Vyhláška č. 14/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Čiastka 5/1975
Platnosť od 28.02.1975
Účinnosť od 28.02.1975
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 41 dohovor nadobudol platnosť 18. januárom 1975.