Vyhláška č. 94/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka

Čiastka 17/1974
Platnosť od 18.10.1974
Účinnosť od 02.11.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VI Zmluva nadobudla platnosť 19. júlom 1974.