Vyhláška č. 69/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti

Čiastka 11/1974
Platnosť od 04.07.1974 do31.12.1987
Účinnosť od 01.09.1974 do31.12.1987
Zrušený 87/1987 Zb.