Nariadenie vlády č. 140/1976 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl

Čiastka 29/1976
Platnosť od 09.12.1976
Účinnosť od 09.12.1976

OBSAH