Nariadenie vlády č. 91/1974 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch

(v znení č. 98/1988 Zb.)

Čiastka 16/1974
Platnosť od 04.10.1974 do30.06.1989
Účinnosť od 01.07.1988 do30.06.1989
Zrušený 98/1988 Zb.