Opatrenie č. 16/1976 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky

Čiastka 3/1976
Platnosť od 15.03.1976 do14.04.1991
Účinnosť od 15.03.1976 do14.04.1991
Zrušený 135/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 44/1976 Zb. zo dňa 27. apríla 1976.