Vyhláška č. 95/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Čiastka 17/1974
Platnosť od 18.10.1974
Účinnosť od 02.11.1974
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 19 dňom 4. januára 1969 a týmto dňom tiež nadobudol platnosť pre Československú socialistickú republiku.