na ktoré sa vydalo jedno stavebné povolenie,
- objektov individuálnej rekreácie,
- rodinných domčekov postavených mimo sústredenej výstavby.
3. Za vydanie stavebného povolenia na stavbu garáže sa vyberie poplatok vždy podľa písmena d) bez ohľadu na to, či sú stavebníkmi občania alebo organizácie.
4. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
5. Ak sa po vydaní stavebného povolenia zistí, že základ poplatku nezodpovedá rozpočtovému nákladu, stavebný úrad upraví sadzbu poplatku dodatočne pri podaní žiadosti o kolaudáciu stavby.

Položka 28:

Vydanie povolenia:
a) zmeny užívania bytového objektu na trvalé bývanie na objekt užívaný na individuálnu rekreáciuKčs 400,-
b) zmeny užívania stavby v ostatných prípadoch; na odstránenie stavby (zbúranie stavby); na terénne úpravy; ťažobné práce; umiestnenie informačného, reklamného alebo iného malého zariadeniaKčs 20,- až 200,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie povolenia zmien stavby alebo odstránenia stavby, ak bolo nariadené národným výborom.

Položka 29:

Vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby alebo územného rozhodnutia po zmene vo využití pozemkuKčs 50,-
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 30:

a) Vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby (vždy len na určitú stavbu), ak sú stavebníkmi občania
- jednopodlažných rodinných domčekovKčs 600,-
- viacpodlažných rodinných domčekovKčs 1000,-
- objektov individuálnej rekreácie (chaty, rekreačné domčeky, záhradné domčeky)
do 16 m2 zastavanej plochyKčs 150,-
nad 16 m2 zastavanej plochyKčs 300,-
- garáží s jedným stojiskomKčs 100,-
- garáží s viac než jedným stojiskomKčs 100,- a Kčs 50,- za každé druhé a ďalšie stojisko
- drobných stavieb, ktoré majú doplňkovú funkciu pre hlavný objekt (s výnimkou garáží) a iných stavieb vyššie neuvedených Kčs 200,-
b) Vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii (vždy len pre určitú stavbu), ak sú stavebníkmi občania,
- rekonštrukcií, nadstavieb, prístavieb a stavebných úprav
pri stavebných nákladoch do 20 000 Kčs včítaneKčs 50,-
pri stavebných nákladoch nad 20 000 Kčs do 100 000 včítaneKčs 300,-
pri stavebných nákladoch nad 100 000 KčsKčs 600,-
- modernizácií (zdravotná inštalácia, plynové vykurovanie, elektroinštalácia a pod.)Kčs 100,-
c) Vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii osadenia stavby do terénu a pripojenia na príslušné inžinierske siete (voda, plyn, kanalizácia, elektrika a pod.) typových alebo opakovaných projektov schválených, príp. odporúčaných ministerstvami výstavby a techniky ČSR a SSR (vždy len pre určitú stavbu), ak sú stavebníkmi občania,
- rodinných domčekovKčs 50,-
- objektov individuálnej rekreácieKčs 100,-
d) Vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby (vždy len pre určitú stavbu),
- ak sú stavebníkmi bytové družstvá0,2 %
z inv. rozpočt. nákladu stavby, najmenej však Kčs 50,-
- ak sú stavebníkmi národné výbory pri výstavbe uskutočňovanej občianskou svojpomocou „Akcia Z"1 %
z vyplatenej odmeny projektantovi
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby, ak sú stavebníkmi národné výbory pri výstavbe uskutočňovanej občianskou svojpomocou „Akcia Z" a ak je odmena vyplatená projektantovi nižšia ako 100,- Kčs.
Poznámka:
Investičným nákladom stavby sa rozumie súhrn prepočtových (rozpočtových) nákladov hlava II až VIII prepočtu alebo súhrnného rozpočtu.

Oddiel D

Prevádzka a doprava

Položka 31:

Schválenie technickej spôsobilosti motorového alebo prípojného vozidla (jednotlivého) zostaveného (aj amatérsky) zo súčiastok, a to ak ide:
a) o postranný alebo prívesný vozík k jednostopovému vozidluKčs 200,-
b) o prívesy a návesy k motorovým vozidlámKčs 500,-
c) o jednostopové vozidlá
- s obsahom valcov do 50 ccmKčs 500,-
- s obsahom valcov nad 50 ccm, včítane motorových trojkoliek-rikšíKčs 2000,-
d) o osobné automobily
- s obsahom valcov do 1500 ccm (včítane tzv. autíčok)Kčs 12 000,-
- s obsahom valcov nad 1500 ccm a ostatné dvojstopové vozidláKčs 15 000,-
e) o špeciálny automobil (sériove nevyrábaný) a traktor zostavený zo súčiastokKčs 5 000,-
Zníženie poplatku:
Pri motorových vozidlách zariadených pre občanov ťažko postihnutých na zdraví, držiteľov preukazu ZTP alebo ZTP-P sa poplatok vyberaný podľa písmen c), d), e) znižuje o 50 %.
Splnomocnenie:
1. Ak sa vo výnimočných prípadoch dodatočne povolí stavba motorového alebo prípojného vozidla, ktoré bolo zostavené bez predchádzajúceho povolenia príslušných orgánov, môže správny orgán zvýšiť popltok až o 30 %.
2. Ak správny orgán schvaľuje technickú spôsobilosť motorového alebo prípojného vozidla, ktoré bolo predtým na žiadosť držiteľa alebo z úradného príkazu trvale vyradené z prevádzky, môže správny orgán znížiť poplatok až na jednu pätinu.
Poznámky:
1. V poplatku je zahrnutý aj poplatok za skúšku na schválenie technickej spôsobilosti, za vydanie technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze pre motorové alebo prípojné vozidlo.
2. Podľa tejto položky sa vyberie poplatok aj v prípadoch, ak správny orgán schvaľuje technickú spôsobilosť motorového alebo prípojného vozidla, ktoré bolo predtým na žiadosť držiteľa alebo z úradného príkazu trvale vyradené z prevádzky.
3. Za schválenie technickej spôsobilosti nákladného, autobusového alebo traktorového prípojného vozidla, ktoré bolo trvale vyradené z prevádzky, sa vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky.
4. Ako motorové vozidlá zostavené zo súčiastok sa posudzujú podľa tejto položky aj vozidlá uvedené v poznámke 1 k položke 32.

Položka 32:

Schválenie technickej spôsobilosti motorového alebo prípojného vozidla po zmene jeho podstatnej časti, alebo ak sa použila časť iného typu, než bola pôvodná,
a) jednostopových motorových vozidiel
- s obsahom valcov do 50 ccmKčs 50,-
- s obsahom valcov nad 500 ccm (včítane motorových trojkoliek-rikší)Kčs 200,-
b) dvojstopových motorových vozidiel (včítane tzv. autíčok)Kčs 400,-
c) postranného alebo prívesného vozíka k jednostopovému vozidluKčs 50,-
d) prívesov a návesov motorových vozidielKčs 100,-
Zníženie poplatku:
Pri motorových vozidlách zariadených pre občanov ťažko postihnutých na zdraví, držiteľov preukazu ZTP alebo ZTP-P, na ktorých sú ovládacie mechanizmy vozidla osobitne upravené a prispôsobené telesnej chybe horných a dolných končatín, znižuje sa poplatok o 50 %.
Splnomocnenie:
Za schválenie technickej spôsobilosti vozidla, ktoré bolo prestavené bez predchádzajúceho povolenia, môže správny orgán poplatok primerane zvýšiť až na dvojnásobok sadzby.
Poznámky:
1. Súčasná alebo postupná výmena dvoch podstatných častí motorového vozidla za časti iného typu sa považuje za zostavenie vozidla zo súčiastok.
2. Ak pri osobnom automobile dôjde k výmene karosérie za karosériu iného typu, vyberie sa poplatok podľa položky 32 písm. b) len v tom prípade, že výmena vyžaduje schválenie technickej spôsobilosti [§ 77 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.)]. V prípade, že schválenie technickej spôsobilosti nie je potrebné, vyberie sa poplatok podľa položky 35 písm. b).

