Vyhláška č. 117/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii

Čiastka 22/1976
Platnosť od 01.10.1976 do31.05.2002
Účinnosť od 01.10.1976 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.