Vyhláška č. 137/1976 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny, vykurovacích plynov a tuhých palív

Čiastka 28/1976
Platnosť od 29.11.1976 do31.12.1977
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1977
Redakčná poznámka

s výnimkou § 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1977