Položka 33:

Schválenie úprav na ťahanie:
a) prívesných alebo postranných vozíkov jednostopových motorových vozidielKčs 20,-
b) prípojných vozidiel osobných a dodávkových automobilovKčs 50,-

Položka 34:

Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla (aj s vykonaním úprav v príslušných dokladoch)
a) pri jednostopových motorových vozidlách
1. s obsahom valcov do 50 ccmKčs 20,-
2. ostatných (včítane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek-rikší)Kčs 200,-
b) pri dvojstopových motorových vozidláchKčs 600,-
c) pri prípojných vozidlách (prívesoch, návesoch a pod.)Kčs 300,-
Zníženie poplatku:
Pri zápise zmeny držiteľa motorového vozidla upraveného na vedenie občanmi ťažko postihnutými na zdraví sa vyberie poplatok znížený o 50 %, ak sa prevádza motorové vozidlo medzi občanmi, ktorí sú držiteľmi preukazu ZTP alebo ZTP-P.
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené zápisy zmien držiteľa motorového alebo prípojného vozidla
- z poručiteľa na dediča,
- z úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu,
- v dôsledku zániku manželstva a s ním spojeného vyrovnania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- pri darovaní medzi rodičmi a deťmi, ak bol zaplatený notársky poplatok z darovania,
- pri prevode motorového vozidla na PZO Tuzex.
Poznámky:
1. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu.
2. Ak sa motorové alebo prípojné vozidlá prevádzajú z dôvodov zlúčenia alebo rozdelenia organizácií, vyberie sa poplatok podľa ustanovenia položky 35 písm. b) za každé prevádzané vozidlo.

Položka 35:

Vydanie štátnej poznávacej značky
a) pre dvojstopové motorové a prípojné vozidlá, ktoré neboli dosiaľ v evidencii dopravného inšpektorátuKčs 100,-
b) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje položka 35 písm. a), včítane prípadov, keď príslušný orgán4) schválil technickú spôsobilosť typu prívesného alebo postranného vozíka k motocyklu a typu prípojného vozidla za osobné alebo dodávkové automobily, za vydanie osobitnej poznávacej značky, za výmenu štátnej poznávacej značky za neupotrebiteľnú, odcudzenú alebo stratenú, za zápis zmeny stanovišťa vozidla, za zápis zmeny mena alebo priezviska alebo adresy držiteľa vozidla a inej podobnej zmeny aj s vydaním príslušných dokladov alebo za vykonanie zmien v nichKčs 10,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže vyrubiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až do výšky desaťnásobku sadzby, ak neboli v určenej lehote ohlásené skutočnosti, ktorých hlásenie ukladajú príslušné predpisy o prevádzke na cestách.
Poznámky:
1. Poplatok podľa písmena b) sa vyberie za každú jednotlivú štátnu poznávaciu značku.
2. Ak sa poplatok vyrubil podľa položiek 31, 32 alebo 34, nevyrubí sa už poplatok podľa tejto položky.
3. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak sa vozidlá prevádzajú v rámci krajských podnikov ČSAD.
4. Pri schválených typoch postranných vozíkov k schváleným typom motocyklov a pri schválených typoch prívesov za osobné a dodávkové automobily sa vyberie poplatok podľa písmena b).

Položka 36:

Povolenie individuálneho výcviku vodičov
a) jednostopových motorových vozidiel
1. s obsahom valcov do 50 ccmKčs 50,-
2. ostatnýchKčs 150,-
b) dvojstopových motorových vozidielKčs 450,-
c) jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel súčasne tomu istému žiadateľoviKčs 600,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok znížiť, prípadne od jeho vybrania upustiť, ak povoľuje individuálny výcvik vodičov občanom ťažko postihnutým na zdraví, držiteľom preukazu ZTP alebo ZTP-P, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú úpravu motorového vozidla.

Položka 37:

Povolenia vydané tuzemskej alebo zahraničnej organizácii (podniku, podnikateľovi) na dopravovanie osôb alebo nákladov (podľa zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave a právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona)
a) na jednu prepravuKčs 50,- až 1000,-
b) na viacej prepráv alebo na určité časové obdobieKčs 200,- až 10 000,-
c) na hraničných priechodoch na jednu prepravuKčs 2 000
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodená nepravidelná preprava osôb pri zabezpečovaní brigádnických prác a nepravidelná preprava osôb a telovýchovného inventára, ak sa tým zabezpečuje plnenie plánu rozvoja telovýchovy a športu.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže od poplatku upustiť, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov a potrieb vykonávanú v zmysle ustanovenia § 95 vyhlášky č. 55/1967 Zb., posypových hmôt a pri mimoriadnych dopravách tuhých palív.
2. Správny orgán môže určiť poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého príslušníkom je podnik (podnikateľ), prípadne môže od vyberania poplatku upustiť.
3. Za dodatočne vydané povolenie na dopravu môže správny orgán vyrubiť poplatok až do výšky dvojnásobku hornej hranice sadzby.

Položka 38:

Vydanie povolenia na hromadnú prepravu osôb na ložnej ploche nákladného automobilu5)
a) na najviac päť prepráv jedným vozidlom alebo jednou jazdnou súpravouKčs 50,-
b) na viac ako päť prepráv alebo na určitý čas pre jedno vozidlo alebo jednu súpravuKčs 200,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie povolenia na hromadnú prepravu osôb na pracovisko pri lesných a poľnohospodárskych prácach.
Poznámka:
Za preskúmanie technickej spôsobilosti nákladného automobilu na hromadnú prepravu osôb na ložnej ploche s vykonaním záznamu do dokladov sa vyberie poplatok podľa položky 35 písm. b).

Položka 39:

Povolenie na zvláštne používanie diaľníc, ciest a miestnych komunikácií I., II. a III. triedy (osobitné povolenie) pri preprave mimoriadne ťažkých a rozmerných predmetov a na používanie vozidiel, ktorých rozmer alebo váha presahuje mieru určenú osobitnými predpismi
a) pri doprave v obvode jedného okresuKčs 100,-
b) pri doprave presahujúcej územie obvodu jedného okresuKčs 200,-
c) pri medzinárodnej doprave po území ČSSRKčs 400,- až 5000,-
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené povolenia pre vozidlá dopravujúce lesné alebo poľnohospodárske výrobky a pri preprave poľnohospodárskych strojov.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže určiť poplatok podľa písmena c) vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého príslušníkom je žiadateľ, alebo od vybrania poplatku upustiť z dôvodu vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu.
2. Ak sa vodič motorového vozidla patriaceho zahraničnému podniku (podnikateľovi) nepreukáže pri vstupe a výstupe z územia ČSSR osobitným povolením, môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa písmena c) až na dvojnásobok hornej hranice sadzby.
Poznámky:
1. Pokiaľ sa doprava uskutočňuje po diaľnici (trebás len čiastočne), vyberá poplatok Federálne ministerstvo dopravy. V ostatných prípadoch vyberie poplatok ONV pri doprave v obvode jedného okresu a KNV pri doprave presahujúcej územie obvodu jedného okresu, a to aj v prípade, že doprava presahuje jeho územie.
2. Poplatok podľa písmena c) sa určuje v rámci rozpätia s prihliadnutím na prepravnú vzdialenosť, na hmotnosť a rozmery nákladu alebo vozidla.

Položka 40:

Povolenie na zvláštne používanie pozemnej komunikácie podľa § 13 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 136/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestných komunikáciách (cestný zákon)Kčs 100,- až 1000,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku sú oslobodené povolenie na zloženie materiálu potrebného na opravu alebo údržbu pozemnej komunikácie, pokiaľ čas skládky neprekročil čas potrebný na vykonanie prác.
2. Od poplatku sú oslobodené povolenia na používanie pozemnej komunikácie, ak ide o usporiadanie kultúrneho, zábavného, športového alebo iného podujatia celoštátneho významu.
Splnomocnenie:
V prípadoch, keď sa zvláštne používanie skončí skoršie, než uplynie čas, na ktorý bolo povolené, môže vyrubujúci orgán poplatok dodatočne znížiť.
Poznámka:
Poplatok sa určí v rámci rozpätia s prihliadnutím na dĺžku času, na ktorý sa povolenie na zvláštne používanie vydáva.

