Vyhláška č. 100/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách cestnej premávky

Čiastka 24/1975
Platnosť od 29.09.1975 do31.12.1994
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1994
Zrušený 99/1989 Zb.

OBSAH