Vyhláška č. 62/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov a v jeho podzemí

Čiastka 10/1974
Platnosť od 21.06.1974
Účinnosť od 06.07.1974
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku X ods.3 dňom 18. mája 1972 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.