Vyhláška č. 89/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave

Čiastka 15/1974
Platnosť od 25.09.1974
Účinnosť od 10.10.1974
Redakčná poznámka

Dňa 4. septembra 1973 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave, ktorá podľa svojho článku XVIII nadobudla platnosť 7. májom 1974.

89

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. júla 1974

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave


Dňa 4. septembra 1973 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave, ktorá podľa svojho článku XVIII nadobudla platnosť 7. májom 1974.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Španielska,

vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom rozvíjania vzťahov v leteckej doprave medzi oboma krajinami,

dohodli sa takto:

Článok I

Na vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy

a) výraz „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy, a pokiaľ ide o Španielsko, Ministerstvo letectva (podsekretár pre civilné letectvo), alebo v oboch prípadoch každý orgán alebo osobu poverené uskutočňovaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady;

b) výrazy „dohodnuté služby“ a „určené trate“ znamenajú medzinárodné letecké služby a konávajú letecké úrady,

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký dopravný podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila písomným oznámením druhej zmluvnej strane na vykonávanie dohodnutých služieb.

Článok II

Každá zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode a v jej Prílohe za účelom zavedenia a vykonávania pravidelných obchodných leteckých služieb na tratiach určených v Prílohe (ďalej len „dohodnuté služby“ a „určené trate“). Letecký podnik určený každou zo zmluvných strán bude pri vykonávaní dohodnutej služby na určenej trati používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely,

c) nakladať a vykladať cestujúcich, tovar a poštu v medzinárodnej preprave v určených bodoch na určených tratiach v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok III

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane letecký dopravný podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po prijatí tohto písomného určenia druhá zmluvná strana udelí, s výhradou ustanovení článku IV tejto Dohody, určenému leteckému podniku bez odkladu príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať, aby letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky podľa zákonov a predpisov, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje pri prevádzke medzinárodných leteckých služieb v súlade s ustanoveniami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago 1944).

4. Každá zmluvná strana bude mať právo nevydať prevádzkové oprávnenie uvedené v odseku 2 tohto článku alebo uložiť podmienky, ktoré by považovala za nevyhnutné na vykonávanie práv ustanovených v článku II leteckým podnikom v prípade, keď nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola tohto podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určila letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Letecký podnik po tom, čo bol takto určený a oprávnený, môže začať kedykoľvek vykonávanie dohodnutých služieb, pokiaľ pre takéto služby budú platiť tarifné podmienky určené v súlade s ustanoveniami článku XI tejto Dohody.

Článok IV

1. Každá zmluvná strana bude mať právo odvolať prevádzkové oprávnenie alebo zrušiť vykonávanie práv ustanovených v článku II tejto Dohody leteckým podnikom určeným druhou zmluvnou stranou alebo uložiť také podmienky pri vykonávaní týchto práv, aké považuje za nevyhnutné

a) v prípade, že sa tento letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytla,

b) v prípade, že nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom,

c) v prípade, že letecký podnik nebude vykonávať dohodnuté služby v súlade s podmienkami ustanovenými touto Dohodou.

2. Pokiaľ okamžité odvolanie prevádzkového oprávnenia, zrušenie výkonu práv alebo uloženie podmienok v prevádzkovom oprávnení podľa odseku 1 tohto článku nebude potrebné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov, bude toto právo uplatnené až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok V

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo na výstup lietadiel uskutočňujúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území sa budú vzťahovať tak isto na lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou a tieto lietadlá ich budú dodržiavať od vstupu na územie prvej zmluvnej strany do výstupu z neho a pri pobyte na tomto území.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce vstup, pobyt a výstup z jej územia cestujúcich, posádky a nákladu, ako sú formality týkajúce sa vstupu a výstupu, ako aj opatrenia týkajúce sa odchodu a príchodu, colné a zdravotnícke opatrenia, sa budú vzťahovať na cestujúcich, na posádku a náklad prepravované lietadlom určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, pokiaľ sú na uvedenom území.

Článok VI

1. Lietadlá používané na prevádzku medzinárodných leteckých služieb určeným leteckým podnikom každej zo zmluvných strán, ako aj ich obvyklé vybavenie, pohonné hmoty, mastiace oleje a zásoby (včítane potravín, nápojov a tabaku) uložené na palube takých lietadiel budú oslobodené od všetkých colných poplatkov, inšpekčných alebo iných poplatkov a dávok pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že také vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až do času, keď sa znovu vyvezú.

2. S výnimkou poplatkov za poskytnuté služby budú taktiež oslobodené od tých istých poplatkov a dávok

a) palubné zásoby naložené na území každej zmluvnej strany v rozsahu vymedzenom úradmi tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadla druhej zmluvnej strany vykonávajúceho medzinárodné letecké služby,

b) náhradné dielce dovezené na územie jednej zmluvnej strany za účelom údržby alebo opráv lietadiel používaných na prevádzku medzinárodných leteckých služieb určenými leteckými podnikmi druhej zmluvnej strany,

c) pohonné hmoty a mastiace oleje určené na zásobovanie lietadiel používaných určenými leteckými podnikmi druhej zmluvnej strany na prevádzku medzinárodných leteckých služieb, i keď sa tieto zásoby spotrebujú za letu nad územím zmluvnej strany, na ktorom boli prijaté na palubu.