Položka 41:

Vydanie námorníckej knižky, za predĺženie platnosti námorníckej knižky, vykonanie zmeny alebo dodatočného zápisu v námorníckej knižke a za vykonanie kontroly v námorníckej knižkeKčs 20,-
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberajú aj československé zastupiteľské úrady.

Položka 42:

Zápis lode do námorného registra Kčs 50,-

Položka 43:

Zmena zápisu v námornom registri Kčs 50,-

Položka 44:

Vystavenie
a) lodného certifikátuKčs 60,-
b) osvedčenia o spôsobilosti lodeKčs 180,-

Položka 45:

Schválenie stavebnej dokumentácie alebo rekonštrukcie plavidla a vystavenie povolenia na stavbu
- malého plavidlaKčs 200,-
- ostatných plavidielKčs 400,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže znížiť poplatok až na štvrtinu sadzby, pokiaľ povoľuje stavbu plavidla podľa už schválenej dokumentácie alebo typového projektu.
Poznámka:
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky, pokiaľ ide o plavidlá podliehajúce evidencii.6)

Položka 46:

Vydanie alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia pre plavidlá
a) malé - do dĺžky 5 m včítane bez motoraKčs 100,-
s motoromKčs 200,-
nad dĺžku 5 m bez motoraKčs 300,-
s motoromKčs 400,-
b) prívoznéKčs 100,-
c) ostatnéKčs 400,-
Poznámky:
1. Poznámka k položke 45 platí tu obdobne.
2. V poplatku je zahrnutý aj poplatok za zapísanie plavidla do evidencie a poplatok za overenie technickej spôsobilosti plavidla.

Položka 47:

Vystavenie osobitného povolenia na plavbu7) Kčs 100,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie osobitného povolenia na skúšobnú plavbu.
Poznámka:
Poznámka k položke 45 platí tu obdobne.

Položka 48:

Zápis zmeny prevádzateľa plavidla Kčs 200,-

Položka 49:

Vydanie preukazu spôsobilosti na vedenie plavidla Kčs 100,-

Položka 50:

Vydanie ciachového preukazu pre loď s výtlakom
do 1500 t včítaneKčs 500,-
nad 1500 tKčs 1300,-

Oddiel E

Civilné letectvo

Položka 51:

Povolenie na prevádzku medzinárodnej leteckej dopravy osôb a nákladov udelené zahraničnému podniku (podnikateľovi) Kčs 1000,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok určiť na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého príslušníkom je podnik (podnikateľ), prípadne od vyberania poplatku upustiť.

Položka 52:

a) Zápis do čs. leteckého registra
- civilného lietadla
- leteckých pozemných zariadeníKčs 500,-
b) Výmaz z čs. leteckého registra
- civilného lietadla
- leteckých pozemných zariadeníKčs 50,-

Položka 53:

Vydanie povolenia na prevádzkovú spôsobilosť civilného letiska Kčs 1000,- až 5000,-

Položka 54:

Vydanie vyhlásenia leteckých ochranných pásem Kčs 1000,- až 5000,-

Položka 55:

Vydanie súhlasu v zmysle § 6 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 43/1976 Zb.
- na správu (vlastníctvo) civilného lietadla
- na prevádzku civilného lietadlaKčs 200,-

Položka 56:

Vydanie typového osvedčenia o letovej a prevádzkovej spôsobilosti pre
a) motorové lietadláKčs 10 000,-
b) - klzáky
- balóny
- letecké motory
- letecké vrtule
- letecký výstroj (letecké prístroje, padáky)
- pozemné a svetelné rádionavigačné prostriedky
- amatérske stavby lietadielKčs 3000,-

Položka 57:

Vydanie, predĺženie alebo uznanie platnosti (nostrifikácia) osvedčenia o letovej spôsobilosti vydané zahraničným leteckým úradomKčs 300,-
- pri sériových lietadlách so vzletovou váhou
a) nad 1000 kgzvyšuje sa sadzba Kčs 300,- za každých ďalších 1000 kg o Kčs 100,-
b) nad 5700 kgza každých ďalších 1000 kg o Kčs 50,-

Oddiel F

Poľnohospodárstvo

Položka 58:

Vydanie poľovníckeho lístku
a) ročnéhoKčs 50,-
b) trojročnéhoKčs 120,
c) ročného pre cudzincaKčs 400,-
d) mesačného pre cudzincaKčs 200,-
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené poľovné lístky vydané
a) pre poslucháčov lesníckych a poľnohospodárskych odborných škôl (lesnícke majstrovské školy, lesnícke technické školy, lesnícke fakulty vysokej školy, poľnohospodárske technické školy, poľnohospodárske vysoké školy), ktorí po absolvovaní školy nie sú povinní skladať skúšku z poľovníctva;
b) pre lesníkov a poľovníkov z povolania, ktorí sú v pracovnom pomere v organizácii, ktorej úlohou je riadenie, výskum, prevádzka alebo dozor nad poľovníctvom alebo výchova poľovníkov za podmienky, že majú v náplni svojej pracovnej činnosti aktívne poľovníctvo, kontrolu poľovníctva alebo výučbu poľovníctva. Oslobodenie od poplatku trvá pri prechode týchto pracovníkov do dôchodku. Žiadateľ musí predložiť potvrdenie organizácie o úlohách organizácie a o právach a povinnostiach, ktorými je poverený na úseku poľovníctva;
c) pre poľovníckych hospodárov a poľovnícku stráž v poľovníckych združeniach pre každých dokončených 500 ha poľovníckeho revíru po čas výkon ich funkcie;
d) pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí prídu do ČSSR na pozvanie ústredných straníckych a štátnych orgánov (vlády ČSSR, ČSR, SSR a ich členov, Federálneho zhromaždenia, ČNR, SNR), alebo pre hostí ústredného výboru Českého poľovníckeho zväzu, Slovenského poľovníckeho zväzu, ak pozvanie týchto hostí schválili príslušné ministerstvá.
Splnomocnenie:
Cudzincom, ktorí majú v ČSSR trvalé bydlisko a sú tu zamestnaní, môže správny orgán na žiadosť poplatok znížiť až o 70 % sadzby pre cudzincov. Žiadateľ musí predložiť doklady podľa § 21 vyhlášky č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve, odporučenie závodu, organizácie ROH, prípadne MNV svojho bydliska a potvrdenie o priemernej výške mzdy za posledné tri mesiace.
Poznámky:
1. Poľovný lístok oprávňuje držať najviac tri poľovné zbrane. Za každú ďalšiu poľovnú zbraň sa vyberie 10,- Kčs bez ohľadu na skutočnosť, či zbraň bola zapisovaná pri vydávaní alebo po vydaní poľovného lístku. Tento poplatok sa nevyberá od osôb oslobodených od poplatkov a od cudzincov.
2. Rovnako ako poľovné zbrane sa posudzujú náhradné výmenné hlavne kozlíc.

Položka 59:

Povolenie na mimoriadny odstrel zveri za kus
a) medveďaKčs 600,-
b) kamzíka, dropa alebo vydryKčs 150,-
c) raticovej zveri, hlucháňa, tetrova alebo jariabkaKčs 30,-
d) zajaca, bažanta, kačice, husi alebo jarabiceKčs 3,-
e) ostatných druhov zveri neuvedených pod písmenami a) až d)Kčs 5,- až 150,-
Oslobodenie:
Povolenia na odstrel (lov) na vedecké alebo učebné účely sú od poplatkov oslobodené.
Ustanovení o oslobodení sa vzťahuje aj na povolenie mimoriadneho odstrelu zveri za účelom skúšky psov upotrebiteľných pri poľovačke, nie však na výcvik týchto psov.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok zvýšiť podľa vzácnosti a významu druhu zveri až na päťnásobok sadzieb podľa písmen a) až d) a až na dvadsaťnásobok sadzby podľa písmena e).

