Zásady č. 59/1975 Zb.Zásady riadenia a vykonávania účelovej vedeckej ašpirantúry, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. mája 1975 č. 150

Čiastka 17/1975
Platnosť od 23.06.1975 do30.09.1977
Účinnosť od 23.06.1975 do30.09.1977
Zrušený 39/1977 Zb.