Vyhláška č. 123/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

(v znení č. 83/1977 Zb.)

Čiastka 24/1976
Platnosť od 20.10.1976 do11.09.1985
Účinnosť od 01.01.1978 do11.09.1985
Zrušený 73/1985 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenie § 30 vyhlášky uvedené v § 159 písm. a) a úprava uvedená v § 159 písm. b) sa však zrušujú s účinnosťou odo dňa vyhlásenia.