Zákon č. 75/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností štátom

Čiastka 20/1975
Platnosť od 17.07.1975
Účinnosť od 17.07.1975

OBSAH

75

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8.júla 1975,

ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností štátom

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Na krajské národné výbory prechádza pôsobnosť, ktorú okresné národné výbory vykonávajú podľa ustanovení

a) § 11 ods. 3 a § 17 ods. 2 vládneho nariadenia č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom v spojitosti s § 1 vládneho nariadenia č. 70/1968 Zb. o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom,

b) § 11 ods. 3 a § 17 ods. 2 vládneho nariadenia č. 220/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom,

c) § 11 ods. 3 a § 17 ods. 2 vládneho nariadenia č. 221/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom,

d) § 11 ods. 3 a § 17 ods. 2 vládneho nariadenia č. 222/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom,

e) § 11 ods. 3 a § 17 ods. 2 vládneho nariadenia č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom v znení čl. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Šalgovič v. r.

Dr. Colotka v. r.