Položka 60:

Vydanie rybárskeho lístku
a) ročnéhoKčs 30,-
b) trojročnéhoKčs 80,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie rybárskeho lístku
a) pre žiakov a učňov rybárskych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie správy školy o svojom školení;
b) pre rybárskych hospodárov (ich zástupcov) ustanovených podľa § 9 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve a pre osoby ustanovené za rybársku stráž podľa § 18 cit. zákona o rybárstve; ak žiadateľ predloží doklad o svojom ustanovení za rybárskeho hospodára (jeho zástupcu) alebo za rybársku stráž na ochranu rybárstva;
c) pre učiteľov
1. rybárskych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie školy, že je členom učiteľského zboru,
2. poľnohospodárskych alebo lesníckych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie školy, že je členom učiteľského zboru a vyučuje na tejto škole rybárstvo;
d) pre vedeckých pracovníkov v odbore rybárstva činných na vysokých školách a vo výskumných ústavoch, ak žiadateľ predloží potvrdenie dekanátu alebo správy ústavu, že je vedeckým pracovníkom v odbore rybárstva;
e) pre odborných pracovníkov na úseku rybárstva, ktorí plnia úlohy podľa ustanovenia § 23 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve.
Splnomocnenie:
Mládeži do 15 rokov sa môže vydať ročný rybársky lístok za znížený poplatok Kčs 10,- na základe:
a) odporučenia školy,
b) záväzného vyhlásenia miestnej organizácie Českého rybárskeho zväzu alebo Slovenského rybárskeho zväzu, že maloletému bude vydaná povolenka na rybolov za odplatu neprevyšujúcu poplatok 10,- Kčs,
c) vyhlásenia zákonného zástupcu žiadateľa, že súhlasí s vydaním rybárskeho lístku a že žiadateľ (maloletý) bude loviť ryby pod osobným dohľadom zákonného zástupcu alebo plnoletej osoby, ktorá je oprávnená na výkon rybárskeho práva. Nárok na vydanie rybárskeho lístku za znížený poplatok má maloletý ešte v roku, v ktorom už dovŕšil pätnásť rokov.

Oddiel G

Školstvo a kultúra

Položka 61:

Povolenie súkromného vyučovania Kčs 500,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok na žiadosť poplatníka znížiť až na desatinu sadzby.

Položka 62:

Udelenie oprávnenia alebo predĺženie platnosti oprávnenia na prevádzku, ak ide
a) o bežné technické zariadenie ľudovej zábavy alebo iný druh ľudovej zábavy uskutočňovaný v sociálnej licenciiKčs 600,- až 2400,-
b) o povrazochodcov alebo stožiaristovKčs 6000,-
c) o akékoľvek technické zariadenie ľudovej zábavy, ktoré majú v prevádzke socialistické organizácie, do činnosti ktorých nepatrí ľudová technická zábavaKčs 3000,- až 20 000,-
Poznámka:
Poplatok určený pod písmenami a) až c) sa rozumie za jednotlivé zariadenia.

Oddiel H

Finančná správa, obchodná činnosť

Položka 63:

a) Povolenie na vývoz vecných darov, sťahovaných zvrškov a iných hnuteľných vecí na neobchodné účely bez opskytnutia náhrady z cudziny3 % až 500 %,
najmenej však Kčs 20,-
b) Predĺženie platnosti povolenia uvedeného pod písmenom a)Kčs 20,-
c) Povolenie podľa zákona o devízovom hospodárstve3 % až 500 %,
najmenej však Kčs 20,-
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené medzinárodné organizácie so sídlom v ČSSR, ak ide o vývoz alebo dovoz vecných darov v rámci ich činnosti.
Splnomocnenie:
Podľa zásady vzájomnosti môže správny orgán určiť poplatok vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého príslušníkom je žiadateľ, prípadne od vybrania poplatku upustiť. Z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán poplatok určiť až vo výške dvojnásobku hornej hranice sadzby, prípadne od vybrania poplatku upustiť.
Poznámky:
1. V ktorých prípadoch je povolenie na vývoz potrebné, ustanovuje vyhláška č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze v znení vyhlášky č. 4/1969 Zb.
2. Poplatok podľa písmena a) možno zaplatiť až pri vývoze.
3. Poplatok podľa písmena c) vyberá správny orgán len za povolenia v neobchodnej oblasti, pokiaľ sa udieľajú výhradne v záujme žiadateľa alebo pokiaľ súvisia aj s iným než devízovým konaním.

Položka 64:

Povolenie vecnej lotérie, tombol, hracích prístrojov a pod. z hernej istiny 10 %, najmenej však Kčs 50,-

Položka 65:

a) Vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch, prípadne o tom, že žiadateľ nedlhuje dane a poplatkyKčs 10,-
b) Ak sa vydáva potvrdenie k žiadosti o vysťahovanieKčs 20,-
Poznámka:
Poplatok zahŕňa tak potvrdenie OFS, ako ONV a MNV, ak sa vydáva tomu istému poplatníkovi v tej istej veci.

Položka 66:

Povolenie remeslnej a obchodnej činnosti8) alebo drobnej živnosti Kčs 20,- až 500,-

Položka 67:

Vydanie alebo predĺženie povolenia na zriadenie obchodného zastupiteľstva zahraničnej organizácii Kčs 1000,- až 10 000,-
Splnomocnenie:
Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vybrania poplatku upustiť alebo ho znížiť.

SADZOBNÍK II
poplatkov vyberaných a vyrubovaných federálnymi správnymi orgánmi

Spoločné ustanovenia k celému sadzobníku II

Poplatky uvedené v položkách sadzobníka II ustanovuje Federálne ministerstvo financií.

Oddiel A

Konzulárne poplatky

Splnomocnenia pre celý oddiel

1. Federálne ministerstvo zahraničných vecí a československé zastupiteľské úrady môžu9) na základe vzájomnosti upustiť od vybrania poplatkov uvedených v tomto oddiele alebo ustanoviť poplatky vo výške, v akej vyberá poplatky štát, ktorého príslušníkom je občan alebo v ktorom má sídlo organizácia, vo veci ktorých alebo na žiadosť ktorých sa poplatný úkon vykonáva.

2. Obdobne môžu Federálne ministerstvo zahraničných vecí a československé zastupiteľské úrady od vybranie poplatku upustiť alebo poplatok znížiť z dôvodu všeobecného záujmu.9)

Poznámky spoločné pre celý oddiel:

1. Poplatky podľa tohto oddielu vyrubujú a vyberajú Federálne ministerstvo zahraničných vecí a československé zastupiteľské úrady, pokiaľ jednotlivé položky a poznámky k nim neustanovujú inak.

2. Pri vyrubovaní a platení konzulárnych poplatkov sa prepočítavajú československé koruny na cudzie meny a naopak v prepočítavacom pomere určenom ŠBČS.

Položka 1:

Udelenie československého víza alebo predĺženie jeho platnosti Kčs 20,- až 500,-
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené
a) diplomatické, služobné a osobitné víza,
b) víza udelené významným osobám.
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyrubujú a vyberajú aj orgány federálneho ministerstva vnútra.

Položka 2:

Konanie o podaniach na československých zastupiteľských úradoch, ak nie je za úkony vyvolané podaním uložený osobitný poplatokKčs 5,- až 500,-
Poznámka:
Poplatok sa vyberie, aj keď žiadaný úkon bol bezvýsledný.

Položka 3:

Vydanie zbrojného sprievodného listu o počte zbraní dovážaných do ČSSR za účelom poľovania alebo športových akcií bez ohľadu na počet zbraní Kčs 40,-
Oslobodenie:
Od poplatku sú podľa tejto položky oslobodení cudzí štátni príslušníci, ktorí prídu do ČSSR na pozvanie ústredných straníckych a štátnych orgánov (vlády ČSSR, ČSR, SSR a ich členov, Federálneho zhromaždenia, ČNR, SNR) alebo sú hosťami ústredného výboru Českého poľovníckeho zväzu alebo Slovenského poľovníckeho zväzu so schválením príslušnými ministerstvami.

Položka 4:

Vybranie pohľadávky, renty a pod., s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia, alebo úhrn úkonov v konaní o dedičstvo (včítane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhania priamo zastupiteľským úradom a doručenia) z vybranej sumy (ceny) alebo z čistej hodnoty dedičstva2 %, najmenej však Kčs 30,-
Poznámka:
Za samotné prekročenie za účelom vybrania, ak dlžník poukáže platbu priamo veriteľovi (príjemcovi), sa vyberie poplatok podľa položky 2.

