Nariadenie vlády č. 150/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky ktorým sa na rok 1976 ustanovuje suma rozhodujúca pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách

Čiastka 35/1975
Platnosť od 22.12.1975 do31.12.1976
Účinnosť od 22.12.1975 do31.12.1976

OBSAH