Vyhláška č. 86/1974 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých ustanovení o hospodárskych záväzkoch na úseku zahraničného obchodu

Čiastka 14/1974
Platnosť od 13.09.1974 do30.04.1975
Účinnosť od 13.09.1974 do30.04.1975