Môže sa požadovať, aby materiál spomínaný v pododsekoch a), b) a c) bol pod colným dohľadom alebo kontrolou.

3. Obvyklé vybavenie lietadiel, ako aj materiály a zásoby na palube lietadiel jednej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colných orgánov tohto územia. V takom prípade sa môžu uložiť pod dohľadom týchto orgánov až do času, keď sa z krajiny znovu vyvezú alebo sa s nimi po predchádzajúcom súhlase inak naloží.

4. Každá zmluvná strana oslobodí určený letecký podnik druhej zmluvnej strany od všetkých colných poplatkov, inšpekčných alebo iných poplatkov a dávok, pokiaľ ide o obchodný náborový materiál, ktorý sa použije výhradne v súvislosti s prevádzkou dohodnutých služieb určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany.

Článok VII

Poplatky za používanie letísk a iných zariadení na území každej zmluvnej strany sa budú vyberať podľa sadzieb určených jej príslušnými orgánmi.

Článok VIII

Cestujúci v priamom tranzite cez územie ktorejkoľvek zmluvnej strany, neopúšťajúci časť letiska určenú na taký účel, sa podrobia iba jednoduchej kontrole. Batožiny a tovar v priamom tranzite budú oslobodené od colných poplatkov a iných podobných poplatkov.

Článok IX

1. Každá zo zmluvných strán poskytne určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov plynúcich z prevádzky dohodnutých služieb.

2. Prevody prebytkov z príjmov dosiahnutých určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa budú vykonávať podľa devízových predpisov platných na území tejto zmluvnej strany vo voľne zameniteľných menách.

3. Každá zmluvná strana umožní prevody takých prostriedkov do druhej krajiny; tieto prevody sa budú vykonávať bez prieťahov.

Článok X

1. Kapacita ponúkaná určenými leteckými podnikmi oboch zmluvných strán pri vykonávaní dohodnutých služieb bude v úzkej súvislosti predovšetkým s odhadovanými požiadavkami prepravného dopytu medzi územiami zmluvných strán.

2. Letecký úrad každej zmluvnej strany bude dodávať leteckému úradu druhej zmluvnej strany na požiadanie štatistické údaje, ktoré sa môžu rozumne považovať za nevyhnutné na účely posudzovania kapacity potrebnej pri dohodnutých službách.

Článok XI

1. V ďalších odsekoch výraz „tarifa“ znamená ceny, ktoré treba zaplatiť za prepravu cestujúcich, batožín a tovaru, a podmienky uplatňovania týchto cien, včítane cien a podmienok pre agentské a iné pomocné služby, nie však odplatu za prepravu pošty alebo podmienky jej prepravy.

2. Tarify vyberané leteckými podnikmi jednej zmluvnej strany za prepravu smerujúcu na územie druhej zmluvnej strany alebo z tohto územia sa určia v primeranej výške, pričom sa bude prihliadať na všetky potrebné činitele, včítane prevádzkových nákladov, primeraného zisku a taríf iných leteckých podnikov.

3. Ak to bude možné, tarify spomínané v odseku 2 tohto článku dojednajú určené letecké podniky zmluvných strán po porade s inými leteckými podnikmi, ktoré uskutočňujú dopravu na úplne alebo čiastočne zhodnej trati, a taká dohoda bude uzavretá, kde to bude možné, s použitím na ten účel utvorenej procedúry Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

4. Takto dojednané tarify sa predložia na schválenie leteckými úradmi oboch zmluvných strán najmenej deväťdesiat (90) dní pred zamýšľaným dátumom ich zavedenia. V osobitných prípadoch možno túto lehotu skrátiť, pokiaľ letecké úrady s tým vyslovia súhlas.

5. Schválenie taríf môže byť výslovné. V prípade, že žiadny z leteckých úradov do štyridsiatich (40) dní odo dňa predloženia žiadosti podľa odseku 4 tohto článku nevydá nesúhlasné rozhodnutie, tarify sa budú považovať za schválené. Ak bola predkladacia lehota skrátená v zmysle odseku 4, môžu sa letecké úrady dohodnúť, že lehota na vydanie nesúhlasného rozhodnutia bude kratšia než štyridsať (40) dní.

6. Ak tarifa nemôže byť dojednaná podľa odseku 3 tohto článku alebo ak v priebehu lehoty podľa odseku 5 tohto článku oznámi letecký úrad jednej zmluvnej strany leteckému úradu druhej zmluvnej strany svoje nesúhlasné rozhodnutie, pokiaľ ide o tarify dojednané podľa odseku 3, letecké úrady zmluvných strán sa pokúsia určiť tarifu vzájomnou dohodou.

