Vyhláška č. 89/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave

Čiastka 15/1974
Platnosť od 25.09.1974
Účinnosť od 10.10.1974
Redakčná poznámka

Dňa 4. septembra 1973 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave, ktorá podľa svojho článku XVIII nadobudla platnosť 7. májom 1974.