Položka 5:

Doručenie peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov z doručovanej sumy alebo z ceny doručovaného predmetu1 %, najmenej však Kčs 10,-

Položka 6:

Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných predmetov za rok Kčs 100,-
b) listín alebo spisov za rokKčs 10,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) znížiť až na sumu 10,- Kčs za rok zo sociálnych dôvodov alebo z dôvodov všeobecného záujmu.

Položka 7:

Spísanie písomností o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov, plnomocenstiev a pod., ak nie je zaň uložený osobitný poplatok, z ceny predmetu0,5 %, najmenej však Kčs 25,-, najviac Kčs 400,-
Poznámka:
Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a iných formulárov na úradnú potrebu.

Položka 8:

Vidovanie listín bez overenia, ak nie je zaň uložený osobitný poplatok Kčs 30,-

Položka 9:

Overenie:
a) podpisuKčs 20,-
b) úradných pečatí a úradných podpisov (superlegalizácia)Kčs 40,- až 200,-
c) úradných pečatí a úradných podpisov aj s obstaraním legalizačnej doložky cudzieho úraduKčs 60,-
d) legalizácia alebo vidovanie obchodných listín (osvedčenia o pôvode tovaru a pod.) podľa zásady vzájomnosti vo výške, ktorú určí FMZV po dohode s FMZO a FMF, najmenej všakKčs 40,-
e) lodných dokladov (lodného, strojného, zdravotného denníka, rádiodenníka, knihy kotlov, zoznamu posádky)Kčs 60,-
f) druhého a každého ďalšieho podpisu súkromnej osoby na tej iste listine alebo overenie podpisu tej istej osoby na ďalších rovnopisoch tej istej listinyKčs 10,-

Položka 10:

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) s overením jeho správnosti,
- prvého, za každú aj len začatú stranuKčs 40,-
- druhého a každého ďalšieho, za každú aj len začatú stranuKčs 20,-
b) Overenie odpisu (fotokópie) predloženého stránkou,
- prvého, za každú aj len začatú stranu listiny, ktorej odpis sa overujeKčs 20,-
- druhého a každého ďalšieho, za každú aj len začatú stranu listiny, ktorej odpis sa overujeKčs 10,-

Položka 11:

VyhotovenieZa každú aj len začatú stranu prekladu
a) prekladu matrikového dokladu aj s jeho overenímKčs 30,-
b) prekladu iného spisového materiálu, než je uvedený pod písmenom a), s jeho overením
1. z cudzieho jazyka do češtiny alebo slovenčinyKčs 40,-
2. z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazykaKčs 50,-
3. z jedného cudzieho jazyka do druhéhoKčs 100,-
4. z čínštiny alebo japončiny za každý slovný znakyKčs 1,-
5. do čínštiny alebo japončiny za každý slovný znakKčs 2,-
c) bez overenia alebo za overenie správnosti prekladu predloženého stránkouvo výške polovice sadzieb podľa písmena b)
d) za druhé a každé ďalšie vyhotovenie prekladu alebo overenie prekladu sa vyrubí poplatok vo výške30 % sadzieb uvedených pod písmenami a) alebo b)
Za preklad archívneho materiálu z latiny alebo zo starej nemčiny (pred rokom 1850) do češtiny alebo slovenčiny sa vyberá poplatok sadzbou podľa písmena d) bodu 3.

Položka 12:

Vystavenie dočasného sprievodného listu o československej príslušnosti lode plávajúcej pod československou štátnou vlajkou Kčs 300,-
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberá aj Federálne ministerstvo dopravy.

Položka 13:

Prevzatie námorného protestu od kapitána lode po príchode do prístavu, vyhotovenie protkolu o zapísaní poznámky v lodnom denníku o prevzatí námorného protestuKčs 200,-

Oddiel B

Konanie o vynálezoch, ochranných známkach a priemyselných vzoroch

Splnomocnenie pre celý oddiel

Správny orgán môže so súhlasom Federálneho ministerstva financií určiť poplatky podľa tohto oddielu na základe vzájomnosti, prípadne od vybrania poplatku na jej základe upustiť.

I. VYNÁLEZY

Položka 14:

a) Za podanie prihlášky, v ktorej sa žiada o udelenie patentuKčs 600,-
b) Za žiadosť o navrátenie lehotyKčs 300,-
c) Za žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky
- za prvé tri mesiace odkladuKčs 150,-
- za každý ďalší mesiac odkladuKčs 100,-
d) Za zápis licencie na patent a prevodu patentu do registraKčs 500,-
e) Za žiadosť o určenie, či vyriešenie technického problému spadá do rozsahu určitého autorského osvedčenia alebo patentuKčs 2000,-
Oslobodenie:
Poplatok podľa písmen b) a e) sa nevyberie, ak žiadosť vo veci udeleného autorského osvedčenia podáva autor alebo jeho dedič.

Položka 15:

Vydanie povolenia na predĺženie lehoty v konaní
a) za prvé a druhé predĺženieKčs 40,-
b) za tretie a ďalšie predĺženieKčs 150,-
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené pri položke 14 platí tu obdobne.

Položka 16:

Zverejnenie prihláškyKčs 400,-
Poznámka:
Poplatok sa platí na výzvu správneho orgánu pred zverejnením prihlášky vynálezu a v lehote určenej správnym orgánom.

Položka 17:

Tlač opisu vynálezu k patentuKčs 1000,- až 3000,-
Poznámka:
Poznámka k položke 16 platí tu obdobne.

Položka 18:

Za patent na vynález
a) za prvých päť rokovKčs 4000,-
b) za ďalšie tri rokyKčs 3000,-
c) za deviaty rokKčs 1000,-
d) za desiaty a každý ďalší rok sa poplatok uvedený pod písmenom c) zvyšuje ročne vždy o Kčs 300,-
Zročnosť10) poplatku:
1. a) Poplatok za prvých päť rokov platnosti patentu je zročný vopred, najneskoršie do šiestich mesiacov po dni, keď rozhodnutie o udelení patentu nadobudne právoplatnosť,
b) poplatok za ďalšie tri roky je zročný pred uplynutím piateho roka platnosti patentu,
c) poplatky za deviaty a každý ďalší rok sú zročné vždy pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti patentu.
2. Ak lehoty uvedené pod č. 1 písmenami b) a c) uplynuli pred dňom, keď rozhodnutie o udelení patentu nadobudlo právoplatnosti, sú poplatky v uvedených prípadoch zročné v lehote určenej pod č. 1 písmenom a).
3. Ak poplatok nebude zaplatený v lehotách uvedených pod č. 1 a 2, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov; v týchto prípadoch sa však poplatok zvyšuje na dvojnásobok.11)

Položka 19:

Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)Kčs 200,-
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené pri položke 14 platí tu obdobne.

Položka 20:

Konanie o návrhu na zrušenie osvedčenia alebo patentu a o žiadosti o vyznačenie závilosti autorského osvedčenia alebo patentuKčs 20,- až 3000,-

II. OCHRANNÉ ZNÁMKY, PRIEMYSELNÉ VZORY A OZNAČENIA PÔVODU

Položka 21:

