Vyhláška č. 96/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel

Čiastka 17/1974
Platnosť od 18.10.1974
Účinnosť od 02.11.1974
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 13 dňom 14. októbra 1971. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť 6. májom 1972.