Zákon č. 75/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností štátom

Čiastka 20/1975
Platnosť od 17.07.1975
Účinnosť od 17.07.1975

OBSAH