a) Za podanie prihlášky (včítane prípadného zápisu do registra)
- ochrannej známkyKčs 500,-
- priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie patentu12)Kčs 200,-
- označenia pôvoduKčs 600,-
b) Za žiadosť o zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvoduKčs 400,-
c) Za žiadosť
- o obnovu zápisu ochrannej známkyKčs 500,-
- o rozšírenie zoznamu výrobkov alebo služieb ochrannej známkyKčs 400,-
- o obnovu ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskoršid však do troch mesiacov po tomto časeKčs 600,-
d) Za žiadosť o zápis prevodu alebo súhlasu na prevod ochrannej známky, licencie a prevodu patentu do registraKčs 100,-
e) Za návrh na výmaz
- ochrannej známky,
- označenia pôvodu,
- ďalšieho užívateľa označenia pôvodu, ako aj za zisťovací návrhKčs 200,-
f) Za návrh na zrušenie osvedčenia alebo patentuKčs 200,-
g) Za žiadosť o určenie, či vonkajšia úprava spadá do rozsahu určitého osvedčenia alebo patentuKčs 200,-
h) Za žiadosť o zmenu
- v ochrannej známke,
- označenia pôvodu,
- názvu majiteľa ochrannej známky,
- názvu užívateľa alebo ďalšieho užívateľa označenia pôvodu,
- sídla majiteľa ochrannej známky,
- sídla užívateľa alebo ďalšieho užívateľa označenia pôvoduKčs 50,-
i) Za žiadosť o navrátenie lehotyKčs 100,-
j) Za žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky priemyselného vzoruKčs 100,-
k) Za zverejnenie prihlášky priemyselného vzoruKčs 100,-
l) Za vydanie povolenia na predĺženie lehoty v konaní
- za prvé a druhé predĺženieKčs 20,-
- za tretie a ďalšie predĺženieKčs 100,-
m) Za predĺženie času platnosti patentu na priemyselný vzorKčs 200,-
n) Za žiadosť
- o medzinárodný zápis ochrannej známky alebo označenia pôvodu,
- o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky alebo o predĺženie času platnosti medzinárodnej zapísanej ochrannej známkyKčs 60,-
o) Za žiadosť o prevod medzinárodnej zapísanej ochrannej známky, o zmenu názvu jej majiteľa, o obmedzenie jej zoznamu výrobkov alebo služieb, o teritorálne obmedzenie alebo rozšírenie jej ochrany, ako aj za žiadosť o zmenu názvu užívateľa medzinárodne zapísaného označenia pôvodu, o zmenu zoznamu výrobkov alebo zápis spoluužívateľa takého označenia pôvoduKčs 40,-
p) Za návrh na výmaz medzinárodnej ochrannej známkyKčs 200,-
Oslobodenie:
Poplatok podľa písmena f), g), i) a l) sa nevyberie, ak žiadosť vo veci udeleného osvedčenia podáva autor alebo jeho dedič.
Poznámky:
1. Úkony uvedené
- pod písmenami a) až p) sa vzťahujú na ochranné známky, priemyselné vzory a označenia pôvodu zapísané v ČSSR;
- pod písmenami n) a o) sa vzťahujú na čs. ochranné známky a označenia pôvodu medzinárodne zapísané;
- pod písmenom p) sa vzťahujú na iné než čs. ochranné známky medzinárodne zapísané.
2. Poplatky podľa písmen n) a o) sa vyberajú za kony vykonávané podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok, prípadne podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu v Spojených medzinárodných úradoch na ochranu vlastníctva v Ženeve.

Položka 22:

Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad) Kčs 40,-
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené pri položke 21 platí tu obdobne.

Oddiel C

ŠTÁTNA MIEROVÁ SLUŽBA

Spoločné ustanovenia k celému oddielu

1. Ak sa orgán štátnej mierovej služby postará na žiadosť poplatníka o prepravu skúšobného výstroja potrebného na skúšanie a overovanie meradiel vlastným dopravným prostriedkom, zvyšuje sa základná sadzba poplatku za každý aj len začatý kilometer vzdialenosti
- do 1500 kg váhy prepravovaného výstroja o Kčs 3,-
- nad 1500 kg váhy prepravovaného výstroja oKčs 10,-
2. Ak sa meradlá skúšajú a overujú pri okružných cestách konaných podľa určeného plánu priamo na mieste ich použitia, zvyšuje sa základná sadzba poplatku
- do 2000 kg váhy prepravovaného výstroja oKčs 20,-
- nad 2000 kg váhy do 5000 kg váhy prepravovaného výstroja oKčs 100,-
- nad 5000 kg váhy prepravovaného výstroja oKčs 200,-
3. Pri periodických okružných cestách, pri ktorých sa predkladajú meradlá na hromadné skúšanie a overovanie na určených miestach (strediskách), zvyšuje sa základná sadzba poplatku oKčs 2,-
4. Ak sa skúšanie a overovanie vykoná na žiadosť poplatníka mimo úradnej miestnosti, zvyšuje sa základná sadzba poplatku za každého vyslaného technického pracovníka a za každý začatý kalendárny deň oKčs 40,-
5. Ak sa úkon nemôže vykonať z viny poplatníka (napr. neboli pripravené pomôcky na skúšku), vyberie sa za každého technického pracovníka a za každý aj začatý kalendárny deňKčs 40,-
Splnomocnenie:
1. Ak náklady za úradnú skúšku uhrádza organizácia, môže orgán štátnej mierovej služby v jednotlivých odôvodnených prípadoch znížiť poplatok až na 50 % základnej sadzby.
2. Orgán štátnej mierovej služby môže zvýšiť poplatok až na dvojnásobok základnej sadzby v prípadoch, keď sa o úradné overenie požiadalo oneskorene alebo čas platnosti úradného overenia uplynul.
Poznámky:
1. Vzdialenosťou v zmysle spoločných ustanovení k celému oddielu sa rozumie vzdialenosť miesta výkonu od sídla príslušného orgánu štátnej mierovej služby (najkratšia cesta).
2. Ak sa skúšanie a overovanie vykoná mimo úradných miestností, náhrada cestovných výdavkov sa nepožaduje.
3. Poplatky podľa oddielu C sa vyrubia, aj keď sa predmet neuzná za správny, s výnimkou prípadov, keď sa nesprávnosť predmetu zistila už pri vonkajšej prehliadke, a to aj v tom prípade, keď treba zničiť štátne overovacie znaky na predmete. Táto skutočnosť sa nevzťahuje na zvýšenie poplatkov podľa spoločných ustanovení k celému oddielu.

Overovanie vybraných prevádzkových meradiel

I. Dĺžka, rozmer

Položka 23:

Dĺžka meradla na strižný tovar Kčs 2,-

Položka 24:

Oceľové meračské pásma určené na presné meranie
na meraciu dĺžku do 30 mKčs 120,-
na meraciu dĺžku nad 30 m za každých aj začatých 10 mKčs 25,-

Položka 25:

Meracie zariadenia na meranie dĺžky metrových textílií
a) odvaľovacie skladacieKčs 150,-
b) prídavné zariadeniaKčs 50,-

Položka 26:

Taxametre alebo počítadlá kilometrov v nájomných automobilochKčs 40,-
Ak sa taxametre a počítadlá kilometrov skúšajú na jednom vozidle spoločne, za obe meradláKčs 60,-

II. Plocha, rovinný uhol a odchýlky od geometrického tvaru

Položka 27:

Stroje na meranie veľkosti plochy usní Kčs 150,-

III. Hmotnosť (hmota)

Položka 28:

Obchodné a špeciálne bežné a presné závažia (okrem jemných závaží)
do 2 kgKčs 1,-
od 5 kg do 20 kgKčs 2,-
50 kgKčs 5,-

Položka 29:

Váhy
a) stolové rovnoramenné obchodné bežné do 30 kgKčs 5,-
b) stolové rovnoramenné obchodné presné a stolové sklonné do 30 kgKčs 15,-
c) poloautomatické a automatické na váženie obilnín a iných sypkých hmôt
do 50 kgKčs 70,-
nad 50 kg do 200 kgKčs 100,-
nad 200 kgKčs 200,-
d) na zisťovanie vlhkosti látok, na zisťovanie škrobnatosti zemiakov a na počítanie kusovKčs 25,-
e) ostatné s váživosťou
do 1 000 kgKčs 25,-
nad 1 000 kg do 3 000 kgKčs 50,-
nad 3 000 kg do 10 000 kgKčs 100,-
nad 10 000 kg do 30 000 kgKčs 200,-
nad 30 000 kg do 80 000 kgKčs 400,-
nad 80 000 kgKčs 600,-

IV. Hodnotenie plodín

Položka 30:

Obilné skúšače veľkosti 1/4 lKčs 30,-
Obilné skúšace veľkosti 1 lKčs 50,-

V. Objem, prietok

Položka 31:

Odmerné nádoby (miery) na kvapaliny
objem do 5 lKčs 2,-
objem nad 5 lKčs 4,-

Položka 32:

Výčapné nádoby
pri jednotlivom overeníKčs 1,-
pri hromadnom overeníKčs 0,20

Položka 33:

Odmerné sklo:
a) odmerné banky, valec, pipetyKčs 6,-
b) odmerné valce a pipety s delenímKčs 12,-
c) byretyKčs 25,-
d) za každú ďalšiu overenú čiarku predmetov uvedených pod písmenami a) až c)Kčs 6,-

Položka 34:

Prepravné tanky (cisterny) na kvapaliny používané ako meradlá objemu
do 3000 lKčs 80,-
za každých ďalších aj začatých 1000 lKčs 20,-

Položka 35:

Prepravné sudy (drevené aj kovové) používané ako meradlá objemu pri objeme
do 110 lKčs 3,-
nad 110 l do 220 lKčs 5,-
za každých ďalších aj začatých 100 lKčs 3,-

Položka 36:

Objemové dávkovacie meradlá na kvapaliny
a) s jednou objemovou čiarkou alebo značkou
s menovitým objemom do 20 lKčs 5,-
s menovitým objemom nad 20 lKčs 10,-
b) s viacerými objemovými čiarkami alebo značkami
s menovitým objemom do 20 lKčs 20,-
s menovitým objemom nad 20 lKčs 30,-
Splnomocnenie:
Pri overovaní na mieste použitia môže orgán štátnej mierovej služby zvýšiť poplatok až na dvojnásobok základnej sadzby.