7. Ak nemôžu letecké úrady vysloviť súhlas s tarifami, ktoré im boli predložené podľa odseku 4 tohto článku alebo tarify spoločne určiť podľa odseku 6 tohto článku, spor sa urovná v súlade s ustanoveniami článku XVI tejto Dohody.

8. Tarify určené v súlade s ustanoveniami tohto článku budú platiť do času, než sa určia nové tarify. Platnosť žiadnej tarify sa však v zmysle tohto článku nemôže predĺžiť na obdobie dlhšie než dvanásť (12) mesiacov odo dňa, keď platnosť takej tarify by sa už inak skončila.

Článok XII

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom potrebám vykonávaných služieb.

Článok XIII

Táto Dohoda a každá jej zmena podľa článku XV bude registrovaná na Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok XIV

V duchu úzkej spolupráce sa budú letecké úrady zmluvných strán čas od času radiť, aby sa zabezpečil výklad a uspokojivé vykonávanie ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok XV

1. Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za vhodné zmeniť niektoré ustanovenia tejto Dohody, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o poradu; taká porada, ktorá sa môže uskutočniť medzi leteckými úradmi rokovaním alebo písomnou cestou, začne do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti. Všetky zmeny takto dohodnutú nadobudnú platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny Prílohy tejto Dohody sa môžu predbežne uskutočňovať odo dňa dohodnutého leteckými úradmi a nadobudnú platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

3. Ak všeobecná mnohostranná dohoda týkajúca sa leteckej dopravy nadobudne platnosť pre obe zmluvné strany, táto Dohoda sa upraví tak, aby bola v súlade s ustanoveniami mnohostrannej dohody.

Článok XVI

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Ak sa medzi leteckými úradmi nedosiahne dohoda, spor sa urovná diplomatickou cestou.

Článok XVII

Každá zo zmluvných strán môže dať druhej zmluvnej strane kedykoľvek písomnú výpoveď, ak si praje skončiť platnosť tejto Dohody. Táto výpoveď sa zároveň oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak bola taká písomná výpoveď daná, skončí sa platnosť tejto Dohody dvanásť (12) mesiacov odo dňa, keď výpoveď dostala druhá strana, pokiaľ sa výpoveď po vzájomnej dohode neodvolá pred uplynutím tohto obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie výpovede, výpoveď sa bude považovať za doručenú štrnásť (14) dní po tom, čo ju dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok XVIII

Každá zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dátumom posledného z týchto písomných oznámení.

Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

Dané v Prahe 4.septembra 1973 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili pečaťami.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Stanislav Krebs v. r.

Za vládu

Španielska:

Trias de Bes v. r.

PRÍLOHA

1. Dohodnuté služby a určené trate spomínané v článku II tejto Dohody sa určujú takto:

A. Španielske trate (v oboch smeroch)

Body v Španielsku - Mníchov a) alebo Viedeň a) alebo iné medziľahlé body zatiaľ neurčené - Praha a) alebo Bratislava - body ďalej v Európe a) alebo na Blízkom a Strednom východe zatiaľ neurčené.

B. Československé trate (v oboch smeroch)

Body v Československu - Ženeva a) alebo Marseille a) alebo iné medziľahlé body zatiaľ neurčené - Barcelona a) alebo Madrid - Dakar a) alebo Freetown a) alebo iné body zatiaľ neurčené v západnej Afrike na sever od rovníka, s výnimkou Nigérie, Kamerunu a Gabunu.

2. Nové medziľahlé a ďalej ležiace body určí neskoršie dohoda leteckých úradov oboch zmluvných strán, ktoré pred tým odporučia svojim určeným leteckým podnikom spoločne prerokovať výber týchto nových bodov a hľadať taktiež možnosti spolupráce na vzájomný prospech.

3. Ak v budúcnosti určený letecký podnik Španielska začne vykonávať služby do bodov v Afrike, kam by už lietal určený letecký podnik Československej socialistickej republiky na trati uvedenej v odseku 1 B tejto Prílohy, a ak by v tomto čase určený letecký podnik Španielska dosiaľ nevykonával služby do bodov za Československú socialistickú republiku v rámci tratí uvedených v odseku 1 A tejto Prílohy, situácia sa prerokuje na porade príslušných leteckých úradov.

4. Určený letecký podnik môže podľa vlastného uváženia pri všetkých alebo pri niektorých službách vynechávať pristátie v jednom alebo vo viacerých bodoch na tratiach uvedených v odseku 1 tejto Prílohy, pokiaľ východiskový bod trate bude na území zmluvnej strany, ktorá tento podnik určila.

5. Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany môže v rámci jednej služby lietať iba do jedného bodu na území druhej zmluvnej strany.

6. O frekvencii a letových poriadkoch služieb, ktoré bude každý z určených leteckých podnikov vykonávať, sa dohodnú tieto podniky podľa zásady rovnakých možností a budú podliehať schváleniu leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.