Položka 37:

Prietokové meradlá na kvapaliny
pre menovitý prietok do 200 l/minKčs 25,-
pre menovitý prietok nad 200 l/min do 1 000 l/minKčs 40,-
pre menovitý prietok nad 1000 l/minKčs 60,-

Položka 38:

Kontrolné objemové liehové meradlá Kčs 150,-

Položka 39:

Butyrometre Kčs 8,-

Položka 40:

Vodomery s menovitým prietokom
do 20 m3/hKčs 5,-
nad 20 m3/hKčs 50,-
bubnové vodomeryKčs 30,-

Položka 41:

Plynomery s menovitým prietokom
do 20 m3/hKčs 15,-
nad 20 m3/h do 300 m3/hKčs 50,-
nad 300 m3/h do 3000 m3/hKčs 120,-
nad 3000 m3/hKčs 200,-

VI. Mechanické skúšky materiálu

Položka 42:

a) Trhacie stroje a lisy na statické skúšky materiálu pre max. zaťaženie
do 1000 kpKčs 150,-
nad 1000 kp do 20 000 kpKčs 250,-
nad 20 000 kpKčs 350,-
Ak sa bude skúška robiť na univerzálnom stroji v ťahu aj v tlaku, zvýši sa poplatok o polovicu základnej sadzby uvedenej pod písmenom a).
b) Trhací stroj Michaelisov (zistenie správneho pákového pomeru)
rozsah do 100 kpKčs 75,-

Položka 43:

Kyvadlové kladivá Kčs 400,-

Položka 44:

Skúšobné stroje na dlhodobé skúšky tečenia materiálu Kčs 100,-

VII. Elektrické a magnetické veličiny

Položka 45:

a) Elektromery na priame alebo nepriame meranie
do výkonu 100 kWKčs 30,-
nad tento výkonKčs 80,-
b) Elektromery na priame alebo nepriame meranie s viacerými tarifami, s pomocným úradne skúšaným zariadením, s viacerými meracími rozsahmi alebo elektrolytické elektromery
do výkonu 100 kWKčs 45,-
nad tento výkonKčs 120,-

Položka 46:

Meracie transformátory prúdu alebo napätia s primárnym rozsahom
do 500 A alebo do 25 000 V triedy presnosti 0,5 a 1Kčs 50,-
za ďalších aj začatých 100 Azvýši sa poplatok o Kčs 10,- za každý prevod
za každých aj začatých 1000 Vzvýši sa poplatok o Kčs 5,-
transformátory s viacerými rozsahmiurčí sa sadzba podľa počtu rozsahov

VIII. Teplota

Položka 47:

Lekárske a zverolekárske teplomery
pri jednotlivom overovaníKčs 2,-
pri hromadnom overovaníKčs 0,30

IX. Areometria

Položka 48:

a) Laboratórne areometre
bez teplomeruKčs 20,-
s teplomeromKčs 35,-
b) Overovací alebo skúšobný list pre areometer
bez teplomeruKčs 40,-
s teplomeromKčs 65,-

Overovanie hlavných podnikových etalónov

I. Dĺžka, rozmer

Položka 49:

Etalónové základné mierky triedy presnosti 0, I a IIrelatívne meranieabsolútne meranie
od 0,5 mm do 5 mmKčs 4,-Kčs 30,-
nad 5 mm do 25 mmKčs 6,-Kčs 50,-
nad 25 mm do 100 mmKčs 10,-Kčs 100,-
nad 100 mm do 250 mmKčs 30,-
nad 250 mmKčs 60,-

Položka 50:

Etalónové mierky na overovanie nivelačných lát Kčs 60,-

II. Plocha, rovinný uhol a odchýlky od geometrického tvaru

Položka 51:

Etalónové uhlové mierky za 1 uhol Kčs 30,-

Položka 52:

Etalónové merné hárky Kčs 80,-

III. Hmotnosť (hmota)

Položka 53

Zaťažovacie závažia
nad 50 kg do 500 kgKčs 20,-
nad 500 kg do 1000 kgKčs 50,-
nad 1000 kgKčs 100,-
závažový vozeň (železničný)Kčs 250,-
rohový vozíkKčs 50,-

IV. Hodnotenie plodín

Položka 54:

Tŕne (na meranie sít) Kčs 16,-

V. Objem, prietok

Položka 55:

Kontrolné byrety a pipety Kčs 75,-

Položka 56

Váhy používané na etalonáž Kčs 100,-

Položka 57

Kovové alebo sklenené odmerné nádoby Kčs 100,-

Položka 58

Kubické miery na vymeriavanie meradiel objemu:
- základná sadzbaKčs 200,-
- za každých 100 l objemu alebo ich zlomok okrem základnej sadzbyKčs 5,-
- ak sa vymeriava stupnica, okrem základnej sadzbyKčs 10,-

Položka 59

Kubické miery na plyny a kvapaliny:
(plynomery, vodomery a pod.)
- základná sadzbaKčs 400,-
- za každých 100 l objemu alebo ich zlomok okrem základnej sadzbyKčs 20,-
- ak sa vymeriava stupnica, okrem základnej sadzbyKčs 40,-

Položka 60:

Špeciálne prietokomery
a) ortuťový alebo vodný ukazovateľ prietoku za každú dýzuKčs 10,-
za výpočet každej stupniceKčs 60,-
b) kalibreKčs 6,-
za výpočet kalibruKčs 20,-
c) rozdielový tlakomer vo vodomernej staniciKčs 30,-
za vyhotovenie stupniceKčs 20,-

VI. Mechanické skúšky materiálu

Položka 61:

Tvrdomerné doštičky Rockwell, Vickers, Brinell Kčs 30,-

Položka 62:

Etalónové vnikacie telesá Rockwell-C, Vickers:
a) kontrola geometrického tvaruKčs 40,-
b) funkčná kontrola teliesKčs 60,-

Položka 63:

a) Silomery (dynamometre) triedy presnosti 1 a 2, vyhodnotenie v jednom zmysle sily pri zaťažení
- do 300 kpKčs 70,-
- nad 300 kp do 15 MpKčs 150,
- nad 15 Mp do 100 MpKčs 300,-
b) Silomery (dynamometre) triedy presnosti 1 a 2, vyhodnotenie v oboch zmysloch pri zaťažení
- do 300 kpKčs 140,-
- nad 300 kp do 15 MpKčs 300,-
- nad 15 Mp do 100 MpKčs 600,-

Rotačná rýchlosť, obrátky

Položka 64:

Obrátkomery s presnosťou do 1 % mernej hodnoty Kčs 50,-

VIII. Tlak

Položka 65:

Piestové manometre, porovnávacia metóda Kčs 100,-

Položka 66:

Deformačné (kontrolné) tlakomery s presnosťou do 1 %
do 500 kp/cm2Kčs 25,-
nad 500 kp/cm2 do 2000 kp/cm2Kčs 50,-
nad 2000 kp/cm2Kčs 80,-

Položka 67:

Kvapalinové tlakomery s presnosťou čítania
do 0,3102 N/m2Kčs 120,-

Položka 68:

Barometre (kontrolné) s presnosťou čítania
± 0,21102 N/m2Kčs 200,-
(t. j. ~ ± 0,1 toru)

Položka 69:

Mikromanometre (kontrolné) s presnosťou čítania
do 0,1 N/m2Kčs 120,-
(t. j. ~ ± 0,01 kp/m2)

Položka 70:

Kompresné vákuometre s presnosťou čítania ± 3 % Kčs 100,-

IX. Elektrické a magnetické veličiny

Položka 71

Etalónový voltmeter, ampérmeter za 1 rozsah
a) tr. 0,1Kčs 80,-
b) tr. 0,2Kčs 50,-

Položka 72:

Etalónový voltmeter, ampérmeter so stupnicou nad 150 dielcov za 1 rozsah
a) tr. 0,1Kčs 160,-
b) tr. 0,2Kčs 100,-

Položka 73:

Wattmeter za 1 prúdový rozsah
a) tr. 0,1Kčs 140,-
b) tr. 0,2Kčs 70,-

Položka 74

Wattmeter nad 150 dielcov za 1 rozsah
a) tr. 0,1Kčs 280,-
b) tr. 0,2Kčs 140,-

Položka 75:

Westonov článok tr. I a II Kčs 120,-

Položka 76:

Laboratórny kompenzátor Kčs 600,-

Položka 77:

Laboratórny odporový mostík
jednoduchýKčs 500,-
dvojitýKčs 750,-

Položka 78:

Etalóny odpor za 1 ks
pri 20 oCKčs 60,-
bez zistenia koeficientuKčs 120,-
so zistením koeficientuKčs 250,-

Položka 79:

Etalóny kapacity
a) pevný kondenzátorKčs 50,-
b) otočný kondenzátorKčs 150,-
c) etalónová kapacitná dekáda
bez otočného kondenzátoraKčs 150,-
s otočným kondenzátoromKčs 260,-
d) kapacitný laboratórny mostíkKčs 600,-

Položka 80:

Etalóny magnetického toku na jednosmerné meranie
menšie ako 10 m Wh/AKčs 210,-
väčšie ako 10 m Wh/AKčs 150,-

Položka 81:

Epsteinove prístroje:
malýKčs 500,-
veľkýKčs 360,-

Položka 82:

Meracie zariadenia na overovanie meracích transformátorov
a) funkčná skúškaKčs 500,-
b) overovanie etalónových transformátorov napätia a prúdu tr. 0,1 s primárnym rozsahom do 500 A a 25 000 VKčs 100,-
za ďalších aj začatých 100 Azvýši sa poplatok o Kčs 10,- za každý prevod
za každých aj začatých 1000 Vzvýši sa poplatok o Kčs 5,-
transformátory s viacerými rozsahmiurčí sa sadzba podľa počtu rozsahov
c) overenie meracieho zariadenia ako celkuKčs 1000,-
d) overenie záťažou
s menej ako 10 hodnotamiKčs 100,-
s viac ako 10 hodnotamiKčs 200,-

Položka 83:

Meracie zariadenia na overovanie elektromerov
a) funkčná skúška
- trojfázového zariadeniaKčs 300,-
- jednofázového zariadeniaKčs 150,-
b) overenie kontrolného elektromeruKčs 150,-
c) overenie overovacieho (ciachového) elektromeruKčs 300,-

Položka 84:

Etalón indukčnosti Kčs 50,-

Položka 85:

Etalón vzájomnej indukčnosti Kčs 100,-

X. Teplota

Položka 86:

a) Etalónové sklenené teplomery od 55 do + 300 oCKčs 120,-
b) Etalónové sklenené teplomery do 550 oCKčs 150,-
c) Etalónové sklenené teplomery kalorimetrické stotinnéKčs 150,-

Položka 87:

Etalónové platinové odporové teplomery (Pt) Kčs 600,-

Položka 88:

Etalónové termočlánky Kčs 400,-

Položka 89:

Etalónové jasové pyrometre za jeden rozsah Kčs 200,-

Položka 90:

Etalónové teplotné žiarovky Kčs 400,-

XI. Areometria

Položka 91:

Etalónové areometre (včítane overovacieho listu)
bez teplomeruKčs 150,-
s teplomeromKčs 200,-

XII. Viskozimetria

Položka 92:

Sklenené kapilárne viskozimetre Kčs 800,-

XIII. Čas

Položka 93:

Stopky Kčs 150,-

Overovanie alebo skúšanie prevádzkových meradiel podliehajúcich podnikovej kontrole

I. Dĺžka, rozmer

Položka 94:

Základné koncové mierky - relatívne overovanie
od 0,5 mm do 5 mmKčs 6,-
nad 5 mm do 25 mmKčs 8,-
nad 25 mm do 100 mmKčs 14,-
nad 100 do 500 mmKčs 40,-
nad 500 mmKčs 80,-

II. Hmotnosť (hmota)

Položka 95:

Analytické váhy Kčs 150,-

Položka 96:

Obilné sito Kčs 5,-

III. Elektrické a magnetické veličiny

Položka 97:

Kilovoltmeter - overenie striedavým prúdom:
a) do 25 000 V za 1 rozsahKčs 50,-
b) nad 25 000 V za 1 rozsahKčs 100,-
- overenie jednosmerným prúdom
c) do 25 000 V za 1 rozsahKčs 100,-
d) nad 25 000 V za 1 rozsahKčs 200,-

Položka 98:

Technický kompenzátor Kčs 200,-

Položka 99:

Vzorky na kontrolu Epsteinových prístrojov
1 hodnotaKčs 90,-
ďalšie hodnotyKčs 30,-

IV. Teplota

Položka 100:

Sklenené teplomery v rozsahu (- 55 oC až + 500 oC) Kčs 100,-

Položka 101:

Odporové teplomery rozsahu (- 200 oC až + 800 oC) Kčs 300,-

Položka 102:

Platinové termočlánky rozsahu (0 oC až + 1200 o)Kčs 300,-

Položka 103:

Termočlánky z obyčajných kovov rozsahu (- 300 oC až + 1200 oC) Kčs 250,-

V. Čas

Položka 104:

Stopky Kčs 80,-

Iné skúšky

Položka 105:

Úradné skúšky nového typu meradla alebo zmien konštrukcie a materiálu meradla, prípadne rozhodnutie o jeho prípustnosti na úradné skúšanie, úradné skúšky (aj s prípadným overovaním) predmetov, ktoré nie sú uvedené v ostatných položkách tohto sadzobníka (napr. metrologické práce a iné fyzikálno-technické presné merania a skúšky), ďalej skúšky nových druhov a vzoriek mier, váh a meracích prístrojov, skúšky meradiel alebo laboratórnych predmetov, ak majú zariadenia sťažujúce skúšku alebo ak sa žiada vykonanie skúšky v širšom rozsahu alebo s vyššou presnosťou, a konečné skúšky alebo overovanie meradiel nepodliehajúcich povinnému úradnému overeniuKčs 40,- až 4000,-
Splnomocnenie:
Orgán štátnej mierovej služby môže poplatok zvýšiť podľa namáhavosti skúšky až o 100 % základnej sadzby.
Poznámka:
Poplatok sa vyrubuje v rámci daného rozpätia podľa trvania skúšky, a to sumou 40 Kčs za každú aj len začatú hodinu a za každého pracovníka, ktorý skúšku vykonáva.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. § 20 vyhlášky č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

2) § 9 ods. 2 zákona ČNR č. 39/1969 Zb., § 9 ods. 2 zákona SNR č. 206/1968 Zb.

3) Vládna vyhláška č. 150/1958 Ú. l. (Ú. v.) o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.

4) § 3 vyhlášky č. 90/1975 Zb.

5) § 33 vyhlášky č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky.

6) § 12 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb. a vykonávacích predpisov (vyhláška č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení vyhlášky č. 94/1976 Zb.).

7) § 9 ods. 3 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.

8) Napríklad podľa zásad č. 20/1965 Zb. pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru.

9) Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o správnych poplatkoch.

10) Autorské osvedčenia na vynálezy poplatkom podľa tejto položky nepodliehajú (§ 47 ods. 1 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch).

11) Pri nezaplatení poplatku ani v tejto predĺženej lehote patent zanikne [§ 57 písm. c) zákona č. 84/1972 Zb.].

12) Patent na priemyselný vzor zanikne, ak sa správny poplatok včas nezaplatí [§ 110 písm. c) zákona č. 84/1972 Zb.].